← Powrót

Podstawa prawna

Rejestracji podlegają inwestycje w trakcie realizacji oraz inwestycje, które zostały zrealizowane.
Dane dotacji rejestrowanych w systemie inwestycji wymagają uzupełniania informacji nt. historii przyznanych dotacji (od momentu rozpoczęcia inwestycji).

Nowelizacja ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw:

Art. 9. Jednostki naukowe, o których mowa w art. 4c ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wprowadzą do Systemu Informacji o Nauce dane i informacje, o których mowa w art. 4c ust. 3 i 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Dane i informacje wprowadza się za okres od dnia 1 stycznia 2013 r.