← Powrót

Często zadawane pytania

Inwestycje


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czy należy wpisać wszystkie zadania inwestycyjne Uczelni niezakończone w 2014r.- realizowane oraz zakończone: w 2013r.i w 2014r. - wynikające z ewidencji księgowej środków trwałych w budowie ?

Zgodnie z art. 4c ust. 3 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) w systemie Informacji o Nauce umieszcza się dane o realizowanych inwestycjach, nieruchomościach będących w posiadaniu jednostki naukowej lub przez nią użytkowanych oraz infrastrukturze naukowo-badawczej i źródłach jej finansowania. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 15 stycznia o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw dane i informacje wprowadza się za okres od dnia 1 stycznia 2013 r.

Dotyczy także uczelni w przypadku gdy zgodnie ze statutem w strukturze uczelni nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Czy w przypadku okresu realizacji inwestycji: datą rozpoczęcia inwestycji jest data poniesienia i zaksięgowania pierwszego wydatku np. na projekt budowlanego czy data fizycznego rozpoczęcia budowy, a datą zakończenia inwestycji, które są w trakcie realizacji - jest planowana data zakończenia?

Za datę rozpoczęcia inwestycji przyjmuje się datę poniesienia pierwszych nakładów w ramach jej realizacji.

W trakcie realizacji inwestycji, za datę jej zakończenia, należy przyjąć palowaną datę zakończenia realizacji inwestycji.
UWAGA
Datę zakończenia inwestycji należy jednak zaktualizować w momencie faktycznego jej zakończenia.

Jakie informacje należy wpisać do opisu inwestycji?

W opisie inwestycji, należy ująć informacje o zrealizowanych pracach.

Czy łączny koszt inwestycji w przypadku inwestycji w trakcie realizacji - to koszt planowany całej inwestycji?

Łączny koszt inwestycji w trakcie jej realizacji, to wszystkie nakłady ujęte w kosztorysie inwestycyjnym, na jej realizację.

Czy informacja o środkach fin. na inwestycję w podziale na lata dotyczy danych zrealizowanych, także za lata wcześniejsze niż 2013 i 2014 r. i czy należy uwzględnić także dane planowane - tj. do planowanej daty zakończenia inwestycji?

Zgodnie z art. 4c ust. 3 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) w systemie Informacji o Nauce umieszcza się dane o realizowanych inwestycjach, nieruchomościach będących w posiadaniu jednostki naukowej lub przez nią użytkowanych oraz infrastrukturze naukowo-badawczej i źródłach jej finansowania. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 15 stycznia o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw dane i informacje wprowadza się za okres od dnia 1 stycznia 2013 r.

Zatem, jeżeli realizacja inwestycji rozpoczęła się w latach wcześniejszych i realizowana była w dacie 1 stycznia 2013 r. to informacja o środkach finansowych na inwestycję w podziale na lata obowiązuje. Należy także uwzględniać planowane nakłady na poszczególne lata, aż do daty zakończenia jej realizacji.

UWAGA:
W momencie zakończenia inwestycji, kwoty należy zaktualizować, poprzez wpisanie faktycznie wydatkowanych środków.

Czy należy wprowadzić inwestycje dla infrastruktury, której wartość nie przekracza 500 000 zł?

W Systemie Informacji o Nauce, w zakładce infrastruktura, należy wpisywać aparaturę naukowo-badawczej stanowiącą dużą infrastrukturę badawczą lub strategiczną infrastrukturę badawczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 i 17a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).

Zatem należy wprowadzić informacje o inwestycjach w infrastrukturę mieszczącą się w ramach tej definicji, jeśli taka inwestycja miała miejsce.

UWAGA:
Za prawidłowość, rzetelność i terminowość danych i informacji wprowadzanych do Systemu odpowiada kierownik jednostki.

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Jaką rolę należy przydzielić pracownikowi do wprowadzenia informacji o inwestycjach?

Rola INST_INWESTYCJE_PODGLAD pozwala na przeglądanie zestawienia nieruchomości, infrastruktury oraz inwestycji w budynki i infrastrukturę. Rola INST_INWESTYCJE_ADM umożliwia przeglądanie zestawienia nieruchomości, infrastruktury, inwestycji w budynki i infrastrukturę oraz edycję danych związanych z inwestycjami w budynki i infrastrukturę.

W jaki sposób wprowadza się dotacje w module Inwestycje?

Należy postępować zgodnie z następującymi krokami: wchodzimy w moduł „Inwestycje” → „Zestawienie inwestycji w nieruchomości i infrastrukturę” po wejściu w konkretną inwestycję jest zakładka „Dane dotacji”, tu jest miejsce do uzupełnienia informacji. Zakładka „Zestawienie dotacji inwestycji w rozbiciu na lata” prezentuje dane za poszczególne lata, które zostały wprowadzone w części „Zestawienie inwestycji w nieruchomości i infrastrukturę”.

Jakie inwestycje należy umieszczać w systemie?

W module Inwestycje powinny znaleźć się inwestycje w trakcie realizacji lub zrealizowane przez uczelnię lub jednostkę naukową.
Przede wszystkim inwestycje w dużą i strategiczną infrastrukturę badawczą, inwestycje budowlane służące badaniom naukowym lub pracom rozwojowym oraz inwestycje wpisane na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.