Specyfikacja danych

Zakres danych w dziale dotyczącym absolwentów w podziale według typu pobytu jest opisany w poniższym pliku, będącym zarazem szablonem importu danych do tego działu. W wierszu „Ogółem” należy podać sumę osób wykazanych w wierszach „Programy w ramach Unii Europejskiej (np. ERASMUS)” (wiersz 3 tabeli), „Inne programy międzynarodowe” (wiersz 4 tabeli) oraz „Pobyt niezwiązany z programami międzynarodowymi” (wiersz 5 tabeli):

Szablon dział 1

Zakres danych w dziale dotyczącym absolwentów w podziale według kraju pobytu jest opisany w poniższym pliku, będącym zarazem szablonem importu danych do tego działu (w drugiej zakładce tego pliku znajduje się słownik krajów, z którego należy korzystać uzupełniając dane w pierwszej zakładce.):

Szablon dział 2

W sekcji dotyczącej roku 2017 należy uwzględnić tych absolwentów, dla których data ukończenia studiów jest późniejsza niż 30 września 2016 i wcześniejsza niż 1 grudnia 2017.

W sekcji dotyczącej roku 2018 należy uwzględnić tych absolwentów których data ukończenia studiów jest późniejsza niż 30 listopada 2017 i wcześniejsza 1 stycznia 2019.

Należy uwzględnić:

  • cudzoziemców i obywateli polskich, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską
  • cudzoziemców i obywateli polskich, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości w Polsce.

Należy uwzględnić tylko tych absolwentów, którzy w ramach danego cyklu studiów przebywali za granicą co najmniej trzy miesiące nieprzerwanie lub ich pobyt wiązał się z uzyskaniem co najmniej 15 punktów ECTS. Każdego absolwenta należy wykazać tylko raz.