Wprowadzenie

W roku 2019 oprócz sprawozdań S-10, S-11 i S-12 uczelnie oraz instytucje naukowe prowadzące studia doktoranckie powinny złożyć sprawozdanie o mobilności absolwentów (symbol sprawozdania: „S-M-POLON”).

1. Struktura formularza.

Sprawozdanie obejmuje dane za dwa lata: 2017 i 2018, z tego względu dzieli się na dwie sekcje:

 • Sekcja 1: dane za rok 2017
 • Sekcja 2: dane za rok 2018.

Każda sekcja dzieli się dwa działy

 • Dział 1: Absolwenci, którzy w ramach studiów przebywali za granicą - według typu pobytu
 • Dział 2: Absolwenci, którzy w ramach studiów przebywali za granicą - według kraju pobytu.

2. Zakres danych

W sprawozdaniu należy wykazać absolwentów, którzy w ramach programu studiów wyjeżdżali za granicę w celu studiowania lub studiowania połączonego z pracą/praktyką. Należy uwzględnić tych absolwentów, dla których data ukończenia studiów jest późniejsza niż 30 września 2016 i wcześniejsza niż 1 grudnia 2017 (w danych za rok 2017) oraz tych, których data ukończenia studiów jest późniejsza niż 30 listopada 2017 i wcześniejsza 1 stycznia 2019 (w danych za rok 2018). W sprawozdaniu należy podać liczbę tych absolwentów, którzy w ramach danego cyklu studiów przebywali za granicą co najmniej trzy miesiące nieprzerwanie lub ich pobyt wiązał się z uzyskaniem co najmniej 15 punktów ECTS. Każdego absolwenta należy wykazać tylko raz.

Sprawozdanie obejmuje dane:

 • cudzoziemców i obywateli polskich, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską
 • cudzoziemców i obywateli polskich, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości w Polsce.

Sprawozdanie uwzględnia:

 • Absolwentów studiów pierwszego stopnia
 • Absolwentów studiów drugiego stopnia
 • Absolwentów jednolitych studiów magisterskich
 • Absolwentów studiów podyplomowych (wydane świadectwa)
 • Absolwentów studiów doktoranckich

3. Proces obsługi sprawozdania

Proces obsługi sprawozdania i przekazywania go do GUS jest analogiczny jak dla sprawozdań S-10, S-11 i S-12.

4. Uzupełniane danych w sprawozdaniu

Dane uzupełniane są poprzez import plików excel. Szablony tych plików są dostępne do pobrania na stronie: Specyfikacja danych.

5. Data przekazania sprawozdań

Sprawozdania należy przekazać do dnia 30 czerwca 2019