Wprowadzanie w sprawozdaniu S-10 danych studentów-cudzoziemców studiujących w ramach programów typu Erasmus

W systemie POL-on rejestrowani są wyłącznie cudzoziemcy studiujący w pełnym cyklu kształcenia. W związku z tym w POL-onie nie ma danych dotyczących studentów studiujących w ramach programów typu Erasmus, więc nie mogą być oni zliczeni automatycznie przez system w sprawozdaniu S-10. Powinni być jednak uwzględnieni w sekcji 2 sprawozdania S-10, zawierającej informacje o liczbie studentów-cudzoziemców ogółem.

Aby zatem uniknąć konieczności edycji wyliczonych przez system wartości dotyczących liczby studentów-cudzoziemców studiujących w pełnym cyklu kształcenia, zostało wprowadzone następujące rozwiązanie:

  • dane w sekcji 2 są wyliczane automatycznie przez system i nie podlegają edycji przez użytkownika, za wyjątkiem tych kolumn lub działów, które wyliczenie nie jest możliwe na podstawie danych rejestrowanych w systemie POL-on, takich jak studenci/absolwenci niepełnosprawni, studenci powtarzający rok i urlopowani itd
  • została stworzona sekcja 8, przeznaczona do tego, aby rejestrować ręcznie liczby dotyczące studentów studiujących w ramach programów typu Erasmus,
  • system dodaje do danych wyliczonych automatycznie w sekcji 2 dane wprowadzone ręcznie w odpowiednich polach w sekcji 8. Wiersze, które nie zostały wygenerowane automatycznie w sekcji 2 (z powodu tego, że na danym kierunku studiów nie ma studentów-cudzoziemców studiujących w pełnym cyklu), a zostały ręcznie dodane do odpowiedniej tabeli w sekcji 8, są w całości przenoszone przez system do sekcji 2, ale edycji podlegają wyłącznie z poziomu sekcji 8.

Uwaga:

  • w edytowalnych kolumnach w sekcji 2 (dotyczących studentów/absolwentów niepełnosprawnych, studentów powtarzających rok i urlopowanych itd) należy wprowadzać całościową liczbę, uwzględniającą studentów studiujących w ramach programów typu Erasmus (do wartości w tych kolumnach nie są dodawane wartości z sekcji 8),