Sprawozdawczość GUS

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

Art 34a ust. 6. Dostęp do danych zawartych w Systemie POL-on, o których mowa w ust. 1, przysługuje Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie wynikającym z przepisów o statystyce publicznej.

oraz zapisem znajdującym się w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1198):

Art. 38. 1. Podmioty wymienione w art. 129a ust. 3, art. 170c ust. 2a i art. 201a ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 18 stycznia 2017 r. przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2, dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. poz. 1161) na zasadach dotychczasowych.

Zgodnie z powyższymi zapisami dla sprawozdań za lata 2017 i 2018 system POLon jest jedynym kanałem składania formularzy S-10, S-11 i S-12.


Od roku 2015 system jest dostosowywany do składania formularzy:

  • S-10 Sprawozdanie o studiach wyższych
  • S-11 Sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów
  • S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych
  • UOE Na potrzeby badania mobilności (sprawozdanie niedostępne dla uczelni)
  • Formularz danych uzupełniających na potrzeby statystki europejskiej
  • Sprawozdań uzupełniających GUS (za rok 2014 i 2015)

Sprawozdania GUS

Przejdź do pomocy

Sprawozdania uzupełniające GUS

Przejdź do pomocy

Sprawozdania GUS o mobilności absolwentów

Przejdź do pomocy