← Powrót

W jaki sposób weryfikować poprawność danych wyliczonych przez system POL-on?

System POL-on zostanie wykorzystany do pomocy w przygotowaniu statystyk na potrzeby GUS od roku 2017. W obecnym stanie prawnym niektóre informacje są niemożliwe do wyliczenia na podstawie przekazanych danych jednostkowych 1) - dotyczy to m.in. podziału cudzoziemców polskiego pochodzenia lub też cudzoziemców, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską. Dane te muszą być przez Państwa wprowadzone bezpośrednio do formularza. W przypadku danych wyliczanych przez system bardzo istotną rolę odgrywa zrozumienie sposobu wyliczania danych (Specyfikacja danych). Wyliczenia bazują na kopii danych z określonego dnia z dokładnością do sekundy uruchomienia procesu wyliczenia. Jeżeli nie zachodzi rozbieżność pomiędzy bieżącą wersją systemu, a wersją użytą do wyliczenia danych formularza 2), możecie Państwo skorzystać z dostępnych interfejsów systemowych z użyciem wybranych filtrów.

Przykład weryfikacji studentów na potrzeby sprawozdania S-10:

Przed przystąpieniem do weryfikacji danych dotyczących liczby studentów proponujemy sprawdzić czy wszyscy studenci zostali zaraportowani na semestr zimowy roku sprawozdawczego do systemu POL-on

Weryfikacja wyliczeń systemowych dotyczących liczby studentów wg kierunku studiów jest możliwa z poziomu wykazu studentów systemu POL-on. W celu porównania stanu wykazu studentów z liczbami wyliczonymi w sprawozdaniu, należy wywołać z menu Studenci/Wykaz studentów, a następnie wybrać kryteria:

  • Kryterium prezentacji: 1 wiersz = 1 kierunek
  • Stan na dzień: 30 listopada danego roku sprawozdawczego
  • Pokaż dane studentów do GUS (kryterium dodatkowe): Tak

Dodatkowo, w zależności od potrzeb, można określić inne kryteria, do których chcemy zawęzić wyszukiwanie:

  • Kierunek: Nazwa weryfikowanego kierunku (w przypadku, gdy kierunek zmienił nazwę przed 1.10.2015 należy zaznaczyć opcję „Uwzględniaj historyczne nazwy kierunków”)
  • Forma studiów: wybrać właściwą formę studiów
  • Poziom kształcenia: wybrać właściwy poziom kształcenia

Przeglądając wyniki wyszukiwania należy pamiętać, że w przypadku studentów indywidualnych studiów międzyobszarowych na wykazie wyświetlane są wszystkie kierunki objęte tymi studiami. Z tego względu liczba wyszukanych rekordów może się różnić od odpowiednich wyliczeń w S-10.

2)
innymi słowy, jeżeli po wygenerowaniu formularza S-10 nie były dokonywane jakiekolwiek istotne zmiany w rejestrze studentów