← Powrót

Generowanie i przegląd raportów źródłowych

System umożliwia weryfikację, jakie dane źródłowe zostały ujęte do wyliczania statystyk w wybranym dziale danego sprawozdania. Do tego celu służy przycisk Generuj raport z danych źródłowych widoczny ponad tabelą. Przy tym przycisk jest dostępny wyłącznie wtedy, jeżeli w dziale znajdują się dane wyliczane przez system na podstawie danych źródłowych zarejestrowanych w POL-onie i użytkownik posiada w systemie rolę INST_PR_WS (lub INST_PR, INST_PR_NAUK, INST_PR_DOKTORANCI w zależności od formularza) dla danej jednostki lub instytucji.

System umożliwia wybór kolumn działu, które mają być uwzględnione w raporcie (przy tym możliwy jest wyłącznie wybór kolumn zawierających dane wyliczane na podstawie danych źródłowych zarejestrowanych w POL-onie) oraz ograniczenie zakresu raportu do wybranej jednostki podrzędnej wchodzącej w skład instytucji składającej sprawozdanie.

Uwaga: w raporcie z danych źródłowych prezentowane są wyłącznie dane wyliczone przez system, także w przypadku kolumn, gdzie możliwe jest ręczne nadpisanie danych albo w przypadku sekcji 2 S-10, do której dodawane są wartości wprowadzone ręcznie w sekcji 8.

Raport źródłowy może być generowany w sposób synchroniczny (to jest raport zostanie od razu przekazany do wygenerowania i po wygenerowaniu do razu wyświetlony użytkownikowi w postaci pliku excel) lub asynchroniczny (to jest raport zostanie przekazany do kolejki raportów czekających na wygenerowanie). W ten drugi sposób generowane są raporty, których wygenerowanie zajmuje więcej niż kilka minut, w szczególności te raporty, w których dane mają zostać ograniczone do wybranej jednostki podrzędnej.

Dla raportów generowanych w sposób asynchroniczny, po wybraniu przez użytkownika opcji „Generuj asynchronicznie” raport zostaje dodany do kolejki raportów zamówiony dla danego działu, widocznej na formatce generowania raportów źródłowych.

Użytkownik może wtedy zamknąć formatkę generowania raportów źródłowych. Aby sprawdzić status zamówionego raportu powinien ponownie wybrać opcję „Raport źródłowy” dla danego działu. System wyświetli wtedy formatkę zamawiania raportów źródłowych. Jeżeli zamówiony raport będzie już wygenerowany, będzie mieć status „Gotowy do pobrania”. Użytkownik będzie mógł wtedy pobrać raport za pomocą opcji „Pobierz”.

Nie zależnie od sposobu generowania raportu źródłowego (to jest generowania synchronicznie lub asynchronicznie) raport jest udostępniany jako plik excel zawierający listę danych źródłowych. Dane dla każdej z kolumny ujętej w raporcie przechowywane są w oddzielnych zakładkach.