← Powrót

Import danych z plików zewnętrznych

Równoległe z możliwością wprowadzania danych w wybranym sprawozdaniu poprzez formatkę udostępnianą przez POL-on (patrz scenariusz Edycja i przegląd danych w wygenerowanym sprawozdaniu) system umożliwia import danych do wybranego działu z pliku excel. Aby zaimportować dane do wybranego działu należy:

  1. wybrać przycisk Edytuj widoczny ponad tabelą,
  2. następnie wybrać przycisk Importuj, który zostanie wyświetlony po przejściu w tryb edycji danego działu,
  3. w okienku, które zostanie wyświetlone przez system wybrać plik zawierający dane przeznaczone do importu.

Ze wskazanego pliku system importuje wyłącznie te statystyki, które:

  • dotyczą danych nierejestrowanych w systemie POL-on i w związku z tym nie są wyliczane przez system,
  • dotyczą danych, którego mogą być rejestrowane w systemie POL-on tylko w częściowym w zakresie i w związku z tym liczba wyliczona przez system może podlegać korekcie przez użytkownika.

Wymagania dotyczące pliku zawierającego dane przeznaczone do importu:

  • plik musi być w formacie xlsx lub xls,
  • liczba i układ kolumn musza być takie same, jak w pliku excel powstałym w wyniku eksportu danego działu (patrz scenariusz Eksport danych sprawozdania do pliku zewnętrznego),
  • pierwszy wiersz powinien zawierać nagłówki kolumn działu, do którego dane są importowane,
  • wartości w kolumnach zawierających dane identyfikujące wiersz (czyli w zależności do działu będą to np. nazwy kierunku łącznie z jego klasyfikacją ISCED, rodzajem, czasem trwania, albo rok urodzenia studenta, albo rodzaj stypendium otrzymywanego przez studenta itd) powinny odpowiadać wartościom widocznym w danym dziale podczas jego przeglądu oraz zawartym w pliku powstałym w wyniku eksportu tego działu (patrz scenariusz Eksport danych sprawozdania do pliku zewnętrznego),
  • jeżeli poprzez import użytkownik będzie chciał dodać do danego działu nowe wiersze, nieutworzone automatycznie przez system podczas generowania sprawozdania ze względu na brak danych źródłowych w systemie POL-on, powinien zwrócić szczególna uwagę, aby uzupełnić prawidłowo dane identyfikujące wiersz (w tym przypadku będzie to najczęściej nazwa kierunku łącznie z jego klasyfikacją ISCED, czasem trwania oraz w dla niektórych działów rodzajem kierunku lub/i kraj pochodzenia studenta/absolwenta). W takich przypadkach najbezpieczniej będzie posługiwać się wartościami pochodzącymi ze słownika krajów oraz listy kierunków, które system eksportuje w dodatkowych zakładkach pliku tworzonego podczas eksportu danego działu (patrz scenariusz Eksport danych sprawozdania do pliku zewnętrznego).

Przykład pliku importu dla działu 2 sprawozdania S-11 znajduje się poniżej: