← Powrót

Edycja i przegląd danych wygenerowanego sprawozdania

System POL-on umożliwia edycję danych wygenerowanych sprawozdań S-10, S-11 oraz S-12 przez uprawnionych pracowników uczelni oraz instytucji naukowych z przypisaną rolą INST_PR_SPR.

Aby edytować lub przeglądać dane wygenerowanego sprawozdania należy w zależności od typu sprawozdania wybrać opcję:

  • Sprawozdania GUS>S10
  • Sprawozdania GUS>S11
  • Sprawozdania GUS>S12

Kafelek reprezentujący wygenerowane sprawozdanie znajduje się w sekcji oznaczonej tytułem W trakcie uzupełniania. Edycję i przegląd danych sprawozdania uruchamia się poprzez wybranie przycisku Edytuj umiejscowionego na kafelku.

W przypadku sprawozdania S-10 podczas przeglądu i edycji danych sprawozdania system udostępnia hierarchiczne menu, w którym dla wybranej formy studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) wyświetlana jest lista części sprawozdania (Studenci i absolwenci ogółem – bez cudzoziemców; Studenci (planujący studiować w Polsce przynajmniej rok akademicki) i absolwenci – cudzoziemcy ogółem itd), a dla wybranej części lista działów. W przypadku pozostałych sprawozdań menu obejmuje bezpośrednio listę działów.

Po wybraniu danego działu przez użytkownika system wyświetla tabelę pokazującą dane wyliczone przez system w danym dziale lub wprowadzone dotychczas przez użytkownika. Użytkownik może przejść do edycji danego działu, jeśli wybrany dział obejmuje następujące statystyki:

  • dotyczące danych nierejestrowanych w systemie POL-on i w związku z tym niewyliczane przez system,
  • dotyczące danych, którego mogą być rejestrowane w systemie POL-on tylko w częściowym w zakresie i w związku z tym liczba wyliczona przez system może podlegać korekcie przez użytkownika.

Aby przejść do edycji danych w wybranym dziale należy wybrać przycisk Edytuj widoczny ponad tabelą. W komórkach podlegających edycji pojawi się wtedy pole wprowadzania danych, tak jak jest to widoczne na poniższym przykładzie:

W niektórych działach (dotyczy to zwłaszcza sprawozdania S-10) system umożliwia użytkownikowi dodawanie wierszy, aby umożliwić wprowadzenie danych dla kierunków studiów lub krajów pochodzenia studentów/absolwentów nieuwzględnionych inicjalnie przez system ze względu na brak danych źródłowych w systemie POL-on. Aby skorzystać z tej możliwości należy wybrać przycisk Dodaj wiersz widoczny ponad tabelą, wybrać z rozwijalnej listy odpowiednie wartości, a po dodaniu wiersza do tabeli uzupełnić dla niego odpowiednie pola.

Po zakończeniu pracy w danym dziale należy wybrać przycisk Zapisz widoczny ponad tabelą. Jeżeli nie wszystkie pola w danym dziale zostały dotąd uzupełnione, system daje przy tej okazji możliwość użytkownikowi uzupełnić je masowo zerami.

W przypadku działów, dla których istnieje możliwość edycji danych przez użytkownika, system wymaga, aby użytkownik oznaczył dział jako uzupełniony, zanim system uzna dane w tym dziale za kompletne. Tylko sprawozdania, dla których wszystkie działy posiadają kompletne dane mogę być wysyłane do GUS. Aby oznaczyć dane w dziale jako kompletne należy wybrać przycisk Oznacz jako uzupełniony widoczny ponad tabelą.