Rejestracja studentów pozostających w trakcie procedury skreślenia

Aby umożliwić prawidłowe policzenie przez system w dziale 1 i 2 sprawozdania S-10 studenta pozostającego w trakcie procedury skreślenia, należy zaznaczyć pole „W procedurze skreślenia” widoczne na formatce danych kierunku studenta.

Student z zaznaczonym polem „W procedurze skreślenia” nie musi być przypisany do semestru zimowego roku sprawozdawczego, aby zostać policzony w sprawozdaniu S-10.

Należy przy tym pamiętać, że wartość w polu „W procedurze skreślenia” powinna być wprowadzona zgodnie ze stanem na 31 grudnia roku sprawozdawczego.

Poniżej opisane są możliwe sytuacje dotyczące studentów pozostających w trakcie procedury skreślenia i rejestracji w systemie POL-on, tak aby student został prawidłowo uwzględniony w sprawozdaniu S-10 za odpowiedni rok sprawozdawczy.

  1. Sprawozdanie S-10 jest generowane w dniu 15 stycznia kolejnego roku, zarówno na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego, jak i na dzień generowania sprawozdania student ciągle jeszcze nie został skreślony: pole „W procedurze skreślenia” powinno być zaznaczone, a pole „Data skreślenia” puste. Student zostanie uwzględniony w kolumnach działu 4 odpowiadających ostatniemu semestrowi, na który był przypisany, oraz we wierszu działu 1 odpowiadającemu dacie urodzenia studenta.
  2. Student pozostawał w procedurze skreślenia, ale z dniem 26 grudnia został ostatecznie skreślony: pole „W procedurze skreślenia” powinno być puste, a w polu „Data skreślania” powinna zostać wprowadzona faktyczna data skreślania. Ta osoba nie zostanie uwzględniona w sprawozdaniu S-10, ponieważ na dzień 31 grudnia nie jest już studentem.
  3. Student pozostawał w procedurze skreślenia i został skreślony z dniem 5 stycznia kolejnego roku: pole „W procedurze skreślenia” powinno być zaznaczone (ponieważ na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego student ciągle jeszcze pozostawał w tej procedurze), a w polu „Data skreślania” powinna zostać wprowadzona faktyczna data skreślania. Student zostanie uwzględniony w kolumnach działu 4 odpowiadających ostatniemu semestrowi, na który był przypisany, oraz we wierszu działu 1 odpowiadającemu dacie urodzenia studenta. W sprawozdaniu za kolejny rok sprawozdawczy student nie zostanie uwzględniony.
  4. Student pozostawał w procedurze skreślenia, ale został dopuszczony do egzaminu dyplomowego i uzyskał dyplom z dniem 5 stycznia kolejnego roku: pole „W procedurze skreślenia” powinno być zaznaczone (ponieważ na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego student ciągle pozostawał w tej procedurze), a w polu „Data ukończenia studiów” powinna zostać wprowadzona data obrony. Student zostanie uwzględniony w kolumnach działu 4 odpowiadających ostatniemu semestrowi, na który był przypisany, oraz we wierszu działu 1 odpowiadającemu dacie urodzenia studenta. W kolejnym roku sprawozdawczym natomiast ta osoba zostanie uwzględniona jako absolwent.