Rejestracja studentów po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego

Aby umożliwić prawidłowe policzenie przez system w dziale 1 i 2 sprawozdania S-10 studenta po ostatnim roku studiów, oczekującego na egzamin dyplomowy, należy zaznaczyć pole „Po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego” widoczne na formatce danych kierunku studenta.

Student z zaznaczonym polem „Po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego” nie musi być przypisany do semestru zimowego roku sprawozdawczego, aby zostać policzony w sprawozdaniu S-10.

Należy przy tym pamiętać, że wartość w polu „Po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego” powinna być wprowadzona zgodnie ze stanem na 30 listopada roku sprawozdawczego.

Poniżej opisane są możliwe sytuacje dotyczące studentów po ostatnim roku bez egzaminu dyplomowego i rejestracji w systemie POL-on, tak aby student został prawidłowo uwzględniony w sprawozdaniu S-10 za odpowiedni rok sprawozdawczy.

  1. Sprawozdanie S-10 jest generowane w dniu 15 grudnia, zarówno na dzień 30 listopada, jak i na dzień generowania sprawozdania student ciągle jeszcze nie uzyskał dyplomu: pole „Po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego” powinno być zaznaczone, a pole „Data ukończenia studiów” puste. Student zostanie uwzględniony w kolumnie 26 działu 4 (i w zależności od płci także w kolumnie 27 tego działu) oraz we wierszu działu 1 odpowiadającemu dacie urodzenia studenta.
  2. Student oczekiwał na obronę, ale w dniu 26 listopada uzyskał dyplom: pole „Po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego” powinno być puste, a w polu „Data ukończenia studiów puste” powinna zostać wprowadzona data obrony. Ta osoba nie zostanie uwzględniona w sprawozdaniu S-10, ponieważ na dzień 30 listopada nie jest już studentem. Zostanie uwzględniona w sprawozdaniu za kolejny rok sprawozdawczy jako absolwent.
  3. Student oczekiwał na obronę i uzyskał dyplom 5 grudnia: pole „Po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego” powinno być zaznaczone (ponieważ na dzień 30 listopada student ciągle jeszcze oczekiwał na obronę), a w polu „Data ukończenia studiów puste” powinna zostać wprowadzona data obrony. Student zostanie uwzględniony w kolumnie 26 działu 4 (i w zależności od płci także w kolumnie 27 tego działu) oraz we wierszu działu 1 odpowiadającemu dacie urodzenia studenta. W kolejnym roku sprawozdawczym ta osoba zostanie natomiast uwzględniony w S-10 jako absolwent.
  4. Student oczekiwał na obronę, ale ostatecznie został skreślony z listy studentów z dniem 5 grudnia: pole „Po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego” powinno być zaznaczone (ponieważ na dzień 30 listopada student ciągle jeszcze oczekiwał na obronę), a w polu „Data skreślenia” powinna zostać wprowadzona data skreślenia studenta. Student zostanie uwzględniony w kolumnie 26 działu 4 (i w zależności od płci także w kolumnie 27 tego działu) oraz we wierszu działu 1 odpowiadającemu dacie urodzenia studenta. W kolejnym roku sprawozdawczym natomiast ta osoba nie zostanie w ogóle uwzględniona w sprawozdaniu S-10.