← Powrót

Nr wersji Opis funkcjonalności Planowany termin wdrożenia Kod wymagania Opis
Wszystkie: Obowiązkowość składania sprawozdań dla wszystkich jednostek zamiejscowych uczelni W dotychczasowych sprawozdaniach uczelnia mogła wybrać, dla których spośród swoich jednostek zamiejscowych zamierza złożyć sprawozdanie. W sprawozdaniach za rok 2018 sprawozdania będą generowane dla wszystkich jednostek zamiejscowych uczelni bez możliwości wykluczenia którejkolwiek z nich
Wszystkie: Powiadomienia o odesłaniu sprawozdania do korekty Po odesłaniu sprawozdania do korekty będą automatycznie wysyłane powiadomienia do osób wskazanych w sprawozdaniu
Wszystkie: Zmiana nazewnictwa sprawozdań - do nazw sprawozdań zostanie dodany przyrostek „POLON” Zamiast S-10 będzie widoczna nazwa S-10-POLON, zamiast S-11 nazwa S-11-POLON, zamiast S-12 nazwa S-12-POLON
Wszystkie: Możliwość wygenerowania całości sprawozdania do pliku excel Dotychczas system dawał możliwość eksportu danych do pliku excel z poziomu pojedynczego działu. W sprawozdaniach za rok 2018 będzie istniała możliwość eksportu całości sprawozdania
Wszystkie: Poprawa ergonomii dodawania wierszy do poszczególnych działów Zostanie udostępniona możliwość dodawania kilku wierszy jednocześnie (np. w działach edytowanych ręcznie w sekcjach dotyczących cudzoziemców)
Wszystkie: Brak wymogu złożenia oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym
S-10 i S-11: Zmiana daty, według której sprawozdania są generowane Sprawozdania będą generowane według daty 31 grudnia (nie zaś według daty 30 listopada)
S-10: Zmiana zakresu dat zliczania absolwentów Absolwenci będą zliczani według następującej definicji: „Data ukończenia studiów dla danego studiowania jest niepusta i jest późniejsza niż 30 listopada poprzedniego roku sprawozdawczego i niepóźniejsza niż 31 grudnia roku bieżącego”
S-10: Walidacja nie dopuszczająca w sprawozdaniach „starych” kierunków studiów (tak zwanych studiów bez KRK) Jeśli w jednym z działów sprawozdania zostanie uwzględniony kierunek bez KRK, będzie to potraktowane jak błąd walidacji. Takie sprawozdanie nie będzie mogło być oznaczone jako gotowe do wysłania. Konieczne będzie albo usunięcie takiego wiersza (w przypadku działów edytowanych ręcznie) albo uporządkowanie danych studentów i ponowne wygenerowanie sprawozdania (w przypadku działów generowanych automatycznie)
S-10: Usunięcie tabeli zawierającej statystyki na temat liczby komputerów, wydziałów, instytutów i katedr w uczelni
S-10: Studenci po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego nie będą dłużej uwzględniani w dziale pierwszym i czwartym sprawozdania