← Powrót

Zmiana statusu jednostki podrzędnej uczelni publicznej lub niepublicznej

Jednostka podrzędna uczelni może mieć następujące statusy:

  • Działająca
  • Zlikwidowana
  • Przekształcona

Rejestracja zmiany statusu jednostki jest dostępna dla pracownika uczelni uprawnionego do zarządzania danymi instytucji (rola INST_ADM) lub też dla pracownika ministerstwa uprawnionego do zarządzania rejestrem szkolnictwa wyższego (rola MIN_JEDNOSTKI_ADM). Status jednostki zmieniany jest z poziomu przeglądania jej danych szczegółowych, na zakładce Dane podstawowe jednostki/Status.

Nadawanie statusu Zlikwidowana

Aby nadać jednostce status „Zlikwidowana”, należy wybrać opcję Zlikwidowanie. Na formatce, która zostanie wyświetlona, należy wprowadzić faktyczną datę zmiany statusu jednostki, po czym zatwierdzić operację. System sprawdza, czy stan danych jednostki pozwala na zmianę statusu i jeśli ta weryfikacja da pozytywny wynik, status jednostki zostaje zmieniony na „Zlikwidowana”.


Nadawanie statusu Przekształcona

Opis zmiany statusu jednostki na „Przekształcona” jest zawarty w artykule Przekształcenia jednostek.


Usuwanie zmiany statusu

Zmianę statusu jednostki można usunąć (przywracając jej tym samym poprzedni status) wybierając opcję Usuń w kolumnie Akcje w tabeli widocznej na zakładce Status.


Korekta wprowadzonych podczas zmiany statusu danych

Dane wprowadzone podczas rejestracji zmiany statusu można skorygować wybierając opcję Koryguj w kolumnie Akcje w tabeli widocznej na zakładce Status.