← Powrót

Często zadawane pytania

Uczelnie niepubliczne


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czy dane trzeba wprowadzać do systemu?

Tak, uczelnie niepubliczne są zobowiązane do wprowadzania danych do systemu POL-on.

Czy w danych podstawowych wpisywanych do systemu POLON, w zakładce 'jednostki podrzędne' powinna się znaleźć cała struktura organizacyjna czy wyłącznie wybrane jednostki?

Co do zasady w zakładce jednostki podrzędne powinny znaleźć się jednostki podstawowe uczelni. Jednakże uczelnia ma możliwość prezentacji w tym miejscu również jednostek, które nie zostały oznaczone jako podstawowe.

Zmiany w ogólnopolskim rejestrze uczelni niepublicznych w rubryce 9 - dane Rektora'

Informacja o powołaniu rektora wpisywana jest do rejestru uczelni niepublicznych w formie decyzji administracyjnej. W związku z tym na wniosek rektora lub założyciela uczelni przeprowadzane jest postępowanie administracyjne w tym zakresie. Do wniosku należy dołączyć pełną dokumentację dotyczącą powołania - rozstrzygnięcie założyciela, uchwałę senatu, dokument potwierdzający zatrudnienie w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, określenie kadencji rektora. Dokumenty należy złożyć w oryginale, ewentualnie jako kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. Po wydaniu decyzji możliwe będzie dokonanie nowego wpisu w rejestrze.

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

W jaki sposób scalić/podzielić jednostki?

Scalenia bądź dzielenia jednostek podrzędnych dokonuje pracownik ministerstwa. Należy utworzyć w systemie POL-on zgłoszenie merytoryczne z prośbą o odpowiednią modyfikację jednostki. Do zgłoszenia należy załączyć skan uchwały, na mocy której dokonywana jest modyfikacja.

Jak przenieść studentów wybranego kierunku z jednego wydziału na drugi?

Studenci są przenoszeni między wydziałami wraz z uprawnieniem do prowadzenia kierunku. Przenieść uprawnienia między wydziałami może tylko pracownik ministerstwa. Aby przenieść uprawnienia należy utworzyć w systemie POL-on zgłoszenie merytoryczne z prośbą o przeniesienie.

W jaki sposób przenieść uprawnienia między wydziałami?

Przenieść uprawnienia między wydziałami może tylko pracownik ministerstwa. Aby przenieść uprawnienia należy utworzyć w systemie POL-on zgłoszenie merytoryczne z prośbą o przeniesienie.

Jak dodać jednostkę podrzędną?

Aby dodać nową jednostkę podrzędną należy wejść w moduł Administracja→Instytucja a następnie w zakładce „Jednostki podrzędne” kliknąć przycisk „Dodaj”.

Jak uzupełnić funkcje kierownicze jednostki?

Aby wprowadzić funkcje kierownicze należy wejść dane o pracowniku, a następnie w zakładce „Funkcje kierownicze/stopień służbowy” kliknąć przycisk „Dodaj”. W oknie dodania funkcji kierowniczych należy wypełnić wymagane pola i zapisać zmiany.

W jaki sposób zmienić okres sprawowania funkcji kierowniczej?

Aby zmienić okres sprawowania funkcji kierowniczej należy wejść w dane o pracowniku(moduł Pracownicy→Wykaz nauczycieli), a następnie w zakładce „Funkcje kierownicze/stopień służbowy” wybrać akcję „Koryguj” dla modyfikowanej funkcji.