Przekształcenia jednostek


Przekształcenia uczelni, instytucji naukowych i ich jednostek podrzędnych

Rejestracja przekształcenia wybranej jednostki jest dostępna z poziomu przeglądania danych szczegółowych przekształcanej jednostki na zakładce Dane podstawowe jednostki/Status.

Uprawnienia do rejestracji przekształcenia instytucji naukowych oraz uczelni (instytucji głównych) mają pracownicy ministerstwa z odpowiednio rolą MIN_JEDNOSTKI_NAUKOWE_ADM (rolą uprawniającą do zarządzania rejestrem jednostek naukowych) lub MIN_JEDNOSTKI_ADM (rolą uprawniającą do zarządzania rejestrem szkolnictwa wyższego).

Uprawnienia do rejestracji jednostek podrzędnych uczelni (zarówno podstawowych, jak i niepodstawowych mają pracownicy ministerstwa z rolą MIN_JEDNOSTKI_ADM (rolą uprawniającą do zarządzania rejestrem szkolnictwa wyższego) oraz pracownicy danej uczelni z uprawnieniami administratora (rola INST_ADM).

Aby zarejestrować przekształcenie jednostki, należy wybrać opcję Przekształcenie, widoczną na zakładce Status. Ta opcja dostępna jest wyłącznie wtedy, jeśli jednostka ma aktualnie status „Działająca”. Po wybraniu przez użytkownika opcji Przekształcenie, system wyświetli formatkę, na której będzie można określić:

 • datę przekształcenia
 • rodzaj przekształcenia
 • jednostki powstałe albo poszerzone w wyniku przekształcenia.

Informacje o zarejestrowanym w systemie przekształceniu można obejrzeć z poziomu zakładki Dane podstawowe jednostki/Status (dla jednostki przekształconej), a także z poziomu zakładki Związki historyczne (zarówno dla jednostki przekształconej, jak i dla jednostki powstałej lub poszerzonej w wyniku przekształcenia).

Specyfika przekształcenia zależy od jego rodzaju. Poniżej opisany jest sposób rejestracji w przypadku każdego rodzaju przekształcenia.

Połączenie

Kilka jednostek łączy się, w efekcie czego powstaje nowa jednostka.

W systemie należy:

 1. Zarejestrować jednostkę powstałą w wyniku przekształcania.
 2. Zarejestrować przekształcenie połączonych jednostek, wskazując w sekcji „Jednostki powstałe albo poszerzone w wyniku przekształcenia” jednostkę zarejestrowaną w punkcie pierwszym.

Przekształcana jednostka nie powinna mieć już aktywnych jednostek podrzędnych, uprawnień do prowadzenia kierunków studiów, uprawnień do nadawania stopni oraz studiów doktoranckich.

Jednostka wskazana jako powstała w wyniku przekształcenia nie powinna mieć daty założenia wcześniejszej niż data wprowadzona jako data przekształcenia.

Po zatwierdzeniu operacji system sprawdza opisane wyżej warunki i jeśli są one spełnione, zmienia status przekształcanej jednostki na „Przekształcona”.

Włączenie

Jednostka zostaje włączona do innej, istniejącej już jednostki.

W systemie należy zarejestrować przekształcenie włączonej jednostki, wskazując w sekcji „Jednostki powstałe albo poszerzone w wyniku przekształcenia” jednostkę, która zostanie poszerzona w wyniku przekształcenia.

Przekształcana jednostka nie powinna mieć już aktywnych jednostek podrzędnych, uprawnień do prowadzenia kierunków studiów, uprawnień do nadawania stopni oraz studiów doktoranckich.

Jednostka wskazana jako poszerzona w wyniku przekształcenia nie powinna mieć daty założenia późniejszej niż data wprowadzona jako data przekształcenia.

Po zatwierdzeniu operacji system sprawdza opisane wyżej warunki i jeśli są one spełnione, zmienia status przekształcanej jednostki na „Przekształcona”.

Podział

Jednostka zostaje podzielona, w efekcie czego sama przestaje działać, zaś na jej miejsce powstają nowe jednostki.

W systemie należy:

 1. Zarejestrować jednostki powstałe w wyniku podziału.
 2. Zarejestrować przekształcenie podzielonej jednostki, wskazując w sekcji „Jednostki powstałe albo poszerzone w wyniku przekształcenia” jednostki zarejestrowane w punkcie pierwszym.

Przekształcana jednostka nie powinna mieć już aktywnych jednostek podrzędnych, uprawnień do prowadzenia kierunków studiów, uprawnień do nadawania stopni oraz studiów doktoranckich.

Jednostki wskazane jako powstałe w wyniku przekształcenia nie powinny mieć daty założenia wcześniejszej niż data wprowadzona jako data przekształcenia.

Po zatwierdzeniu operacji system sprawdza opisane wyżej warunki i jeśli są one spełnione, zmienia status przekształcanej jednostki na „Przekształcona”.

Przeniesienie pod inną jednostkę nadrzędną

Jednostka zostaje przeniesiona pod inną jednostkę nadrzędną (np. laboratorium zostaje przeniesione do innego wydziału uczelni).

W systemie należy:

 1. Zarejestrować przeniesioną jednostkę pod nową jednostką nadrzędną.
 2. Zarejestrować przekształcenie jednostki zarejestrowanej pod starą jednostką nadrzędną, wskazując w sekcji „Jednostki powstałe albo poszerzone w wyniku przekształcenia” jednostkę zarejestrowaną w punkcie pierwszym.

Przekształcana jednostka nie powinna mieć już aktywnych jednostek podrzędnych, uprawnień do prowadzenia kierunków studiów, uprawnień do nadawania stopni oraz studiów doktoranckich.

Po zatwierdzeniu operacji system sprawdza opisane wyżej warunki i jeśli są one spełnione, zmienia status przekształcanej jednostki na „Przekształcona”.

Wydzielenie

Z przekształcanej jednostki zostaje wydzielona nowa jednostka, przy czym przekształcana jednostka nadal zachowuje status „Działająca”.

W systemie należy:

 1. Zarejestrować wydzieloną jednostkę.
 2. Zarejestrować przekształcenie jednostki, z której nastąpiło wydzielenie, wskazując w sekcji „Jednostki powstałe albo poszerzone w wyniku przekształcenia” jednostkę zarejestrowaną w punkcie pierwszym.

Jednostki wskazane jako powstałe w wyniku przekształcenia nie powinny mieć daty założenia wcześniejszej niż data wprowadzona jako data przekształcenia.

Przekształcana jednostka nie zmienia statusu, zachowuje status „Działająca”.