← Powrót

Opis modułu

Ogólnopolski wykaz jednostek naukowych, który został stworzony na podstawie zapisów następujących aktów prawnych:

  Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami)
  Ustawa o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 619)
  Ustawa o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 618)
  Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz. 455)
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych (Dz.U. nr 207, poz. 1236)
  Nowelizacja ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw - Art. 4c ust 3

Obszar zawiera informacje na temat jednostek naukowych: o ich danych teleadresowych, strukturze oraz organach nadzorujących.

Wymagane role

  • Użytkownik niezalogowany - Anonimowa osoba, mogąca przejrzeć wykaz na zestawieniu ogólnodostępnym
  • INST_NAUK_ADM - Pracownik jednostki naukowej zarządzający jej danymi teleadresowymi oraz strukturą. Rola nie daje możliwości przeglądania całościowego wykazu jednostek naukowych, ale pracownik w tej roli edytując dane własnej instytucji wpływa na zakres informacji widoczny na wykazie w odniesieniu do jego instytucji
  • MIN_JEDNOSTKI - Pracownik ministerstwa z dostępem do przeglądania danych jednostek naukowych
  • MIN_JEDNOSTKI_NAUKOWE_ADM - Pracownik ministerstwa z dostępem do edycji danych jednostek naukowych, które podlegają jego ministerstwu (pracownicy MNiSW posiadają uprawnienia do edycji danych wszystkich jednostek)