← Powrót

Często zadawane pytania

Jednostki naukowe


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czy dane trzeba wprowadzać do systemu?

Tak. Zgodnie z art. 9 ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 249), jednostki naukowe wprowadzą do Systemu Informacji o Nauce dane i informacje, o których mowa w art. 4c ust. 3 i 10 ustawy, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Dane i informacje wprowadza się za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce, wydane na podstawie art. 4c ust. 14 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249), określa szczegółowy zakres danych i informacji objętych Systemem, terminy aktualizacji danych oraz sposób i formę udostępniania informacji w nim zgromadzonych.

Czy w danych podstawowych wpisywanych do systemu POLON, w zakładce 'jednostki podrzędne' powinna się znaleźć cała struktura organizacyjna czy wyłącznie wybrane jednostki?

Co do zasady w zakładce jednostki podrzędne powinny znaleźć się jednostki podstawowe uczelni. Jednakże uczelnia ma możliwość prezentacji w tym miejscu również jednostek, które nie zostały oznaczone jako podstawowe.

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

W jaki sposób scalić/podzielić jednostki?

Scalenia bądź dzielenia jednostek podrzędnych dokonuje pracownik ministerstwa. Należy utworzyć w systemie POL-on zgłoszenie merytoryczne z prośbą o odpowiednią modyfikację jednostki. Do zgłoszenia należy załączyć skan uchwały, na mocy której dokonywana jest modyfikacja.

Jak dodać jednostkę podrzędną?

Aby dodać nową jednostkę podrzędną należy wejść w moduł Administracja→Instytucja a następnie w zakładce „Jednostki podrzędne” kliknąć przycisk „Dodaj”.

Jak uzupełnić funkcje kierownicze jednostki?

Aby wprowadzić funkcje kierownicze należy wejść dane o pracowniku, a następnie w zakładce „Funkcje kierownicze/stopień służbowy” kliknąć przycisk „Dodaj”. W oknie dodania funkcji kierowniczych należy wypełnić wymagane pola i zapisać zmiany.

W jaki sposób zmienić okres sprawowania funkcji kierowniczej?

Aby zmienić okres sprawowania funkcji kierowniczej należy wejść w dane o pracowniku(moduł Pracownicy→Wykaz nauczycieli), a następnie w zakładce „Funkcje kierownicze/stopień służbowy” wybrać akcję „Koryguj” dla modyfikowanej funkcji.