← Powrót

Opis modułu

Moduł Infrastruktura umożliwia jednostkom ewidencjonowanie faktycznego (bieżącego) stany infrastruktury zaliczanej do środków trwałych.
Ponadto usprawnia proces podejmowania decyzji o dofinansowaniu zakupów lub modernizacji tzw. „wysokocennej infrastruktury” będącej w posiadaniu jednostki (uczelni lub jednostki naukowej).

Infrastruktura została podzielona na 4 typy ze względu na zakres danych:

 • Aparatura - mikroskopy, urządzenia pomiarowe, itp…
 • Sprzęt - silniki, itp…
 • Infrastruktura informatyczna - serwery, komputery, itp…
 • Wartości niematerialne i prawne

W ramach powyższych typów wyodrębniono zestawienia:

 • Infrastruktura naukowo-badawcza (aparatura i sprzęt)
 • Infrastruktura informatyczna
 • Wartości niematerialne i prawne

W systemie POL-on powinny znaleźć się informacje dotyczące infrastruktury znajdującej się w ewidencji środków trwałych jednostki, spełniającej poniższe wymagania:

 1. DUŻA INFRASTRUKTURA BADAWCZA (zgodnie z art. 2 pkt. 17 Ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 stycznia 2015 r.) – aparatura naukowo-badawcza w tym infrastruktura informatyczna nauki, o wartości przekraczającej:
  1. 150 000 zł – w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej,
  2. 500 000 zł – w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu
 2. STRATEGICZNA INFRASTRUKTURA BADAWCZA (zgodnie z art. 2 pkt. 17 Ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 stycznia 2015 r.) – duża infrastruktura badawcza oraz infrastruktura budowlana, ujęta w wykazie przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej, który stanowi Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej