← Powrót

Często zadawane pytania

Infrastruktura


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jak odnotować infrastrukturę składającą się z wielu środków trwałych?

W Systemie Informacji o Nauce, w zakładce infrastruktura, należy wpisywać aparaturę naukowo-badawczej stanowiącą dużą infrastrukturę badawczą lub strategiczną infrastrukturę badawczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 i 17a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.), tj.:

Duża infrastruktura badawcza - Aparatura naukowo-badawcza, w tym infrastruktura informatyczna nauki, o wartości przekraczającej:
a) 150 000 zł – w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej
b) 500 000 zł – w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu.

Strategiczna infrastruktura badawcza – duża infrastruktura badawcza lub infrastruktura badawcza ujęta w wykazie stanowiącym Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.

Aby infrastrukturę taką można było zaliczyć do dużej infrastruktury badawczej, wszystkie elementy muszą zostać wprowadzone na stan majątku trwałego na jednym dokumencie OT.
Jeżeli infrastruktura zbudowana jest z wielu elementów, działających niezależnie od siebie i poszczególne elementy wprowadzone są na stan majątku trwałego na wielu różnych dokumentach OT, wówczas nie można jej zaliczyć do dużej infrastruktury badawczej w rozumieniu ustawy.

Czy do systemu POL-on oprócz aparatury badawczej powyżej 500 000 zł należy również wprowadzać całą (nie tylko powyżej 500 000 zł) bieżącą infrastrukturę (sprzęt, infrastruktura informatyczna, wartości niematerialne i prawne)?

W Systemie Informacji o Nauce, w zakładce infrastruktura, należy wpisywać aparaturę naukowo-badawczej stanowiącą dużą infrastrukturę badawczą lub strategiczną infrastrukturę badawczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 i 17a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).

Czy w zakładce Infrastruktury dane będą wprowadzane dla całej Uczelni czy przewiduje się konieczność wprowadzania danych o Infrastrukturze dla podstawowych jednostek organizacyjnych np. wydziałów?

Zgodnie z art. 4c ust. 6 ustawy z dnia z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.), jednostki naukowe, które posiadają kategorię naukową i ubiegają się o środki finansowe, o których mowa w art. 18 ust. 1 (finansowanie działalności statutowej), są obowiązane do wprowadzania do Systemu o Nauce oraz systematycznego ich aktualizowania. Za prawidłowość, rzetelność i terminowość danych i informacji wprowadzanych do Systemu odpowiada kierownik jednostki.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 lit. a, jednostką naukową, jest podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, w rozumieniu statutu uczelni.

Informacje dotyczą uczelni w przypadku gdy zgodnie ze statutem w strukturze uczelni nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Co należy rozumieć pod pojęciem wartość zakupu brutto w przypadku infrastruktury?

Jeżeli jednostka naukowa jest płatnikiem VAT i odlicza VAT, to wartość netto jest wartością brutto, a jeżeli nie – to wartość brutto zakupu (z VAT) jest również wartością księgową. W związku z powyższym, przed uzupełnieniem danych dotyczących wartości brutto, zaleca się kontakt z pionem księgowym.

Czy w ramach modułu Infrastruktura należy wykazać infrastrukturę, która w okresie od 1 stycznia 2013 roku była budowana czy taką, która była użytkowana w tym okresie?

W ramach modułu infrastruktura, zgodnie z art. 4c ust. 3 pkt. 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. nr 1620 oraz z 2015 r. poz. 249), należy uwzględnić dane o infrastrukturze naukowo-badawczej oraz źródłach jej finansowania. W Systemie Informacji o Nauce, w zakładce infrastruktura, należy wpisywać aparaturę naukowo-badawczej stanowiącą dużą infrastrukturę badawczą lub strategiczną infrastrukturę badawczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 i 17a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 15 stycznia o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw dane i informacje wprowadza się za okres od dnia 1 stycznia 2013 r.

Zatem należy ująć informacje, o infrastrukturze naukowo-badawczej, która była w posiadaniu jednostki naukowej, na dzień 1 stycznia 2013 r.

Jakimi kryteriami trzeba się kierować przy zaszeregowaniu środka trwałego do aparatury bądź sprzętu?

W Systemie Informacji o Nauce, w zakładce infrastruktura, należy wpisywać aparaturę naukowo-badawczej stanowiącą dużą infrastrukturę badawczą lub strategiczną infrastrukturę badawczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 i 17a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.), tj.:

Duża infrastruktura badawcza - Aparatura naukowo-badawcza, w tym infrastruktura informatyczna nauki, o wartości przekraczającej:
a) 150 000 zł – w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej
b) 500 000 zł – w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu.

Strategiczna infrastruktura badawcza – duża infrastruktura badawcza lub infrastruktura badawcza ujęta w wykazie stanowiącym Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Jak zmienić jednostkę odpowiedzialną za infrastrukturę?

Aby zmienić jednostkę odpowiedzialna za infrastrukturę należy użyć polecenia „Zmień”. W ten sposób wybieramy nową jednostkę odpowiedzialną za infrastrukturę oraz wpisujemy datę obowiązywania zmiany oraz jej przyczynę.

Jakie dane można korygować, a jakie zmieniać?

Korygować można wszystkie informacje o danej Infrastrukturze. Dzięki poleceniu „Koryguj” możemy poprawić/skorygować błędnie wprowadzone dane.
Wybierając opcję „Zmień” możemy wprowadzać zmianę danych biznesowych. Operacja dotyczy sytuacji, gdzie pewne dane uległy zmianie na skutek decyzji, np. zmiana nazwy ulicy wskutek decyzji administracyjnej. Nie wszystkie pola podlegają opcji „Zmień”.

Czy w module Infrastruktura należy wprowadzić jedynie dane z poziomu Uczelni, czy także dla poszczególnych Wydziałów?

System POL-on umożliwia wprowadzenie infrastruktury zarówno z poziomu uczelni, jak i poziomu wydziału. Przy wprowadzeniu infrastruktury z poziomu uczelni, infrastruktura jest widoczna tylko na poziomie uczelni, natomiast jeśli wprowadzono infrastrukturę z poziomu wydziału, będzie ona widoczna zarówno na poziomie zestawienia dla uczelni, jak i wydziału.