Lista planowanych zmian w systemie

Na zestawieniu prezentowane są istotne modyfikacje przewidziane do wykonania w długoterminowej perspektywie. Dla części zmian nie ustalono jeszcze terminu wdrożenia. Szczegółowe zmiany wprowadzone w systemie dostępne są pod adresem: https://polon.nauka.gov.pl/polon/wersje-systemu


Nr wersji Opis funkcjonalności Planowany termin wdrożenia Kod wymagania
7.1Masowa edycja oświadczeń o przypisaniu do liczby N. Odrębne zestawienie podobne do „masowej edycji danych studentów” umożliwiające masowe dodawanie oświadczeń o przypisaniu do liczby N dla pracowników naukowychStyczeń 2016
7.2Usługa sieciowa do przesyłania plików XML. Udostępnienie możliwości wgrywania plików importowych z pominięciem interfejsu użytkownikastyczeń 2016
7.2Przypisanie pracownika do jednostki podrzędnej (możliwość filtrowania)Styczeń 2016
Zestaw usług sieciowych dla modułu pracownicy naukowi2016
7.3Zmiana zakresu uprawnień dla roli INST_IMPORT. Ograniczenie dostępu dla do wybranych danych osobowych Studentów,Pracowników i DoktorantówLuty 2016 ADM.REQ.047
7.1Udostępnienie wdrożonych systemów jakości w zestawieniach ogólnodostępnychStyczeń 2016 WSJ.REQ.009
7.5Usunięcie pomocy materialnej podczas wprowadzania daty ukończenia lub skreślenia studentaMarzec 2016 STD.REQ.079
7.5Rozbicie zestawienia infrastruktury na: Infrastrukturę naukowo-badawczą, Infrastrukturę informatyczną, Wartości niematerialne i prawne Marzec 2016 INFR.REQ.019
7.5Laboratoria i aparatura > Umożliwienie dodania procedury w postaci skanu Marzec 2016 LAB_APAR.REQ.014
Mechanizm obsługi danych współdzielonych przez wiele jednostek (konferencje, projekty naukowe, studenci, pracownicy itp.)2016
Dalsza rozbudowa systemu na potrzeby integracji z Głównym Urzędem Statystycznym Lista planowanych modyfikacji 2016
Mechanizm powiadamiania o zmianach w systemie 2016 ARCH.REQ.005
Profile ról użytkowników 2016 ADM.REQ.034
Zamiana operacji dodawania/ usuwania aparatury z poziomu laboratorium, na możliwość przypięcia/ odpięcia z poziomu laboratorium aparatury dodanej w ramach modułu Infrastruktura Styczeń 2016 LAB_APAR_REQ.005
Formularz sprawozdania uzupełniającego dla GUS zawierający uzupełnienie informacji zbieranych niewchodzących w zakres formularzy S-10, S-11, S-12. Ostateczny termin wysłania potwierdzany z GUS. Wstępna propozycja to 10 marca br. Luty 2016
Plan rzeczowo finansowy na rok 2016 Marzec 2016
Sprawozdanie finansowe za rok 2015 2016
Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo finansowego za rok 2015 2016
Sprawozdanie z działalności uczelni za rok 2015/2016 listopad 2016
Umożliwienie uczelniom zmiany statusów uruchomionych studiów w ramach posiadanego uprawnienia. 2016
7.6Projekty naukowe > Edycja środków finansowych ogółem i w podziale na lata w jednym oknie Marzec 2016
Zmiana zasad przypisywania studentów/doktorantów do jednostek prowadzących w studiach środowiskowych/doktoranckich 2016
Zmiana zasad określenia języków, w jakich odbywa się kształcenia dla studiów filologicznych 2016
Wyszukiwanie kierunków/uprawnień, dla których w określonym czasie nie przeprowadzono rekrutacji 2016
Umożliwienie dodawania kategorii naukowych dla uczelni 2016
Umożliwienie zmian biznesowych w studiach doktoranckich (zmian statusu studiów, zmiana jednostek prowadzących studia 2016