To jest stara wersja strony!


Definicje

Duża infrastruktura badawcza

Duża infrastruktura badawcza - aparatura naukowo-badawcza w tym infrastruktura informatyczna nauki, o wartości przekraczającej:

 • 150 000 zł - w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej,
 • 500 000 zł - w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu.

Wartość początkowa środka trwałego decyduje czy daną infrastrukturę można zaliczyć do dużej infrastruktury badawczej. Warto zaznaczyć, że infrastruktura nieprzekraczająca ww. wartości granicznych nie powinna być wprowadzana do POL-onu. Powyższa zasada dotyczy zarówna nabytej jak i dużej infrastruktury badawczej wytworzonej we własnym zakresie. Dokument OT na podstawie, którego wprowadzono infrastrukturę badawczą do ewidencji środków trwałych, decyduje czy w POL-onie wykazujemy dużą infrastrukturę badawczą będącą pojedynczym aparatem, zestawem aparatów czy aparaturą z niezbędną infrastrukturą.

Strategiczna infrastruktura badawcza

Strategiczna infrastruktura badawcza - dużą infrastruktura badawcza oraz infrastruktura budowlana, ujęta w wykazie przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej, która stanowi Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.

Środki własne

Środki własne – mogą obejmować m.in. środki przyznane na utrzymanie potencjału badawczego.

Publikacje

Publikacje - zgodnie z art. 4c ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, System obejmuje dane o działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i zawiera informacje o publikacjach w czasopismach naukowych oraz monografiach naukowych lub w rozdziałach w monografiach naukowych autorstwa pracowników jednostki naukowej oraz publikacjach osób niebędących pracownikami jednostki, które afiliowały te publikacje do tej jednostki. Zgodnie z delegacją ustawową, System powinien obejmować wszystkie publikacje pracowników jednostki naukowe niezależnie czy afiliowali ją czy nie do zatrudniającej ich jednostki. Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie powinny być umieszczone w System Informacji o Nauce preprinty będące wstępną wersją publikacji naukowej, która nie została jeszcze opublikowana w czasopiśmie naukowym.

Konferencje naukowe

Konferencje naukowe - zgodnie z art. 4c ust. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Systemie zawiera informacji o zorganizowanych konferencjach naukowych. Rozporządzenie o Systemie Informacji o Nauce doprecyzowuje zakres zbieranych informacji m.in. czy są to konferencje krajowe czy międzynarodowe. Kryterium zaliczenia organizowanej konferencji do zagranicznych należy posługiwać się definicja określoną w § 12 pkt 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w spawie kryteriów i trybu nadawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, w którym określono, że konferencja międzynarodowa – to taka, na której co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe.

Uczestnik konferencji

Uczestnik konferencji – osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na konferencję oraz dokonująca opłaty za uczestnictwo oraz osoba będąca prelegentem lub korzystająca z zaproszenia specjalnego.

Jednostka naukowa

Jednostka naukowa - zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
 • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),
 • instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.),
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Polską Akademię Umiejętności,
 • inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a-e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1).

W przypadku uczelni, jednostki organizacyjne niebędące podstawowymi w rozumieniu statutu uczelni, prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe i spełniające kryteria określone w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, można oznaczyć w Systemie, jako „jednostki naukowe”.
Zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Minister przyznaje środki finansowe na naukę, uczelniom - na działalność, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4, oraz na rozbudowę i utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2a i art. 20 pkt 1 lit. b, a także na działalność upowszechniającą naukę, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i ust. 4a, oraz w przypadku gdy zgodnie ze statutem w strukturze uczelni nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, na działalność, o której mowa w art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20. Ponadto, zgodnie z art. 42 ust. 2a ww. ustawy, w przypadku uczelni, w których zgodnie ze statutem uczelni, nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przeprowadza się w stosunku do całej uczelni.

Podmiot potwierdzający kompetencje laboratorium badawczego

Podmiot potwierdzający kompetencje laboratorium badawczego – uprawnione organizacje (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji, akredytacja zagranicznej jednostki akredytacyjnej, notyfikacja lub certyfikacja), posiadanie laboratoriów certyfikowanych w zakresie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz wdrożone międzynarodowe systemy jakości.

Wdrożone systemy jakościa

Wdrożone systemy jakości - systemy zgodne z ISO 9000, ISO 1400, PN(OHSAS) 18000 i inne (międzynarodowe systemy jakości).

Dziedzina wiodąca

Dziedzina wiodąca - dziedzina dominująca w działalności naukowej pracownika, do której został on zaliczony przez jednostkę naukową w składanych przez nią wnioskach o przyznanie dotacji na działalność statutową.

Zaliczenie do liczby N

Zaliczenie do liczby N - zgodnie z art. 4c ust. 9 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Minister właściwy do spraw nauki, prowadzi centralny wykaz pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, oraz pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, zatrudnionych w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych. Tylko pracownicy, zatrudnieni w jednostkach naukowych ubiegających się o środki finansowe na finansowanie działalności statutowej obejmującej:

 1. utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej,
 2. koszty restrukturyzacji jednostek naukowych,
 3. utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej,
 4. utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki w jednostce naukowej lub w uczelni,
 5. działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym,
 6. działalność jednostek naukowych lub uczelni związaną z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki - systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz danych oraz publikacji naukowych -

składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby (liczba N) pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych. Uczestnictwo pracownika w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych nie jest tożsame z koniecznością złożenia oświadczenia o zaliczeniu do liczby N. Pracownik może być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i może nie wyrazić zgody do zaliczenia do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych. Pracownik może również wyrazić zgodę na zaliczenia do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w przypadku, kiedy jednostka nie jest jego podstawowym miejscem pracy (zatrudnienie na ½, ¾ itp. etatu). Również pracownik naukowo-techniczny i inżynieryjno-techniczny, może być zatrudniony w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych i może nie wyrazić zgody do zaliczenia do liczby N. Nie ma ograniczeń, co do daty złożenia oświadczenia przez pracownika.

Przy ubieganiu się o przyznanie środków finansowych na działalność statutową

Przy ubieganiu się o przyznanie środków finansowych na działalność statutową, jednostka składając wniosek o finansowanie działalności statutowej podaje liczbę pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych na dzień złożenia wniosku i tylko tych, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N. Ponadto, w przypadku, gdy pracownik złożył oświadczenie np. do 15 września n-go roku zostaje on uwzględniony przy określaniu dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (n+1) roku. Jeśli po terminie złożenia wniosku na dzielność statutową, pracownik odwołałby swoje oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w danej jednostce, rozwiązał umowę o pracę, lub złożył oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w przypadku jego wcześniejszego braku, nie miałoby to znaczenia przy określaniu dotacji na (n+1) rok, lecz dopiero na (n+2) rok. Wynika to z tego, że zgodnie z przepisami przy określaniu wysokości dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, przyjmuje się liczbę N z dnia złożenia wniosku. Obecnie, jeśli pracownik nie odwoła oświadczenia lub nie nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę (automatyczne wygaśnięcie oświadczenia o zaliczeniu do liczby N), to będzie on uwzględniany przy określaniu dotacji na (n+1) rok oraz lata następne. Liczba pracowników podana przy wniosku o finansowanie działalności statutowej i liczba pracowników, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N powinna być taka sama w POL-onie jak i wniosku na dzień złożenia wniosku.

Do kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

Do kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2015), liczba publikacji uwzględnianych przy kompleksowej ocenie łącznie z liczbą osiągnięć naukowych i twórczych, nie może być większa niż 3N, gdzie N jest średnią arytmetyczną, z okresu objętego ankietą, liczby pracowników zatrudnionych w jednostce naukowej w poszczególnych latach przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ustaloną na podstawie oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, składanych przez pracowników do celów ubiegania się o przyznanie środków finansowych na działalność statutową. Przy czym, jednostka naukowa zamieszcza w ankiecie wykazy wszystkich pracowników, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N, za każdy rok podlegający ocenie, uwzględnionych przez nią w liczbach pracowników podanych w tych latach we wnioskach o przyznanie środków finansowych na działalność statutową.