Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
informacje:definicje [2017/01/03 13:19]
prodzik
informacje:definicje [2017/03/10 10:29] (aktualna)
kbodziacka
Linia 2: Linia 2:
  
 <alert type="​info"​ icon="​glyphicon glyphicon-info-sign">​ <alert type="​info"​ icon="​glyphicon glyphicon-info-sign">​
-Na stronie prezentowane są definicje opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozszerzające pojęcia stosowane w innych aktach prawnych.+Na stronie prezentowane są definicje ​i wyjaśnienia ​opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozszerzające pojęcia stosowane w innych aktach prawnych.
 </​alert>​ </​alert>​
  
Linia 61: Linia 61:
  
 <panel title="​Zaliczenie do liczby N" icon="​glyphicon glyphicon-triangle-bottom">​ <panel title="​Zaliczenie do liczby N" icon="​glyphicon glyphicon-triangle-bottom">​
-====== Dotyczy liczby N ====== 
- 
 Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2015 r. poz. 1443), jednostka naukowa ubiegając się o **przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego** podaje we wniosku liczbę osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy, ustalona na podstawie złożonych pracodawcy przez pracowników pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do tej liczby: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2015 r. poz. 1443), jednostka naukowa ubiegając się o **przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego** podaje we wniosku liczbę osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy, ustalona na podstawie złożonych pracodawcy przez pracowników pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do tej liczby:
   - w przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni - będących pracownikami,​ o których mowa w art. 108 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 i 1933), oraz pracownikami naukowo-technicznymi i inżynieryjno-technicznymi,​ zatrudnionymi w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych;​   - w przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni - będących pracownikami,​ o których mowa w art. 108 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 i 1933), oraz pracownikami naukowo-technicznymi i inżynieryjno-technicznymi,​ zatrudnionymi w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych;​
Linia 122: Linia 120:
 </​panel>​ </​panel>​
  
 +<panel title="​Wprowadzanie informacji niejawnych"​ icon="​glyphicon glyphicon-triangle-bottom">​
 +Zgodnie z art. 4c ust. 3 pkt 5 oraz ust. 13 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz.2045), System Informacji o Nauce obejmuje dane o działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i jej efektach, oraz zawiera informacje o realizowanych krajowych i międzynarodowych projektach obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe. Zgodnie z ww. ustawą, dane i informacje zawarte w systemie są powszechnie dostępne (z wyłączeniem informacji o przychodach jednostki oraz danych osobowych pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub pracach rozwojowych w ramach stosunku pracy). Również rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2145), nie zawiera szczególnych uregulowań dotyczących wymogu zamieszczania w ankiecie, danych i informacji chronionych tajemnicą przedsiębiorstwa,​ ich przetwarzania,​ udostępniania w tym m.in. członkom Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz zespołów ewaluacyjnych. Rozporządzenie uregulowało tylko sposób przeprowadzania kompleksowej oceny, jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, objęte ochroną informacji niejawnych. Zgodnie z § 7 ust. 1 i § 27 rozporządzenia,​ na podstawie informacji zamieszczonych w ankiecie, kompleksową ocenę przeprowadza się w dwóch etapach. ​ W pierwszym etapie jednostka naukowa, podlega ocenie na podstawie informacji zawartych w ankiecie, w drugim etapie, ocenia się efekty działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej na rzecz obronności i bezpieczeństwa,​ w szczególności na podstawie poziomu naukowego realizowanych przez tę jednostkę badań naukowych lub prac rozwojowych i osiągniętych wyników. Ocenę w drugim etapie przeprowadza się w siedzibie jednostki naukowej przez zespół ewaluacji, w skład, którego wchodzą eksperci posiadający poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "​tajne",​ uzyskane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948) w tym eksperci wskazani przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Ocenę, zgodnie z powyższym trybem, KEJN przeprowadza tylko w przypadku wystąpienia ocenianej jednostki do ministra z wnioskiem o jej przeprowadzenie zgodnie z powyższymi zasadami. Ponadto, zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia,​ jednostka naukowa, przedstawia w ankiecie tylko informacje niepodlegające ochronie. Informacje o realizacji krajowych i międzynarodowych projektów obejmujących badania naukowe, zawierające klauzury dotyczące zachowanie poufności danych, nie powinny być umieszczane w POL-onie jak również ankiecie i ogólnie dostępne. Byłoby to, bowiem naruszeniem warunków umownych, a niedotrzymanie warunków poufności (publiczny dostęp do danych projektu), mógłby skutkować karami finansowymi oraz narażeniem jednostki na procesy sądowe, których skutki musiałaby ponieść jednostka naukowa, lub budżet państwa w przypadku gdyby Ministerstwo wymagała umieszczania tych danych w POL-onie lub ankiecie jednostki naukowej. W przypadku umów o komercyjnym charakterze zawieranych przez jednostki naukowe, jeśli z umowy zawieranej w tej sprawie wynika, że mamy do czynienia np. z tajemnicą przedsiębiorstwa,​ która może zostać wyrażona poprzez zastrzeżenie poufności poszczególnych jej postanowień,​ ewentualnie z inną informacją podlegającą ochronie na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, kierownika jednostki jest zwolniony z ustawowego obowiązku wprowadzania do systemu POL-on danych i informacji wynikających z realizacji projektów o tym charakterze. To na jednostce ciąży obowiązek zapewnienia ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa obwarowaną kontraktem wiążącym jednostkę naukową z przedsiębiorcą jak również podjęcie decyzji czy taką informację umieścić w Systemie Informacji o Nauce oraz ankiecie składanej w celu przyznawania przez Ministra kategorii naukowej jednostce naukowej.
 +</​panel>​
  
 +
 +<panel title="​Efekty praktyczne, wdrożenia i aplikacja produktu, na potrzeby wymogów ankiety."​ icon="​glyphicon glyphicon-triangle-bottom">​
 +Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyjął zasadę, że jeżeli w wyniku wdrożenia prowadzonych prac naukowych i naukowo-badawczych jednostka z tego tytułu uzyskała przychód, który może potwierdzić fakturą, należy przedstawić to, jako wdrożenie. W przypadku, gdy wdrożenie nie przyniosło jednostce przychodów,​ takie wdrożenie należy umieścić w karcie aplikacji (np. procedura, opracowana przez instytut wdrożona w podmiocie potwierdzającym aplikację).
 +\\ \\ 
 +<​badge>​Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02</​badge>​
 +</​panel>​
 </​accordion>​ </​accordion>​