Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
informacje:definicje [2016/07/15 08:12]
kbodziacka
informacje:definicje [2017/03/10 10:29]
kbodziacka
Linia 2: Linia 2:
  
 <alert type="​info"​ icon="​glyphicon glyphicon-info-sign">​ <alert type="​info"​ icon="​glyphicon glyphicon-info-sign">​
-Na stronie prezentowane są definicje opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozszerzające pojęcia stosowane w innych aktach prawnych.+Na stronie prezentowane są definicje ​i wyjaśnienia ​opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozszerzające pojęcia stosowane w innych aktach prawnych.
 </​alert>​ </​alert>​
  
Linia 61: Linia 61:
  
 <panel title="​Zaliczenie do liczby N" icon="​glyphicon glyphicon-triangle-bottom">​ <panel title="​Zaliczenie do liczby N" icon="​glyphicon glyphicon-triangle-bottom">​
-**Zaliczenie ​do liczby N** - zgodnie ​art4c ust. 9 10 ustawy ​dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania naukiMinister ​aściwy do spraw naukiprowadzi centralny wykaz pracowników naukowych ​zatrudnionych w jednostkach naukowych ​przy realizacji ​badań naukowych lub prac rozwojowych ​w ramach ​stosunku pracy, ​oraz pracowników naukowo-technicznych ​i inżynieryjno-technicznychzatrudnionych ​w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych. Tylko pracownicy, zatrudnieni w jednostkach naukowych ubiegających się o środki finansowe na finansowanie działalności statutowej obejmującej:​ +Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ​dnia 11 września 2015 rw sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji ​rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania ​nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2015 r. poz. 1443), jednostka naukowa ubiegając się **przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego** podaje we wniosku liczbę osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej ​przy prowadzeniu ​badań naukowych lub prac rozwojowych ​na podstawie ​stosunku pracy, ​ustalona na podstawie złożonych pracodawcy przez pracowników ​pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do tej liczby: 
-  - utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej,  +  - w przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni - będących pracownikami,​ o których mowa w art. 108 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 i 1933), oraz pracownikami ​naukowo-technicznymi ​i inżynieryjno-technicznymizatrudnionymi ​w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych; 
-  - koszty restrukturyzacji ​jednostek naukowych+  - w przypadku ​jednostek naukowych ​Polskiej Akademii Nauk będących pracownikami,​ o których mowa art. 87 pkt 12 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311 i 1933); 
-  ​utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego ​jednostce naukowej+  - w przypadku instytutów badawczych - będących pracownikami,​ o których mowa art. 39 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 3711079 i 1311); 
-  - utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki jednostce naukowej lub w uczelni+  - w przypadku pozostałych jednostek naukowych ​- będących pracownikami zatrudnionymi ​na stanowiskach związanych z prowadzeniem ​badań naukowych lub prac rozwojowych
-  - działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, ​jednostek naukowych ​Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych polegającą na prowadzeniu ​badań naukowych lub prac rozwojowych ​oraz zadań ​nimi związanych,​ służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich,​ finansowanych ​wewnętrznym trybie konkursowym, + 
-  - działalność ​jednostek naukowych ​lub uczelni związaną ​zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje ​wynikach badań naukowychpublikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki - systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz danych oraz publikacji naukowych - +Pracownik może ożyć oświadczenie tylko jednejwybranej przez siebie jednostce naukowej, bez względu na liczbę ​jednostek naukowych, w których jest zatrudniony. **Zatrudnienie podaje się według stanu na dzień ​złożenia wniosku**. Biorąc powyższe pod uwagę, w oświadczeniu o zaliczeniu ​do liczby N, powinien zostać wskazany rok, którego dotyczy ​oświadczenieczyli rok, na który jednostka, w oparciu o omawiane oświadczenie, ​składa wniosek o dofinansowanie działalności statutowej. Oświadczenia złożone po 25.05.2015 roku mogą mieć formę bezterminową. Jeżeli ​oświadczenie ​nie jest bezterminowe,​ to w roku x składa się oświadczenie dotyczące przyznania dotacji ​na utrzymanie potencjału badawczego na rok x+1. 
-składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie ​ich do liczby ​(liczba Npracowników ​zatrudnionych ​danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych. Uczestnictwo pracownika ​badaniach naukowych lub pracach rozwojowych nie jest tożsame z koniecznością złożenia oświadczenia o zaliczeniu do liczby N. Pracownik może być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i może nie wyrazić zgody do zaliczenia do liczby pracowników ​zatrudnionych ​danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych. Pracownik może również wyrazić zgodę na zaliczenia do liczby pracowników zatrudnionych ​danej jednostce ​przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w przypadku, kiedy jednostka nie jest jego podstawowym miejscem pracy (zatrudnienie na ½, ¾ itpetatu). Również pracownik naukowo-techniczny i inżynieryjno-techniczny,​ może być zatrudniony ​celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych i może nie wyrazić zgody do zaliczenia do liczby N. **Nie ma ograniczeń,​ co do daty złożenia wiadczenia przez pracownika.** + 
 +Na potrzeby **przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom**,​ w których **zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych**,​ zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych ​(Dz. U. poz. 2154), ​liczba N brana pod uwagę przy przyznawaniu kategorii jednostkom naukowym i uczelniom jest określana:​ 
 +  - na podstawie wykazów ​pracowników ​jednostki zamieszczonych przez tę jednostkę ​ankiecie, zawierających informacje, o których mowa części B ust. 1 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia,​ 
 +  - według stanu na dzień ​złożenia ​wniosków ​przyznanie środków finansowych na działalność statutową składanych **__w każdym roku objętym ankietą__** ​nie może być mniejsza od liczby pracowników ​podanej przez jednostkę we wnioskach, o których mowa pkt 2, chyba, ​że zmniejszenie jest wynikiem kontroli przeprowadzonej ​w jednostce. 
 + 
 +|^ Rok złożenia oświadczenia ^ Na potrzeby przyznania środków finansowych na działalność statutową ^ Na potrzeby przyznania kategorii naukowej ^||| 
 +^ | Rok przyznania środków finansowych na działalność statutową | Rok brany pod uwagę przy ustalaniu ​ ​ankiecie wykazów pracowników jednostki naukowej ​ | 
 +| 2012 | 2013 | nie dotyczy | 
 +| 2013 | 2014 | 2013 | 
 +| 2014 | 2015 | 2014 | 
 +| 2015| 2016 | 2015 | 
 +| 2016| 2017 | 2016 | 
 + 
 +* Oświadczenia ​złożone po 25.05.2015 roku mogą mieć formę bezterminową. Jeżeli ​wiadczenie nie jest bezterminowe,​ to w roku x składa się oświadczenie dotyczące środków finansowych na działalność statutową na rok x+1.
  
 </​panel>​ </​panel>​
Linia 107: Linia 120:
 </​panel>​ </​panel>​
  
 +<panel title="​Wprowadzanie informacji niejawnych"​ icon="​glyphicon glyphicon-triangle-bottom">​
 +Zgodnie z art. 4c ust. 3 pkt 5 oraz ust. 13 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz.2045), System Informacji o Nauce obejmuje dane o działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i jej efektach, oraz zawiera informacje o realizowanych krajowych i międzynarodowych projektach obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe. Zgodnie z ww. ustawą, dane i informacje zawarte w systemie są powszechnie dostępne (z wyłączeniem informacji o przychodach jednostki oraz danych osobowych pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub pracach rozwojowych w ramach stosunku pracy). Również rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2145), nie zawiera szczególnych uregulowań dotyczących wymogu zamieszczania w ankiecie, danych i informacji chronionych tajemnicą przedsiębiorstwa,​ ich przetwarzania,​ udostępniania w tym m.in. członkom Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz zespołów ewaluacyjnych. Rozporządzenie uregulowało tylko sposób przeprowadzania kompleksowej oceny, jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, objęte ochroną informacji niejawnych. Zgodnie z § 7 ust. 1 i § 27 rozporządzenia,​ na podstawie informacji zamieszczonych w ankiecie, kompleksową ocenę przeprowadza się w dwóch etapach. ​ W pierwszym etapie jednostka naukowa, podlega ocenie na podstawie informacji zawartych w ankiecie, w drugim etapie, ocenia się efekty działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej na rzecz obronności i bezpieczeństwa,​ w szczególności na podstawie poziomu naukowego realizowanych przez tę jednostkę badań naukowych lub prac rozwojowych i osiągniętych wyników. Ocenę w drugim etapie przeprowadza się w siedzibie jednostki naukowej przez zespół ewaluacji, w skład, którego wchodzą eksperci posiadający poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "​tajne",​ uzyskane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948) w tym eksperci wskazani przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Ocenę, zgodnie z powyższym trybem, KEJN przeprowadza tylko w przypadku wystąpienia ocenianej jednostki do ministra z wnioskiem o jej przeprowadzenie zgodnie z powyższymi zasadami. Ponadto, zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia,​ jednostka naukowa, przedstawia w ankiecie tylko informacje niepodlegające ochronie. Informacje o realizacji krajowych i międzynarodowych projektów obejmujących badania naukowe, zawierające klauzury dotyczące zachowanie poufności danych, nie powinny być umieszczane w POL-onie jak również ankiecie i ogólnie dostępne. Byłoby to, bowiem naruszeniem warunków umownych, a niedotrzymanie warunków poufności (publiczny dostęp do danych projektu), mógłby skutkować karami finansowymi oraz narażeniem jednostki na procesy sądowe, których skutki musiałaby ponieść jednostka naukowa, lub budżet państwa w przypadku gdyby Ministerstwo wymagała umieszczania tych danych w POL-onie lub ankiecie jednostki naukowej. W przypadku umów o komercyjnym charakterze zawieranych przez jednostki naukowe, jeśli z umowy zawieranej w tej sprawie wynika, że mamy do czynienia np. z tajemnicą przedsiębiorstwa,​ która może zostać wyrażona poprzez zastrzeżenie poufności poszczególnych jej postanowień,​ ewentualnie z inną informacją podlegającą ochronie na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, kierownika jednostki jest zwolniony z ustawowego obowiązku wprowadzania do systemu POL-on danych i informacji wynikających z realizacji projektów o tym charakterze. To na jednostce ciąży obowiązek zapewnienia ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa obwarowaną kontraktem wiążącym jednostkę naukową z przedsiębiorcą jak również podjęcie decyzji czy taką informację umieścić w Systemie Informacji o Nauce oraz ankiecie składanej w celu przyznawania przez Ministra kategorii naukowej jednostce naukowej.
 +</​panel>​
  
 +
 +<panel title="​Efekty praktyczne, wdrożenia i aplikacja produktu, na potrzeby wymogów ankiety."​ icon="​glyphicon glyphicon-triangle-bottom">​
 +Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyjął zasadę, że jeżeli w wyniku wdrożenia prowadzonych prac naukowych i naukowo-badawczych jednostka z tego tytułu uzyskała przychód, który może potwierdzić fakturą, należy przedstawić to, jako wdrożenie. W przypadku, gdy wdrożenie nie przyniosło jednostce przychodów,​ takie wdrożenie należy umieścić w karcie aplikacji (np. procedura, opracowana przez instytut wdrożona w podmiocie potwierdzającym aplikację).
 +\\ \\ 
 +<​badge>​Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02</​badge>​
 +</​panel>​
 </​accordion>​ </​accordion>​