Definicje

Duża infrastruktura badawcza

Duża infrastruktura badawcza - aparatura naukowo-badawcza w tym infrastruktura informatyczna nauki, o wartości przekraczającej:

 • 150 000 zł - w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej,
 • 500 000 zł - w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu.

Wartość początkowa środka trwałego decyduje czy daną infrastrukturę można zaliczyć do dużej infrastruktury badawczej. Warto zaznaczyć, że infrastruktura nieprzekraczająca ww. wartości granicznych nie powinna być wprowadzana do POL-onu. Powyższa zasada dotyczy zarówna nabytej jak i dużej infrastruktury badawczej wytworzonej we własnym zakresie. Dokument OT na podstawie, którego wprowadzono infrastrukturę badawczą do ewidencji środków trwałych, decyduje czy w POL-onie wykazujemy dużą infrastrukturę badawczą będącą pojedynczym aparatem, zestawem aparatów czy aparaturą z niezbędną infrastrukturą.

Strategiczna infrastruktura badawcza

Strategiczna infrastruktura badawcza - dużą infrastruktura badawcza oraz infrastruktura budowlana, ujęta w wykazie przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej, która stanowi Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.

Środki własne

Środki własne – mogą obejmować m.in. środki przyznane na utrzymanie potencjału badawczego.

Publikacje

Publikacje - zgodnie z art. 4c ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, System obejmuje dane o działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i zawiera informacje o publikacjach w czasopismach naukowych oraz monografiach naukowych lub w rozdziałach w monografiach naukowych autorstwa pracowników jednostki naukowej oraz publikacjach osób niebędących pracownikami jednostki, które afiliowały te publikacje do tej jednostki. Zgodnie z delegacją ustawową, System powinien obejmować wszystkie publikacje pracowników jednostki naukowe niezależnie czy afiliowali ją czy nie do zatrudniającej ich jednostki. Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie powinny być umieszczone w System Informacji o Nauce preprinty będące wstępną wersją publikacji naukowej, która nie została jeszcze opublikowana w czasopiśmie naukowym.

Konferencje naukowe

Konferencje naukowe - zgodnie z art. 4c ust. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Systemie zawiera informacji o zorganizowanych konferencjach naukowych. Rozporządzenie o Systemie Informacji o Nauce doprecyzowuje zakres zbieranych informacji m.in. czy są to konferencje krajowe czy międzynarodowe. Kryterium zaliczenia organizowanej konferencji do zagranicznych należy posługiwać się definicja określoną w § 12 pkt 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w spawie kryteriów i trybu nadawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, w którym określono, że konferencja międzynarodowa – to taka, na której co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe.

Uczestnik konferencji

Uczestnik konferencji – osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na konferencję oraz dokonująca opłaty za uczestnictwo oraz osoba będąca prelegentem lub korzystająca z zaproszenia specjalnego.

Jednostka naukowa

Jednostka naukowa - zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
 • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),
 • instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.),
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Polską Akademię Umiejętności,
 • inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a-e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1).

W przypadku uczelni, jednostki organizacyjne niebędące podstawowymi w rozumieniu statutu uczelni, prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe i spełniające kryteria określone w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, można oznaczyć w Systemie, jako „jednostki naukowe”.
Zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Minister przyznaje środki finansowe na naukę, uczelniom - na działalność, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4, oraz na rozbudowę i utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2a i art. 20 pkt 1 lit. b, a także na działalność upowszechniającą naukę, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i ust. 4a, oraz w przypadku gdy zgodnie ze statutem w strukturze uczelni nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, na działalność, o której mowa w art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20. Ponadto, zgodnie z art. 42 ust. 2a ww. ustawy, w przypadku uczelni, w których zgodnie ze statutem uczelni, nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przeprowadza się w stosunku do całej uczelni.

Podmiot potwierdzający kompetencje laboratorium badawczego

Podmiot potwierdzający kompetencje laboratorium badawczego – uprawnione organizacje (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji, akredytacja zagranicznej jednostki akredytacyjnej, notyfikacja lub certyfikacja), posiadanie laboratoriów certyfikowanych w zakresie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz wdrożone międzynarodowe systemy jakości.

Wdrożone systemy jakościa

Wdrożone systemy jakości - systemy zgodne z ISO 9000, ISO 1400, PN(OHSAS) 18000 i inne (międzynarodowe systemy jakości).

Dziedzina wiodąca

Dziedzina wiodąca - dziedzina dominująca w działalności naukowej pracownika, do której został on zaliczony przez jednostkę naukową w składanych przez nią wnioskach o przyznanie dotacji na działalność statutową.

Zaliczenie do liczby N

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2015 r. poz. 1443), jednostka naukowa ubiegając się o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego podaje we wniosku liczbę osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy, ustalona na podstawie złożonych pracodawcy przez pracowników pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do tej liczby:

 1. w przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni - będących pracownikami, o których mowa w art. 108 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 i 1933), oraz pracownikami naukowo-technicznymi i inżynieryjno-technicznymi, zatrudnionymi w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych;
 2. w przypadku jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk - będących pracownikami, o których mowa w art. 87 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311 i 1933);
 3. w przypadku instytutów badawczych - będących pracownikami, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079 i 1311);
 4. w przypadku pozostałych jednostek naukowych - będących pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach związanych z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych.

Pracownik może złożyć oświadczenie tylko w jednej, wybranej przez siebie jednostce naukowej, bez względu na liczbę jednostek naukowych, w których jest zatrudniony. Zatrudnienie podaje się według stanu na dzień złożenia wniosku. Biorąc powyższe pod uwagę, w oświadczeniu o zaliczeniu do liczby N, powinien zostać wskazany rok, którego dotyczy oświadczenie, czyli rok, na który jednostka, w oparciu o omawiane oświadczenie, składa wniosek o dofinansowanie działalności statutowej. Oświadczenia złożone po 25.05.2015 roku mogą mieć formę bezterminową. Jeżeli oświadczenie nie jest bezterminowe, to w roku x składa się oświadczenie dotyczące przyznania dotacji na utrzymanie potencjału badawczego na rok x+1.

Na potrzeby przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), liczba N brana pod uwagę przy przyznawaniu kategorii jednostkom naukowym i uczelniom jest określana:

 1. na podstawie wykazów pracowników jednostki zamieszczonych przez tę jednostkę w ankiecie, zawierających informacje, o których mowa w części B ust. 1 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia,
 2. według stanu na dzień złożenia wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową składanych w każdym roku objętym ankietą i nie może być mniejsza od liczby pracowników podanej przez jednostkę we wnioskach, o których mowa w pkt 2, chyba, że zmniejszenie jest wynikiem kontroli przeprowadzonej w jednostce.
Rok złożenia oświadczenia Na potrzeby przyznania środków finansowych na działalność statutową Na potrzeby przyznania kategorii naukowej
Rok przyznania środków finansowych na działalność statutową Rok brany pod uwagę przy ustalaniu w ankiecie wykazów pracowników jednostki naukowej
2012 2013 nie dotyczy
2013 2014 2013
2014 2015 2014
2015* 2016 2015
2016* 2017 2016

* Oświadczenia złożone po 25.05.2015 roku mogą mieć formę bezterminową. Jeżeli oświadczenie nie jest bezterminowe, to w roku x składa się oświadczenie dotyczące środków finansowych na działalność statutową na rok x+1.

Przy ubieganiu się o przyznanie środków finansowych na działalność statutową

Przy ubieganiu się o przyznanie środków finansowych na działalność statutową, jednostka składając wniosek o finansowanie działalności statutowej podaje liczbę pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych na dzień złożenia wniosku i tylko tych, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N. Ponadto, w przypadku, gdy pracownik złożył oświadczenie np. do 15 września n-go roku zostaje on uwzględniony przy określaniu dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (n+1) roku. Jeśli po terminie złożenia wniosku na dzielność statutową, pracownik odwołałby swoje oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w danej jednostce, rozwiązał umowę o pracę, lub złożył oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w przypadku jego wcześniejszego braku, nie miałoby to znaczenia przy określaniu dotacji na (n+1) rok, lecz dopiero na (n+2) rok. Wynika to z tego, że zgodnie z przepisami przy określaniu wysokości dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, przyjmuje się liczbę N z dnia złożenia wniosku. Obecnie, jeśli pracownik nie odwoła oświadczenia lub nie nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę (automatyczne wygaśnięcie oświadczenia o zaliczeniu do liczby N), to będzie on uwzględniany przy określaniu dotacji na (n+1) rok oraz lata następne. Liczba pracowników podana przy wniosku o finansowanie działalności statutowej i liczba pracowników, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N powinna być taka sama w POL-onie jak i wniosku na dzień złożenia wniosku.

Do kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

Do kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2015), liczba publikacji uwzględnianych przy kompleksowej ocenie łącznie z liczbą osiągnięć naukowych i twórczych, nie może być większa niż 3N, gdzie N jest średnią arytmetyczną, z okresu objętego ankietą, liczby pracowników zatrudnionych w jednostce naukowej w poszczególnych latach przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ustaloną na podstawie oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, składanych przez pracowników do celów ubiegania się o przyznanie środków finansowych na działalność statutową. Przy czym, jednostka naukowa zamieszcza w ankiecie wykazy wszystkich pracowników, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N, za każdy rok podlegający ocenie, uwzględnionych przez nią w liczbach pracowników podanych w tych latach we wnioskach o przyznanie środków finansowych na działalność statutową.

GUF (General University Funds)

Dla procedur standardowych dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, sektora szkolnictwa wyższego zdefiniowano odrębną kategorię „funduszu finansowania szkół wyższych” (GUF), która miała ułatwić ujęcie w statystykach szczególnych mechanizmów finansowania działalności B+R, charakterystycznych dla tego właśnie sektora. Większość krajów członkow¬skich jest zdania, że skoro B+R stanowi nieodłączny element działalności instytucji szkolnictwa wyższego, to wszelkie środki finansowe przyznawane takim instytucjom mają niejako automatycznie wbudowany komponent B+R. Zgodnie z tą interpretacją środki takie są klasyfikowane jako fundusz finan-sowania szkół wyższych (GUF). Podręcznik Frascatti Manual 2002, rekomenduje następujące podejście do definicji publicznego funduszu fi¬nansowania szkół wyższych (General University Funds – GUF). Środki finansowe na działalność B+R w sektorze szkolnictwa wyższego pochodzą z wielu różnych źródeł. W większości krajów członkowskich OECD głównym ich źródłem jest tradycyjnie część dotacji ogólnej pochodzącej ze środków publicznych, określana mianem funduszu finansowania szkół wyż¬szych (general university funds – GUF), która jest przekazywana instytucjom szkolnictwa wyższego na finansowanie wszystkich rodzajów prowadzonej przez nie działalności (działalność badawcza/dydaktyczna). W ramach danych dotyczących wypłat środków z tych dotacji nie wyodrębnia się różnych rodzajów czynności wykonywanych przez pracowników instytucji szkolnictwa wyższego (działalność dydaktyczna, prace B+R, czynności administracyjne, opieka zdrowotna itd.), gdyż ze środków tych pokrywa się wszystkie płatności związane z ich pracą.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, środki finansowe na naukę przeznacza się na:

 1. strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych oraz inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwane dalej „Centrum Rozwoju”,
 2. badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa prowadzone w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych zadań, o których mowa w pkt 1,
 3. badania podstawowe i inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki,
 4. działalność statutową,
 5. inwestycje w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane służące badaniom naukowym lub pracom rozwojowym,
 6. współpracę naukową z zagranicą,
 7. zadania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 8. działalność upowszechniającą naukę,
 9. programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez Ministra, w tym ukierunkowane na wspieranie młodych naukowców lub osób rozpoczynających karierę naukową,
 10. tworzenie warunków rozwoju naukowego wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, w tym ustanowienie programu „Diamentowy Grant”,
 11. nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne,
 12. stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców,
 13. finansowanie działalności Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz Komitetu Polityki Naukowej, zespołów, recenzentów i ekspertów oraz działalności kontrolnej,
 14. finansowanie bibliotek naukowych niewchodzących w skład jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-c ustawy, w zakresie prowadzonej działalności naukowej oraz działalności upowszechniającej naukę.


Środki finansowe przekazane do agencji wykonawczych powołanych do:

 • wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych (Narodowe Centrum Nauki),
 • zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju),

są środkami pochodząc z budżetu państwa cz. 28 Nauka.

Wprowadzanie informacji niejawnych

Zgodnie z art. 4c ust. 3 pkt 5 oraz ust. 13 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz.2045), System Informacji o Nauce obejmuje dane o działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i jej efektach, oraz zawiera informacje o realizowanych krajowych i międzynarodowych projektach obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe. Zgodnie z ww. ustawą, dane i informacje zawarte w systemie są powszechnie dostępne (z wyłączeniem informacji o przychodach jednostki oraz danych osobowych pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub pracach rozwojowych w ramach stosunku pracy). Również rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2145), nie zawiera szczególnych uregulowań dotyczących wymogu zamieszczania w ankiecie, danych i informacji chronionych tajemnicą przedsiębiorstwa, ich przetwarzania, udostępniania w tym m.in. członkom Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz zespołów ewaluacyjnych. Rozporządzenie uregulowało tylko sposób przeprowadzania kompleksowej oceny, jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, objęte ochroną informacji niejawnych. Zgodnie z § 7 ust. 1 i § 27 rozporządzenia, na podstawie informacji zamieszczonych w ankiecie, kompleksową ocenę przeprowadza się w dwóch etapach. W pierwszym etapie jednostka naukowa, podlega ocenie na podstawie informacji zawartych w ankiecie, w drugim etapie, ocenia się efekty działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej na rzecz obronności i bezpieczeństwa, w szczególności na podstawie poziomu naukowego realizowanych przez tę jednostkę badań naukowych lub prac rozwojowych i osiągniętych wyników. Ocenę w drugim etapie przeprowadza się w siedzibie jednostki naukowej przez zespół ewaluacji, w skład, którego wchodzą eksperci posiadający poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”, uzyskane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948) w tym eksperci wskazani przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Ocenę, zgodnie z powyższym trybem, KEJN przeprowadza tylko w przypadku wystąpienia ocenianej jednostki do ministra z wnioskiem o jej przeprowadzenie zgodnie z powyższymi zasadami. Ponadto, zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia, jednostka naukowa, przedstawia w ankiecie tylko informacje niepodlegające ochronie. Informacje o realizacji krajowych i międzynarodowych projektów obejmujących badania naukowe, zawierające klauzury dotyczące zachowanie poufności danych, nie powinny być umieszczane w POL-onie jak również ankiecie i ogólnie dostępne. Byłoby to, bowiem naruszeniem warunków umownych, a niedotrzymanie warunków poufności (publiczny dostęp do danych projektu), mógłby skutkować karami finansowymi oraz narażeniem jednostki na procesy sądowe, których skutki musiałaby ponieść jednostka naukowa, lub budżet państwa w przypadku gdyby Ministerstwo wymagała umieszczania tych danych w POL-onie lub ankiecie jednostki naukowej. W przypadku umów o komercyjnym charakterze zawieranych przez jednostki naukowe, jeśli z umowy zawieranej w tej sprawie wynika, że mamy do czynienia np. z tajemnicą przedsiębiorstwa, która może zostać wyrażona poprzez zastrzeżenie poufności poszczególnych jej postanowień, ewentualnie z inną informacją podlegającą ochronie na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, kierownika jednostki jest zwolniony z ustawowego obowiązku wprowadzania do systemu POL-on danych i informacji wynikających z realizacji projektów o tym charakterze. To na jednostce ciąży obowiązek zapewnienia ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa obwarowaną kontraktem wiążącym jednostkę naukową z przedsiębiorcą jak również podjęcie decyzji czy taką informację umieścić w Systemie Informacji o Nauce oraz ankiecie składanej w celu przyznawania przez Ministra kategorii naukowej jednostce naukowej.

Efekty praktyczne, wdrożenia i aplikacja produktu, na potrzeby wymogów ankiety.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyjął zasadę, że jeżeli w wyniku wdrożenia prowadzonych prac naukowych i naukowo-badawczych jednostka z tego tytułu uzyskała przychód, który może potwierdzić fakturą, należy przedstawić to, jako wdrożenie. W przypadku, gdy wdrożenie nie przyniosło jednostce przychodów, takie wdrożenie należy umieścić w karcie aplikacji (np. procedura, opracowana przez instytut wdrożona w podmiocie potwierdzającym aplikację).

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02