Usługa sieciowa do upload'u plików XML

Od wersji 7.1 system POLon udostępnia usługę sieciową umożliwiającą automatyczne przesłanie pliku XML.
Usługa ImportWebservice udostępnia następujące operacje:

 • uploadImportFile - przesłanie pliku XML
 • getImportStatus - sprawdzenie statusu importu

Linki

Operacja uploadImportFile

Operacja na wejściu przyjmuje:

 • authToken - token autentykacyjny - do czasu wdrożenia w OPI systemu centralnej autentykacji należy podać login, hasło i identyfikator instytucji w systemie POLon zdefiniowane w następującej postaci:
   {"login": "my_login", "password": "my_passwd", "context": "inst_code"} 

  - całość powinna zostać zakodowana Base64

 • institutionId - identyfikator instytucji w POLon
 • file - plik zip
 • description - opcjonalny opis

  Przykładowy kod ustawiający odpowiednią wartość nagłówka HTTP:
   HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
  String authorisation = "{"login": " + login + ", "password": " + passwd + ", "context": " + instCode + "}";
  byte[] encodedAuthorisation = Base64.encodeBase64(authorisation.getBytes());
  headers.add("Authorization", new String(encodedAuthorisation)); 

Plik zapisywany jest w systemie do przetworzenia, a na wyjściu operacja zwraca:

 • return - identyfikator importu, służący do identyfikacji

Plik powinien zostać przesłany z użyciem mechanizmu MTOM.

Przykładowy kod wywołujący usługę (Źródło):

package net.codejava.ws.mtom.client;
 
import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
 
import javax.xml.ws.soap.MTOMFeature;
 
/**
 * A client program that demonstrates how to use MTOM to optimize binary data
 * transfer with JAX-WS web services.
 * @author www.codejava.net
 *
 */
public class WebServiceAppClient {
 
  public static void main(String[] args) {
    // connects to the web service
    FileTransfererService service = new FileTransfererService();
    FileTransferer port = service.getFileTransfererPort(new MTOMFeature(10240));
     
    String fileName = "binary.png";
    String filePath = "e:/Test/Client/Upload/" + fileName;
    File file = new File(filePath);
     
    // uploads a file
    try {
      FileInputStream fis = new FileInputStream(file);
      BufferedInputStream inputStream = new BufferedInputStream(fis);
      byte[] imageBytes = new byte[(int) file.length()];
      inputStream.read(imageBytes);
       
      port.upload(file.getName(), imageBytes);
 
      inputStream.close();
      System.out.println("File uploaded: " + filePath);
    } catch (IOException ex) {
      System.err.println(ex);
    }   
     
    // downloads another file
    fileName = "camera.png";
    filePath = "E:/Test/Client/Download/" + fileName;
    byte[] fileBytes = port.download(fileName);
     
    try {
      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(filePath);
      BufferedOutputStream outputStream = new BufferedOutputStream(fos);
      outputStream.write(fileBytes);
      outputStream.close();
       
      System.out.println("File downloaded: " + filePath);
    } catch (IOException ex) {
      System.err.println(ex);
    }
  }
}

Operacja nie jest idempotentna, ponowne przesłanie tego samego pliku skutkuje błędem.

Operacja getImportStatus

Operacja na wejściu przyjmuje:

 • authToken - token autentykacyjny - jak w uploadImportFile
 • importId - identyfikator importu

Operacja zwraca:

 • importId - identyfikator importu
 • institutionId - identyfikator instytucji w POLon
 • startDate - datę/godzinę rozpoczęcia przetwarzania pliku
 • endDate - datę/godzinę zakończenia przetwarzania pliku
 • status - status operacji importu