← Powrót

Osoba

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
imie1takImię pierwsze.
imie2nieImię drugie.
prefixNazwiskaniePrefiks, przedrostek nazwiska, np. von, van der.
nazwiskotakNazwisko.
cudzoziemiectakInformacja czy osoba jest cudzoziemcem. Wartość: T - tak; N-nie
krajPochodzeniatak/nieKraj pochodzenia osoby.
Słownik:
[WSPOLNE.Kraje].
tak: dla osób
(cudzoziemców)
raportowanych od dnia
wejścia w życie nowej
ustawy
nie: dla pozostałych
plectak/nieKod określający płeć osoby. Wartość: K - kobieta; M - mężczyzna tak: dla osób raportowanych od dnia wejścia w życie nowej ustawy nie: dla pozostałych
rokUrodzeniatak/nieRok urodzenia osoby w formacie RRRR.tak: dla osób raportowanych od dnia wejścia w życie nowej ustawy nie: dla pozostałych
peseltak/nieNumer PESEL.tak: jeśli osoba nie jest cudzoziemcem nie: jeśli osoba jest cudzoziemcem
dokTozsamRodzajtak/nieRodzaj dokumentu tożsamości. Wartość ze słownika: [DOKUMENTY.Rodzaj dokumentu tożsamości].tak: jeśli osoba jest cudzoziemcem i nie posiada numeru PESEL nie: jeśli osoba nie jest cudzoziemcem
dokTozsamNumertak/nieNumer dokumentu tożsamości.tak: jeśli osoba jest cudzoziemcem i nie posiada numeru PESEL nie: jeśli osoba nie jest cudzoziemcem
dokTozsamKrajKodtak/nieKraj wydania dokumentu tożsamości.tak: jeśli osoba jest cudzoziemcem i nie posiada numeru PESEL nie: jeśli osoba nie jest
cudzoziemcem

Zatrudnienie

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
operacjanieInformacja, czy dany obiekt zostaje dodany bądź nadpisany (dodaj) czy też usuwamy obiekt z bazy (usun) Gdy operacja nie jest określona, domyślnie przyjmowana jest operacja dodaj.
uidnieUnikalny identyfikator zatrudnienia
instytucjaKodtakInstytucja, w której osoba jest zatrudniona. Wartość ze słownika: [INSTYTUCJE.Instytucje wszystkie].
dataOdtakData rozpoczęcia pracy w formacie RRRR-MM-DD.
dataDonieData rozwiązania stosunku pracy w formacie RRRR-MM-DD.
warunkiZatrudnienianieElement zbiorczy dla warunków zatrudnienia.
zgodaDodZatrnieElement zbiorczy dla zgody na dodatkowe zatrudnienie.
rocznyWymiarZajecDydaktnieElemet zbiorczy dla rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych.
minimumKadrowenieElement zbiorczy dla minimum kadrowego.
uprawNadawStopnieElement zbiorczy dla uprawień do nadawania stopnia.
funkcjanieElement zbiorczy dla funkcji.
dziedzinaDyscyplinaBrnieElement zbiorczy dla dziedzin i dyscyplin, w których osoba
prowadzi działalność badawczorozwojową.
oswiadczenieBrnieElement zbiorycz dla danych o oświadczeniu o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych (liczby N).

Warunki zatrudnienia

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
operacjanieInformacja, czy dany obiekt zostaje dodany bądź nadpisany (dodaj) czy też usuwamy obiekt z bazy (usun) Gdy operacja nie jest określona, domyślnie przyjmowana jest operacja dodaj.
uidnieUnikalny identyfikator warunków zatrudnienia.
dataOdtakData rozpoczęcia pracy w formacie RRRR-MM-DD.
dataDonieData rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy w formacie RRRR-MM-DD.
instytucjaKodnieKod instytucji wskazujący na miejsce wykonywania pracy w sytuacji, gdy wartość ta różni się od pola podanego w sekcji.
miejscePracyKodtakInformacja, czy miejsce pracy podstawowe/inne niż podstawowe. Słownik: [PRACOWNICY.Podstawowe inne miejsce pracy].
formaZatrKodtakCzas trwania umowy. Umowa na czas określony, nieokreślony Słownik: [PRACOWNICY.Czas trwania umowy].
wymiarCzasuPracyKodtakWymiar czasu pracy (pełny, niepełny) Słownik: [PRACOWNICY.Wymiar czasu pracy].
wymiarCzasuPracyCzestak/nieWymiar czasu pracy, część. Dodatkowa informacja o wymiarze czasu pracy - licznik, np. 3, gdy ?. Wymagane gdy zatrudnienie na niepełny etat.
wymiarCzasuPracyCalosctak/nieWymiar czasu pracy, całość. Wymagane gdy zatrudnienie na niepełny etat.
charakterWykonywanejPracytakCharakter wykonywanej pracy. Wartość zależna od rodzaju pracownika. Przykłady: nauczyciel akademicki, pracownik naukowy. Słownik: [PRACOWNICY.Charakter pracy].
grupaStanowisktakGrupa stanowisk. Zbiór dostępnych wartości zależy od charakteru wykonywanej pracy. Przykłady: pracownik dydaktyczny, pracownik naukowy. Słownik: [PRACOWNICY.Grupa stanowisk].
stanowiskoKodtakKod stanowiska. Zbiór dostępnych stanowisk zależy od wybranej grupy stanowisk. Słownik: [PRACOWNICY.Stanowisko].
stanowiskoInnenieOpcjonalne pole pozwalające wpisać nazwę stanowiska w przypadkach, gdy jest ona spoza dostępnego słownika. Pole jest uwzględniane, gdy w polu pojawi się wartość: inne.
realizacjaPracBnieInformacja, czy pracownik prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Istnieją grupy stanowisk które jednoznacznie określają wartość pola i dla tych grup należy podać wartość "TAK" lub "NIE". W pozostałych sytuacjach (np. pracownik dydaktyczny) wartość nie powinna być podawana. W przypadku braku informacji przyjmowana jest wartość "Nie dotyczy".
notatkanieOpcjonalna notatka.

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
operacjanieJedna z dwóch wartości: dodaj lub usun. Informacja, czy dany obiekt zostaje dodany bądź nadpisany (dodaj) czy też usuwamy obiekt z bazy (usun) Gdy operacja nie jest określona, domyślnie przyjmowana jest operacja dodaj.
dataOdtakData początku okresu obowiązywania zgody na dodatkowe zatrudnienie w formacie RRRR-MM-DD.
dataDonieOpcjonalna data końca okresu obowiązywania zgody na dodatkowe w formacie RRRR-MM-DD.
instytucjaKodtakKod instytucji, której dotyczy zgoda na dodatkowe zatrudnienie. Wartość ze słownika: [INSTYTUCJE.Instytucje wszystkie].

Roczny wymiar zajęć dydaktycznych

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
operacjanieJedna z dwóch wartości: dodaj lub usun. Informacja, czy dany obiekt zostaje dodany bądź nadpisany (dodaj) czy też usuwamy obiekt z bazy (usun) Gdy operacja nie jest określona, domyślnie przyjmowana jest operacja dodaj.
rokAkademickitakRok akademicki, którego dotyczy deklarowany roczny wymiar zajęć dydaktycznych. Pierwszy z pary np. 2014 przy 2014/2015.
liczbaGodzinDydakttakLiczba godzin określająca roczny wymiar zajęć dydaktycznych. Wartość z przedziału <1, 2000>.

Minimum kadrowe

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
operacjanieJedna z dwóch wartości: dodaj lub usun. Informacja, czy dany obiekt zostaje dodany bądź nadpisany (dodaj) czy też usuwamy obiekt z bazy (usun) Gdy operacja nie jest określona, domyślnie przyjmowana jest operacja dodaj.
kierunekInstancja01IdtakIdentyfikator pierwszego kierunku, z którym związane jest minimum kadrowe. Pole zawiera identyfikator uprawnienia do prowadzenia kierunku.
Słownik:
[KIERUNKI.Uprawnienia
do kierunków]
kierunekInstancja02IdnieIdentyfikator (opcjonalny) drugiego kierunku, z którym związane jest minimum kadrowe. Pole zawiera identyfikator uprawnienia do prowadzenia kierunku. Słownik: [KIERUNKI.Uprawnienia do kierunków].
rokAkademickitakRok akademicki. Podajemy pierwszy rok pary: np. 2014 dla 2014/2015.
dataOswiadczeniatakData oświadczenia o przystąpieniu do MK w formacie RRRR-MM-DD.
liczbaGodzinZajecDydakttakLiczba godzin zajęć dydaktycznych. Wartość z przedziału <0, 2000>.
notatkanieOpcjonalna notatka.

Uprawnienie do nadawania stopni

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
operacjanieJedna z dwóch wartości: dodaj lub usun. Informacja, czy dany obiekt zostaje dodany bądź nadpisany (dodaj) czy też usuwamy obiekt z bazy (usun) Gdy operacja nie jest określona, domyślnie przyjmowana jest operacja dodaj.
instytucjaKodtakKod instytucji/jednostki, której dotyczy przypisanie osoby do uprawnień do nadawania stopni. Zwykle kod będzie się pokrywał z jednostką zatrudniającą pracownika, ale mogą być odstępstwa (np. zatrudnienie na wydziale, a przypisanie do u.n.s. w instytucie). Wartość ze słownika: [INSTYTUCJE.Instytucje wszystkie].
klasDzDyscKodtakKod klasyfikacji dziedzin i dyscyplin, której dotyczą dwa kolejne pola. Wartość: CKSST; KLAS_HIST.
dziedzinaKodtakKod dziedziny, w jakiej jednostka ma prawa nadawać stopień naukowy. Słownik: [KLASYFIKACJE\CKSST\Dziedziny.csv].
dyscyplinaKodnieKod dyscypliny, w jakiej jednostka ma prawa nadawać stopień naukowy. Pole nie jest wymagane, istnieją bowiem przypadki, w których uprawnienie dotyczy wyłącznie dziedziny. Słownik: [KLASYFIKACJE\CKSST\Dyscypliny.csv].
naStopientakJeśli uprawnienie dotyczy stopnia doktora, wstawiamy kod „dr”. Jeśli uprawnienie dotyczy stopnia doktora habilitowanego, wstawiamy kod „dr_hab”.
dataOdtakData przypisania osoby do uprawnień do nadawania stopni w formacie RRRR-MM-DD.
dataDonieData wypisania osoby z uprawnień do nadawania stopni w formcie RRRR-MM-DD.
notatkanieOpcjonalna notatka.

Funkcja

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
operacjanieJedna z dwóch wartości: dodaj lub usun. Informacja, czy dany obiekt zostaje dodany bądź nadpisany (dodaj) czy też usuwamy obiekt z bazy (usun) Gdy operacja nie jest określona, domyślnie przyjmowana jest operacja dodaj.
instytucjaKodtakKod instytucji, w której pełniona jest funkcja. Wartość ze słownika: [INSTYTUCJE.Instytucje wszystkie].
funkcjaKodtakKod funkcji. Słownik: [PRACOWNICY.Funkcja].
funkcjaOpisnieDodatkowy, opcjonalny opis funkcji.
dataOdtakData rozpoczęcia pełnienia funkcji w formacie RRRR-MM-DD.
dataDonieData zakończenia pełnienia funkcji w formacie RRRR-MM-DD.
emailnieEmail kontaktowy (służbowy) osoby pełniącej funkcję.
telefonnieTelefon kontaktowy (służbowy) osoby pełniącej funkcję.
kadencjanieElemet zbiorczy dla danych o kadencji.

Kadencja

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
dataOdtakData rozpoczęcia kadencji w formacie RRRR-MM-DD.
dataDonieData zakończenia kadencji w formacie RRRR-MM-DD.
kadencjaOpisnieOpis.

Dziedzina i dyscyplina B+R

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
operacjanieJedna z dwóch wartości: dodaj lub usun.
dataOdtakData określająca początek okresu, w którym pracownik prowadzi działalność badawczorozwojową w danej jednostce we wskazanej dziedzinie i dyscyplinie. Format RRRR-MM-DD.
dataDonieData określająca koniec okresu, w którym pracownik prowadzi działalność badawczorozwojową w danej jednostce we wskazanej dziedzinie i dyscyplinie. Format RRRR-MM-DD.
dziedzinaKodtakKod dziedziny, w jakiej pracownik prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Słownik: [KLASYFIKACJE\CKSST\Dziedziny.csv] lub [KLASYFIKACJE\KOSZTOCHLONNOSC\D ziedziny.csv].
dyscyplinaKodnieKod dyscypliny, pracownik prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Pole nie jest wymagane, istnieją bowiem przypadki, w których istnieją dziedziny nie posiadające dyscyplin podrzędnych. Słownik: [KLASYFIKACJE\CKSST\Dyscypliny.csv].

Oświadczenie B+R

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
operacjanieJedna z dwóch wartości: dodaj lub usun.
roktakRok (kalendarzowy), którego dotyczy oświadczenie o prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej w formacie RRRR.
datatakData złożenia oświadczenia w formacie RRRR-MM-DD.
jednostkaKodtakJednostka naukowa, w której pracownik prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Wartość ze słownika: [INSTYTUCJE.Instytucje wszystkie].
notatknieOpcjonalna notatka.

Tytuł zawodowy

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
tytulZawodowyKodtakTytuł zawodowy (I lub II stopnia). Słownik: [PRACOWNICY.Tytuł zawodowy I stopnia] lub [PRACOWNICY.Tytuł zawodowy II stopnia].
rokUkonczeniatakRok ukończenia studiów w formacie RRRR.
nazwaKierunkutakNazwa ukończonego kierunku.
nazwaUczelnitakNazwa instytucji.

Stopień naukowy

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
trybNadaniaKodtakTryb nadania stopnia naukowego. Słownik: [PRACOWNICY.Tryb nadania stopnia naukowego].
stopienNaukowyOrygKodtakStopień naukowy. Słownik: [PRACOWNICY.Stopień naukowy].
instytucjaNadajNostrKodtak/nieKod instytucji nadającej lub nostryfikującej WSPÓŁCZESNEJ/ISTNIEJĄCEJ. Zależy od trybu nadania: SK – instytucja nadająca (krajowa); SZA – instytucja nadająca, zagraniczna, z listy ministra (Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki art. 24); SZN – instytucjatak: jeśli podajemy instytucję będącą w słowniku nie: jeśli podajemy instytucję spoza słownika
instytucjaNadajNostrtak/nieElemet zbiorczy zawierający dane o instytucji, która nadała stopień i której nie ma na liście instytucji.tak: jeśli podajemy instytucję spoza słownika nie: jeśli podajemy instytucję będącą w słowniku
dataWszczeciaPrzewodunieData wszczęcia przewodu w formacie RRRR-MM-DD.
dataUzyskaniaStopniatakData uzyskania stopnia w formacie RRRR-MM-DD.
instytucjaNostrZagrnieDane uczelni zagranicznej, która nadała stopień następnie nostryfikowany. Dotyczy trybu SZN.
specjalnoscnieSpecjalność.
dziedzinaDyscyplinatakElement zbiorczy dla danych o dziedzinie i dyscyplinie.

Instytucja nadająca lub nostryfikująca

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
instytucjaNadajNostrNazwatakNazwa instytucji nadającej lub nostryfikującej spoza słownika.
instytucjaNadajNostrWydznieWydział instytucji nadającej lub nostryfikującej .
instytucjaNadajNostrPanstwotakAdres (państwo) instytucji nadającej lub nostryfikującej.
instytucjaNadajNostrMiastotakAdres (miasto) instytucji nadającej lub nostryfikującej.

Dziedzina i dyscyplina

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
klasDzDyscKodtakKod klasyfikacji dziedzin i dyscyplin: KLAS_HIST lub CKSST.
dziedzinaKodtak/nieKod dziedziny (w ramach klasyfikacji CKSST). Słownik: [KLASYFIKACJE\CKSST\ Dziedziny.csv].nie: gdy w ramach klasyfikacji historycznej przekazujemy nazwę dziedziny tak: we wszystkich pozostałych przypadkach
dyscyplinaKodtak/nieKod dyscypliny (w ramach klasyfikacji CKSST). Słownik: [KLASYFIKACJE\CKSST\ Dyscypliny.csv].nie: gdy w ramach klasyfikacji historycznej przekazujemy nazwę dziedziny lub (również w KLAS_HIST) decydujemy się pominąć dyscyplinę tak: we wszystkich pozostałych przypadkach
dziedzinaNazwatak/nieNazwa dziedziny. Pole używane jedynie w ramach klasyfikacji historycznej.tak: gdy w ramach klasyfikacji historycznej przekazujemy nazwę dziedziny nie: pozostałe przypadki
dyscyplinaNazwatak/nieNazwa dyscypliny. Pole używane jedynie w ramach klasyfikacji historycznej.tak: gdy w ramach klasyfikacji historycznej przekazujemy nazwę dyscypliny nie: pozostałe przypadki

Tytuł naukowy

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
tytulNaukowyOrygKodtakTytuł naukowy. Słownik: [PRACOWNICY.Tytuł naukowy].
dataNadaniatakData nadania tytułu naukowego formacie RRRR-MM-DD.
dziedzinatakElement zbiorczy dla danych o dziedzinie.
instytucjaKodtak/nieKod jednostki naukowej w
której przeprowadzono
postępowanie w sprawie
nadania tytułu naukowego.
Wymagane dla tytułu
nadanego po 01.01.2013
(wejście w życie
znowelizowanej ustawy o
finansowaniu nauki)
dla pracownika, który
prowadził/prowadzi prace
B+R (dotyczy warunków
zatrudnienia począwszy od
01.01.2013). Wartość ze słownika: [INSTYTUCJE.Instytucje wszystkie].
tak: jeśli podajemy instytucję będącą w słowniku nie: jeśli podajemy instytucję spoza słownika
instytucjaNazwatak/nieNazwa jednostki naukowej w której przeprowadzono postępowanie w sprawie nadania tytułu naukowego. Wymagane dla tytułu nadanego po 01.01.2013 (wejście w życie znowelizowanej ustawy o finansowaniu nauki) dla pracownika, który prowadził/prowadzi prace B+R (dotyczy warunków zatrudnienia począwszy od 01.01.2013). Wraz z krajem w przypadku jednostek zagranicznych.tak: jeśli podajemy instytucję spoza słownika nie: jeśli podajemy instytucję będącą w słowniku
instytucjaKrajKodtak/nieKraj jednostki naukowej w której przeprowadzono postępowanie w sprawie nadania tytułu naukowego. Wymagane dla tytułu nadanego po 01.01.2013 (wejście w życie znowelizowanej ustawy o finansowaniu nauki) dla pracownika, który prowadził/prowadzi prace B+R (dotyczy warunków zatrudnienia począwszy od
01.01.2013).
Słownik:
[WSPOLNE.Kraje].
tak: jeśli podajemy instytucję spoza słownika nie: jeśli podajemy instytucję będącą w słowniku

Dziedzina

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
klasDzDyscKodtakKod klasyfikacji dziedzin i dyscyplin: KLAS_HIST lub CKSST.
dziedzinaKodtak/nieKod dziedziny (w ramach klasyfikacji CKSST). Słownik: [KLASYFIKACJE\CKSST\ Dziedziny.csv].nie: gdy w ramach klasyfikacji historycznej przekazujemy nazwę dziedziny tak: we wszystkich pozostałych przypadkach
dziedzinaNazwatak/nieNazwa dziedziny. Pole używane jedynie w ramach klasyfikacji historycznej.tak: gdy w ramach klasyfikacji historycznej przekazujemy nazwę dziedziny nie: pozostałe przypadki