← Powrót

Często zadawane pytania

Efekty praktyczne


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jaki zakres danych należy podać dodając pozycję w Efektach praktycznych?

Należy podać wszystkie efekty praktyczne zarówno produktów objętych ochroną jak i niechronionych tj.:

 • Nazwa produktu – możliwe podanie całej lub częściowej nazwy produktu,
 • Typ produktu:
  • Wynalazek,
  • Utwór (będący wynikiem działalności twórczej z zakresu architektury, urbanistyki, wzornictwa przemysłowego oraz sztuki),
  • Wzór użytkowy,
  • Znak towarowy,
  • Wzór przemysłowy,
  • Topografia układu scalonego,
  • Odmiana rośliny,
  • Procedura,
  • Technologia,
  • Ekspertyza,
  • Licencja,
  • Materiał,
  • Wyrób,
  • Metoda,
  • Opracowanie,
  • Opracowanie naukowe,
  • Działanie artystyczne,
  • Odpłatne przeniesienie praw do know-how.

Pozostałe informacje jak w pkt 14 zał nr 1 do rozp. z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce

Jak rozumieć przychody jednostki naukowej z tytułu wdrożenia wyników badan naukowych lub prac rozwojowych?

Przychód – uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach wdrożonych wyników (produktu) badań naukowych lub prac rozwojowych realizowanych w jednostce naukowej.

Czy rejestrować dane tajne?

Rodzaj, zakres i charakter wprowadzanych danych i informacji do Systemu Informacji o Nauce wynika z ustawowego obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.), oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. poz. 944). Wyłączenie tego obowiązku może wynikać tylko z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i w tym zakresie należy wymienić m. in. tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) oraz informacje niejawne, czy też informacje, które chronią prywatność danej osoby. Ta ochrona wyklucza możliwość ich publicznego dostępu. Bez znaczenia natomiast pozostaje kwestia czy mamy do czynienia z projektami finansowanymi ze środków na naukę, czy też zleconymi jednostkom naukowym przez inne podmioty.

W przypadku umów o komercyjnym charakterze zawieranych przez jednostki naukowe, aby zwolnić kierownika jednostki z obowiązku wprowadzania do systemu POL-on danych i informacji wynikających z realizacji projektów o tym charakterze, z umowy zawieranej w tej sprawie musi wynikać, że mamy do czynienia np. z tajemnicą przedsiębiorstwa, która może zostać wyrażona poprzez zastrzeżenie poufności poszczególnych jej postanowień, ewentualnie z inną informacja podlegającą ochronie na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Dlaczego produkt widoczny jest zarówno na zestawieniu patentów jak i wdrożeń lub efektów praktycznych?

Z poziomu zestawieniu efektów praktycznych dodać można produkty o rodzaju:

 • Technologia,
 • Ekspertyza,
 • Licencja,
 • Materiał,
 • Wyrób,
 • Metoda,
 • Oprogramowanie,
 • Opracowanie naukowe,
 • Działanie artystyczne,
 • Odpłatne przeniesienie praw do know-how.

System oznacza na żółto wszystkie produkty, które znajdują się w zakresie wspomnianych rodzajów, i dla których nie określono danych efektu praktycznego (mimo, że produkty zostały dodane w ramach innego zestawienia). Niektóre rodzaje produktów gromadzone są zarówno w obszarze wdrożeń, efektów jaki patentów i praw ochronnych dlatego wyświetlane są na obu zestawieniach. Jeśli jednostka nie posiada efektu praktycznego dla produktu powinna zignorować komunikat i uważać go w tym przypadku jako zasygnalizowanie „potencjalnej” możliwości uzupełnienia danych. Tabele

Przy wprowadzaniu kwoty przychodów za podany rok budżetowy (zł) dane się nie zapisują - co jest powodem?

Wprowadzając dane o kwocie przychodów za podany rok budżetowy należy po wprowadzeniu kliknąć przycisk „Dodaj do listy”. Przed opuszczeniem kreatora można dodać wiele lat budżetowych i dopiero wówczas zapisać całość.