Wnioski statutowe - kontekst systemu POL-on

Kategoria LIN_0

Nazwa kategorii OSF Liczba osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy, ustalona na podstawie złożonych pracodawcy przez pracowników pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do tej liczby
Kod kategorii LIN_0
Kwalifikacja danych do danej kategorii po stronie POL-on 1. Pracownik musi mieć złożone ważne oświadczenie terminowe lub bezterminowe o kwalifikacji do liczby N w jednostce która wypełnia wniosek statutowy.
2. Dodatkowo: pracownik musi posiadać zatrudnienie aktualne na dzień złożenia wniosku wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1
a) wyliczona przez POL-on wartość zależna jest od wymiaru czasu pracy podanego w warunku o którym mowa jest w pkt 2 (pełny wymiar = 1.0)
b) kwalifikowane są każde warunki zatrudnienia B+R (niezależnie od jednostki rejestrowanej na tychże warunkach) związane z zatrudnieniem wyznaczonym w punkcie 2 z wyjątkiem sytuacji opisanej w kolejnym podpunkcie („c”)
c) jeśli w sumie zakwalifikowane warunki B+R przekraczają wielkość 1 etatu to system kwalifikuje tylko jeden warunek z największym rozmiarem etatu
- w przypadku sytuacji kiedy największy rozmiar posiadają więcej niż jedne warunki w badanym zbiorze warunków to system wybierze jeden z nich losowo
3. Pracownik musi mieć zdefiniowaną dziedzinę B+R obwiązującą na dzień złożenia wniosku
Wskazówki Kwalifikacja oświadczenia o liczbie N
System traktuje jako ważne każde oświadczenie terminowe, które jest złożone na rok następny w stosunku do roku składania wniosku w jednostce która składa wniosek statutowy. Ważnymi oświadczeniami są także oświadczenia bezterminowe, które swoim okresem ważności obejmują datę złożenia wniosku statutowego i są złożone w jednostce która składa wniosek statutowy.

Kwalifikacja dziedziny B+R
Dziedzina zostanie zaliczona w przypadku jeśli dla wykazanego zatrudnienia zdefiniowana jest jedna i tylko jedna dziedzina - niezależnie od tego czy jest dziedziną wiodącą czy nie. Dziedzina zostanie zaliczona także jeśli w ramach zatrudnienia jest zdefiniowana jedna i tylko jedna dziedzina wiodąca - niezależnie od ilości dziedzin niewiodących. W przypadku innego przypisania dziedzin etat takiego pracownika nie zostanie zaliczony wcale.

Kwalifikacja ze względu na stanowiska i stopnie naukowe
System nie bierze w tej kategorii pod uwagę informacji o stanowiskach pracownika ani o jego stopniach naukowych
Kategoria LZM_0

Nazwa kategorii OSF Liczba młodych naukowców ogółem zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w jednostce naukowej, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
Kod kategorii LZM_0
Kwalifikacja danych do danej kategorii po stronie POL-on 1. Pracownik musi posiadać aktywne zatrudnienie na dzień złożenia wniosku oraz aktywne warunki zatrudnienia B+R na dzień złożenia wniosku w jednostce która wypełnia wniosek statutowy. Wyliczona przez POL-on wartość zależna jest od wymiaru czasu pracy zarejestrowanego w tych warunkach zatrudnienia (pełny wymiar = 1.0) - kwalifikowane są tylko warunki zatrudnienia B+R zdefiniowane w jednostce która wypełnia wniosek statutowy.
2. Pracownik nie jest starszy niż 35 lat – decyduje rok złożenia wniosku w stosunku do jego roku urodzenia (rok do roku)
3. Pracownik musi mieć zdefiniowaną jedną dziedzinę B+R (lub musi zostać wskazana dziedzina wiodąca) obwiązującą na dzień złożenia wniosku
Wskazówki Kwalifikacja oświadczenia o liczbie N
System traktuje jako ważne każde oświadczenie terminowe, które jest złożone na rok następny w stosunku do roku składania wniosku w jednostce która składa wniosek statutowy. Ważnymi oświadczeniami są także oświadczenia bezterminowe, które swoim okresem ważności obejmują datę złożenia wniosku statutowego i są złożone w jednostce która składa wniosek statutowy.

Kwalifikacja dziedziny B+R
Dziedzina zostanie zaliczona w przypadku jeśli dla wykazanego zatrudnienia zdefiniowana jest jedna i tylko jedna dziedzina - niezależnie od tego czy jest dziedziną wiodącą czy nie. Dziedzina zostanie zaliczona także jeśli w ramach zatrudnienia jest zdefiniowana jedna i tylko jedna dziedzina wiodąca - niezależnie od ilości dziedzin niewiodących. W przypadku innego przypisania dziedzin etat takiego pracownika nie zostanie zaliczony wcale.

Kwalifikacja ze względu na stanowiska i stopnie naukowe
System nie bierze w tej kategorii pod uwagę informacji o stanowiskach pracownika ani o jego stopniach naukowych

Dziedziczenie danych z jednostek podrzędnych
Jako jednostka na którą wypełniamy wniosek statutowy traktowana jest jednostka na jaką składany jest wniosek statutowy oraz jednostki jej podrzędne. W tej kategorii ta zasada jest obowiązująca.
Kategoria LZM_2

Nazwa kategorii OSF Liczba młodych naukowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w jednostce naukowej, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym liczba osób, które w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku uzyskały stopień naukowy poza jednostką naukową, w której są zatrudnione
Kod kategorii LZM_2
Kwalifikacja danych do danej kategorii po stronie POL-on 1. Pracownik musi posiadać aktywne zatrudnienie na dzień złożenia wniosku oraz aktywne warunki zatrudnienia B+R na dzień złożenia wniosku w jednostce która wypełnia wniosek statutowy. Wyliczona przez POL-on wartość zależna jest od wymiaru czasu pracy zarejestrowanego w tych warunkach zatrudnienia (pełny wymiar = 1.0) - kwalifikowane są tylko warunki zatrudnienia B+R zdefiniowane w jednostce która wypełnia wniosek statutowy.
2. Pracownik nie jest starszy niż 35 lat na rok złożenia wniosku (j.w.)
3. Pracownik musi mieć zdefiniowaną dziedzinę B+R obwiązującą na dzień złożenia wniosku
4. Pracownik uzyskał stopień naukowy doktora lub dr hab. w roku poprzednim w stosunku do roku złożenia wniosku w innej jednostce niż jednostka na jaką składany jest wniosek statutowy
a) jako inna jednostka traktowana jest jednostka na jaką składany jest wniosek statutowy oraz jednostki jej podrzędne
Wskazówki Kwalifikacja oświadczenia o liczbie N
System traktuje jako ważne każde oświadczenie terminowe, które jest złożone na rok następny w stosunku do roku składania wniosku w jednostce która składa wniosek statutowy. Ważnymi oświadczeniami są także oświadczenia bezterminowe, które swoim okresem ważności obejmują datę złożenia wniosku statutowego i są złożone w jednostce która składa wniosek statutowy.

Kwalifikacja dziedziny B+R
Dziedzina zostanie zaliczona w przypadku jeśli dla wykazanego zatrudnienia zdefiniowana jest jedna i tylko jedna dziedzina - niezależnie od tego czy jest dziedziną wiodącą czy nie. Dziedzina zostanie zaliczona także jeśli w ramach zatrudnienia jest zdefiniowana jedna i tylko jedna dziedzina wiodąca - niezależnie od ilości dziedzin niewiodących. W przypadku innego przypisania dziedzin etat takiego pracownika nie zostanie zaliczony wcale.

Kwalifikacja ze względu na stanowiska i stopnie naukowe
System nie bierze w tej kategorii pod uwagę informacji o stanowiskach pracownika ani o jego stopniach naukowych

Wiek
Aby zakwalifikować danego pracownika do tej kategorii musi mieć on uzupełniony w danych osobowych rok urodzenia, a także oczywiście spełniać kryterium 35 lat

Dziedziczenie danych z jednostek podrzędnych
Jako jednostka na którą wypełniamy wniosek statutowy traktowana jest jednostka na jaką składany jest wniosek statutowy oraz jednostki jej podrzędne. W tej kategorii ta zasada jest obowiązująca.
Kategoria LDK_0

Nazwa kategorii OSF Liczba uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w jednostce naukowej w roku akademickim, w którym składany jest wniosek
Kod kategorii LDK_0
Kwalifikacja danych do danej kategorii po stronie POL-on 1. Kwalifikowany jest uczestnik studiów doktoranckich w jednostce która wypełnia wniosek statutowy w dniu składania wniosku statutowego. Zaliczenie do odpowiedniej dziedziny odbywa się na bazie dziedziny którą uczestnik studiów doktoranckich ma określoną w definicji tychże studiów, aktywnej na dzień złożenia wniosku
Wskazówki Uwaga
W przypadku kiedy system wykaże przynajmniej jednego uczestnika studiów doktoranckich wielodziedzinowych to wynik dla całej jednostki nie zostanie wyliczony automatycznie (w takim przypadku konieczna jest korekta ręczna w systemie OSF)

Dziedziczenie danych z jednostek podrzędnych
Jako jednostka na którą wypełniamy wniosek statutowy traktowana jest jednostka na jaką składany jest wniosek statutowy oraz jednostki jej podrzędne. W tej kategorii ta zasada jest obowiązująca.
Kategoria LDR_1

Nazwa kategorii OSF Liczba nadanych stopni naukowych doktora
Kod kategorii LDR_1
Kwalifikacja danych do danej kategorii po stronie POL-on 1. Kwalifikowana jest osoba która otrzymała stopnień doktora w roku poprzednim w stosunku do roku złożenia wniosku w jednostce która wypełnia wniosek statutowy. Kwalifikacja stopnia będzie prowadzona na bazie zawiadomień o nadaniu stopniu oraz z wpisów o stopniach naukowych w metryczce pracownika.
2. Osoba która otrzymała stopnień doktora nie jest starsza niż 35 lat w chwili uzyskania tegoż 3. Zaliczenie do odpowiedniej dziedziny odbywa się na bazie dziedziny w której dany stopień został uzyskany
Wskazówki Wiek
Aby zakwalifikować danego pracownika do tej kategorii musi mieć on uzupełniony w danych osobowych rok urodzenia, a także oczywiście spełniać kryterium 35 lat
Kwalifikacja osoby
Dana osoba nie musi być pracownikiem żadnej instytucji, powinien jedynie spełniać kryteria opisane w kolumnie obok

Dziedziczenie danych z jednostek podrzędnych
Jako jednostka na którą wypełniamy wniosek statutowy traktowana jest jednostka na jaką składany jest wniosek statutowy oraz jednostki jej podrzędne. W tej kategorii ta zasada jest obowiązująca.
Kategoria LDH_1

Nazwa kategorii OSF Liczba nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego
Kod kategorii LDH_1
Kwalifikacja danych do danej kategorii po stronie POL-on 1. Kwalifikowana jest osoba która otrzymała stopnień doktora habilitowanego w roku poprzednim w stosunku do roku złożenia wniosku w jednostce która wypełnia wniosek statutowy. Kwalifikacja stopnia będzie prowadzona na bazie zawiadomień o nadaniu stopniu oraz z wpisów o stopniach naukowych w metryczce pracownika
2. Osoba która otrzymała stopień doktora habilitowanego nie jest starsza niż 35 lat w chwili uzyskania tegoż stopnia3. Zaliczenie do odpowiedniej dziedziny odbywa się na bazie dziedziny w której dany stopień został uzyskany
Wskazówki Wiek
Aby zakwalifikować danego pracownika do tej kategorii musi mieć on uzupełniony w danych osobowych rok urodzenia, a także oczywiście spełniać kryterium 35 lat
Kwalifikacja osoby
Dana osoba nie musi być pracownikiem żadnej instytucji, powinien jedynie spełniać kryteria opisane w kolumnie obok

Dziedziczenie danych z jednostek podrzędnych
Jako jednostka na którą wypełniamy wniosek statutowy traktowana jest jednostka na jaką składany jest wniosek statutowy oraz jednostki jej podrzędne. W tej kategorii ta zasada jest obowiązująca.