← Powrót (Wykaz)
← Powrót (Pomoc materialna)

Reguły

 KATEGORIATYTUŁOPIS
1ImportWalidacja istnienia obiektów usuwanych z importu.Gdy w imporcie pojawia się polecenie usunięcia obiektu (tzn. operacja = usuń), to musimy sprawdzić, czy taki obiekt istnieje w bazie.
Sprawdzenie polega na próbie odszukania obiektu na podstawie klucza.
Jeśli obiekt nie istnieje, zwracamy błąd.

Lista obiektów i kluczy:

<studia>
Klucz:
studiaId, data Rozpoczęcia
2Pomoc materialnaStypendium doktorskie może być przyznane na okres nieprzekraczający 18 miesięcyStypendium doktorskie może być przyznane na okres nieprzekraczający 18 miesięcy (zgodnie z Art. 7 - rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011r w sprawie warunków przyznania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski).
3Pomoc materialnaNie jest możliwe pobieranie pomocy po dacie skreślenia doktoranta lub ukończenia studiów przez doktoranta.Nie jest możliwe pobieranie pomocy po dacie skreślenia doktoranta lub ukończenia studiów przez doktoranta.
Reguła dotyczy rodzajów pomocy:
- stypendium socjalne
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
- stypendium dla najlepszych doktorantów
- zapomoga

- zwiększenie stypendium doktoranckiego
4Pomoc materialnaNie jest możliwe podanie pomocy materialnej przed datą rozpoczęcia studiów doktoranckichNie jest możliwe podanie pomocy materialnej przed datą rozpoczęcia studiów doktoranckich
5Pomoc materialnaNie jest możliwe pobieranie stypendium doktoranckie po dacie skreślenia z listy doktorantówW przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna (zgodnie z Art.13 ust. 4 - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia ... 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich).
6Pomoc materialnaNie jest możliwe przyznanie świadczenia zapomogi więcej niż 2 razy w roku akademickimOpis:
W przypadku pomocy materialnej typu "zapomoga" świadczenie przyznane zostaje jednorazowo w związku z czym przypisanie może być na 1 miesiąc w okresie trwania roku akademickiego (interpretowane jako miesiąc w którym świadczenie zostało przyznane). Użytkownik nie może uzyskań więcej niż 2 świadczeń w roku akademickim. Reguła obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Rok akademicki rozumiany jako okres:
1.10.RRRR - 30.09.RRRR+1
7StudiaData skreślenia z listy doktorantów nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia studiówData skreślenia z listy doktorantów nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia studiów
8StudiaData zakończenia realizacji programu studiów nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia studiówData zakończenia realizacji programu studiów nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia studiów
9StudiaNie jest możliwe wprowadzenie jednocześnie daty zakończenia realizacji programu studiów jak i daty skreślenia z listy doktorantówNie jest możliwe wprowadzenie jednocześnie daty zakończenia realizacji programu studiów jak i daty skreślenia z listy doktorantów
10StudiaDziedzina i dyscyplina studiów odbywanych przez doktorantaZ poziomu określania studiów doktoranta nie jest możliwe wskazanie dziedziny i dyscypliny w jakiej odbywa studia doktorant. Informacja ta jest pobierana z definicji studiów doktoranckich.
11StudiaData rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia kształcenia na kierunku studiów doktoranckichData rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia kształcenia na kierunku studiów doktoranckich
12StudiaData rozpoczęcia studiów nie może być późniejsza niż przyznana pomoc materialnaMiesiąc daty rozpoczęcia studiów doktoranckich nie może być późniejszy niż najwcześniejszy miesiąc przyznania pomocy materialnej
13StudiaNie jest możliwe kształcenie doktoranta dwukrotnie na tych samych studiach w tym samym czasieNie jest możliwe kształcenie doktoranta dwukrotnie na tych samych studiach w tym samym czasie.
W przypadku gdy doktorant powiązany jest już ze studiami i wprowadzono datę skreślenia - możliwe jest powiązanie doktoranta po raz kolejny z tymi studiami jedynie w przypadku gdy nowa data przyjęcia jest większa od poprzedniej daty skreślenia.
14StudiaNie jest możliwe przyjęcie doktoranta na kierunek Wygaszony lub ZlikwidowanyNie jest możliwe przyjęcie doktoranta na kierunek zlikwidowany. Data rozpoczęcia nie może być późniejsza niż data likwidacji/zawieszenia kierunku.
15StudiaNie jest możliwe przyjęcie doktoranta na studia w jednostce zlikwidowanej.Nie jest możliwe przyjęcie doktoranta na studia w jednostce zlikwidowanej. Data rozpoczęcia nie może być późniejsza niż data likwidacji jednostki.

← Wykaz