← Powrót

Często zadawane pytania

Doktoranci - wykaz


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kto nadaje uprawnienia do nadawania stopnia doktora?

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1852, z późn. zm.) stopnie doktora i doktora habilitowanego są nadawane w jednostkach organizacyjnych, które posiadają uprawnienie do ich nadawania. Uprawnienie nadaje Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów na wniosek jednostki organizacyjnej, biorąc pod uwagę poziom działalności naukowej lub artystycznej jednostki oraz liczbę zatrudnionych w niej osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Centralna Komisja nadaje to uprawnienie po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyrażonej w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosku o wyrażenie opinii

Czy do systemu POL-on należy wprowadzić wszystkie utworzone w uczelni studia doktoranckie, czy tylko te, które są aktualnie prowadzone?

Do systemu POL-on wprowadzamy wyłącznie aktualnie prowadzone studia doktoranckie

Jak należy raportować doktorantów w przypadku gdy studiuje na studiach interdyscyplinarnych? Przy doktorancie nie ma wskazania dyscypliny. (weryfikacja odpowiedzi).

W takiej sytuacji należy wskazać wszystkie dyscypliny przypisane do studiów doktoranckich, na których studiuje dana osoba.

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Chciałabym dodać doktoranta i nie mam możliwości wyboru studiów. Co należy zrobić?

Podczas dodawania doktorantów w polu wyboru prezentowane są wszystkie studia doktoranckie prowadzone przez wybraną jednostkę. Konieczne jest zatem wcześniej utworzenie w module „Studia doktoranckie ” studiów - stosownie do posiadanych przez Państwa uprawnień, i dopiero wówczas możliwe jest utworzenie i przypisane konkretnego doktoranta do tych studiów w Systemie.

Jako Instytut posiadamy uprawnienia do nadawania stopni doktora. W jaki sposób mogę wprowadzić informacje nt naszych doktorantów?

W celu wprowadzenia doktorantów najpierw należy wprowadzić studia doktoranckie. Aby to zrobić trzeba posiadać rolę INST_STUDIA_DR_ADM (moduł widoczny będzie po ponownym zalogowaniu się do Systemu). Dodane studia będą możliwe do wyboru przy dodawaniu doktorantów.

Jak postąpić w przypadku, gdy przy wprowadzaniu doktoranta pojawia się informacja o istniejącym już nr PESEL w systemie?

Ponownie wprowadzając osobę system wyszuka osobę po podanej danej identyfikacyjnej (PESEL, dokument tożsamości) i zaproponuje pobranie tej osoby lub zaniechanie dalszego wprowadzania. W przypadku, gdy osoba zaprezentowana przez System jest szukaną osobą należy ją wybrać z listy. Dane jej zostaną automatycznie pobrane.
W przypadku gdy dane zawierają błędy (np. literówka w nazwisku) po wybraniu osoby należy wejść w metryczkę osoby (Dane osobowe → imię, nazwisko i płeć → przycisk akcji → opcja koryguj) i skorygować błędne dane osobowe.

Jakie uprawnienia powinna posiadać jednostka do nadawania stopnia doktora?

Szczegóły określono w ramach modułu studia doktoranckie

Dlaczego wykaz doktorantów nie jest dla mnie widoczny? Widoczny jest jedynie wykaz studiów doktoranckich.

Nadana rola do doktorantów musi być w tym samym kontekście jednostki, w którym znajduje się użytkownik. Ogólnie przyjęte założenie uwzględnia dostępność danych „hierarchicznie w dół”. Użytkownik posiadający rolę w „główce” posiada dostęp w tym zakresie do jednostek podrzędnych. Dostępność nie działa w drugą stronę.
Prawdopodobnie rola do przeglądania doktorantów (INST_PR_DOKTORANCI) została nadana tylko dla wydziału, natomiast rola do studiów doktoranckich (INST_STUDIA_DR_ADM) jest dodana do jednostki głównej. W tym przypadku należy zwrócić się do administratora systemu POL-on w jednostce, aby nadał rolę INST_PR_DOKTORANCI dla jednostki głównej, chyba że jest to zamierzone działanie.

Jako Instytut mamy uprawnienia do nadawania stopni dr. Nie prowadzimy jednak studiów doktoranckich. Mamy 12 otwartych przewodów. Czy w związku z tym, moduł Doktoranci nas nie dotyczy?

Jeśli Instytut nie prowadzi studiów doktoranckich, nie ma także doktorantów, rozumianych jako uczestników studiów III stopnia. Natomiast przewody, zakończone nadaniem stopnia wprowadzane są w module Nadane stopnie dr/dr hab. w postaci zawiadomienia o nadaniu stopnia naukowego (Nadawane stopnie naukowe).

Czy nowe pola w module studenci i doktoranci (m.in. zasady przyjęcia na studia, zatrudnienie) są obligatoryjne dla wszystkich studentów czy dotyczą tylko studentów aktywnych - z obecnego importu? czy należy te pola uzupełnić również dla studentów już zarchiwizowanych w systemie POL-on?

Zgodnie z zapisem w nowelizacji ustawy:
Art. 14. Podmioty wymienione w art. 129a ust. 3, art. 170c ust. 2a i art. 201a ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, uzupełnią, w zakresie dotyczącym kierowanych przez nie jednostek, w:

  1. ogólnopolskim wykazie nauczycieli akademickich i pracowników naukowych – dane, o których mowa w art. 129a ust. 2 pkt 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r., według stanu na ten dzień;
  2. ogólnopolskim wykazie studentów – dane, o których mowa w art. 170c ust. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r., według stanu na dzień 30 listopada 2016 r.;
  3. ogólnopolskim wykazie doktorantów – dane, o których mowa w art. 201a ust. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – w terminie do dnia 15 stycznia 2017 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.Dodatkowo jednak:

  • informacje o studentach i doktorantach będą potrzebne do wyliczeń GUS dlatego oprócz powyżej wspomnianego stanu jednostki powinny uzupełnić informacje dla studentów będących po ostatnim roku studiów lecz oczekujących na obronę według stanu na 30.11.2016
  • informacja o pozostaniu w stosunku pracy doktoranta z uczelnią potrzebna jest na potrzeby wyliczeń dotacji dla szkolnictwa wyższego, dlatego uczelnie powinny zaraportować dane według stanu na dzień 31.12.2016