← Powrót

Często zadawane pytania

Doktoranci - Pomoc materialna


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jaką pomoc materialną dla doktorantów należy wykazać w systemie POL-on?

W module studia doktoranckie należy wykazać następujące stypendia

  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznane na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym;
  • stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym;
  • stypendium socjalne, przyznawane na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym;
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych, przyznawane na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym;
  • zapomogę, przyznawaną na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym;
  • stypendium doktoranckie, przyznawane na podstawie art. 200 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym;
  • zwiększenie stypendium doktoranckiego, przyznawane na podstawie art. 200a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • stypendium doktorskie, przyznawane na podstawie art. 22 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Nie należy natomiast wykazywać innych stypendiów ani podawać danych nie wymaganych w polach formularza.

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Jak w systemie POL-on wprowadzić informację o nadpłacie stypendium doktoranckiego?

Doktorant może pobierać po ukończeniu studiów doktoranckich jedynie stypendium doktoranckie i to nie jest blokowane przez system (tj. wprowadzenie stypendium doktoranckiego na miesiące następujące po dacie ukończenia).

Jak w systemie POL-on zaznaczyć fakt wypłaty pomocy materialnej doktorantowi, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, środków finansowych w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania studiów doktoranckich (zgodnie z par.14, pkt 5 Rozporządzenia w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich)?

Należy zaznaczyć w Szczegóły doktoranta → Studia doktoranckie → „Koryguj” przy tabeli z pomocą materialną miesiące, w których doktorantowi przyznano Stypendium doktoranckie, np. jeśli ukończył studia w lutym, to zaznaczamy, że w marcu, kwietniu i maju przyznano Mu stypendium (ilość miesięcy zależy od kwoty, którą otrzymał) → Zapisz, a w sekcji Dane dotyczące studiów doktoranckich wybieramy → „Koryguj” i wpisujemy Datę zakończenia realizacji studiów.