← Powrót


Dział 9

Mobilność naukowcówZMIANY W WERSJI 9.11: ZOSTAŁ ZMODYFIKOWANY PLIK IMPORTU DANYCH MOBILNOŚCI.


UWAGA: W celu dodania nowych danych lub uzupełnienia danych wcześniej wgranych należy pobrać z systemu nowy szablon i za jego pomocą zaimportować przygotowane dane.

Zakres zmian:
 • Dodano kolumnę Stopień (wartość wymagana), w której należy wprowadzić stopień dr - dotyczy WYKAZU 3 i 4 w imporcie danych osób spoza systemu -
 • Dodano kolumnę Typ instytucji (wartość nie jest wymagana), w której dopuszczalne wartości są zależne od wykazu (dotyczy WYKAZU 1, 2 i 4):
  • WYKAZ_1:
   • AROWU (Academic Ranking of World Universities)
   • RON (Renomowany ośrodek naukowy)
   • ROA (Renomowany ośrodek artystyczny)
  • WYKAZ_2:
   • OZ (Ośrodek zagraniczny)
   • PW (Podmiot wdrażający)
  • WYKAZ_4:
   • AROWU (Academic Ranking of World Uniwersities)
 • WYKAZ_4: Dodano możliwość wprowadzenia danych dla umów, które nie posiadają daty zakończenia. W przypadku zatrudnienia na czas nieokreślony, należy wpisać w polu Data zakończenia wartość czas nieokreślony.


Źródło danych i wymagane role

Dane do ankiety jednostki w ramach działu B9 pobierane są z modułu Mobilność naukowców (menu: Pracownicy > Działalność B+R > Mobilność naukowców)
Wymagane role: zobaczPowiązane instrukcje i wyjaśnienia


Specyfikacja danych

B. DANE KOMPLEKSOWEJ OCENY DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI NAUKOWEJ
Dział 9 - Mobilność naukowców

9. 1) wykaz pracowników jednostki biorących udział w prowadzeniu badań naukowych lub działalności artystycznej przez okres co najmniej 3 miesięcy w uczelni notowanej w //Academic Ranking of World Universities// lub w renomowanym ośrodku naukowym lub artystycznym niebędącym uczelnią, w tym w ramach prestiżowego stypendium, jeżeli zakończenie tego udziału nastąpiło w okresie objętym ankietą

Rozporządzenie o przyznaniu kategorii Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on Uwagi
imiona Dostępny
nazwisko Dostępny
tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki albo tytuł naukowy albo tytuł w zakresie sztuki Dostępny
nazwa podmiotu, w którym były prowadzone badania naukowe lub działalność artystyczna
adres podmiotu, w którym były prowadzone badania naukowe lub działalność artystyczna
data rozpoczęcia udziału w prowadzeniu badań naukowych lub działalności artystycznej
data zakończenia udziału w prowadzeniu badań naukowych lub działalności artystycznej
typ jednostki

9.2) wykaz pracowników jednostki biorących udział w prowadzeniu badań naukowych lub działalności artystycznej przez okres co najmniej 3 miesięcy w ośrodku zagranicznym innym niz wymieniony w pkt 1, w jednostce kategorii naukowej A+ lub A, lub w podmiocie wdrażającym wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, jeżeli zakończenie tego udziału nastąpiło w okresie objętym ankietą

Rozporządzenie o przyznaniu kategorii Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on Uwagi
imiona Dostępny
nazwisko Dostępny
tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki albo tytuł naukowy albo tytuł w zakresie sztuki Dostępny
nazwa podmiotu, w którym były prowadzone badania naukowe lub działalność artystyczna
adres podmiotu, w którym były prowadzone badania naukowe lub działalność artystyczna
kategoria naukowa jednostki, w którym były prowadzone badania naukowe lub działalność artystyczna
data rozpoczęcia udziału w prowadzeniu badań naukowych lub działalności artystycznej
data zakończenia udziału w prowadzeniu badań naukowych lub działalności artystycznej
typ jednostki

9.3) wykaz osób bioracych udział przez okres co najmniej 3 miesięcy w prowadzeniu badań naukowych lub działalności artystycznej w ocenianej jednostce, które stopień naukowy doktora lub stopień naukowy doktora sztuki uzyskały w innej jednostce w okresie nie dłuzym niż 5 lat przed rozpoczeciem udziału w prowadzeniu badań naukowych lub działalności artystycznej w ocenianej jednostce, jeżeli jego zakończenie nastąpiło w okresie objętym ankietą

Rozporządzenie o przyznaniu kategorii Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on Uwagi
imiona Dostępny [dla pracowników jednostki]
nazwisko Dostępny [dla pracowników jednostki]
dominujący obszar wiedzy i dziedzina nauki albo dziedzina sztuki Dostępny [dla pracowników jednostki]
stopień
nazwa podmiotu, w którym został nadany stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki Dostępny [dla pracowników jednostki]
adres podmiotu, w którym został nadany stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki Dostępny [dla pracowników jednostki]
data rozpoczęcia udziału w prowadzeniu badań naukowych lub działalności artystycznej
data zakończenia udziału w prowadzeniu badań naukowych lub działalności artystycznej

9.4) wykaz osób zatrudnionych w jednostce w ramach stosunku pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy w celu prowadzenia badań badań naukowych lub działalności artystycznej, które stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki uzyskały w innej jednostce w okresie nie dłuższym niż 5 lat przed zatrudnieniem w jednostce

Rozporządzenie o przyznaniu kategorii Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on Uwagi
imiona Dostępny [dla pracowników jednostki]
nazwisko Dostępny [dla pracowników jednostki]
dominujący obszar wiedzy i dziedzina nauki albo dziedzina sztuki Dostępny [dla pracowników jednostki]
stopień Dostępny [dla pracowników jednostki]
nazwa podmiotu, w którym został nadany stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki Dostępny [dla pracowników jednostki]
adres podmiotu, w którym został nadany stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki Dostępny [dla pracowników jednostki]
kategoria naukowa jednostki, w których został nadany stopień doktora albo stopień doktora sztuki Dostępny [dla pracowników jednostki]
data rozpoczęcia zatrudnienia w jednostce
data zakończenia zatrudnienia w jednostce
typ jednostkiKryteria doboru danych oraz reguły weryfikacji ich poprawności z punktu widzenia działu 9 ankiety jednostki

Do działu 9 ankiety jednostki brani są:

 • pracownicy, którzy zostali zakwalifikowani do ankiety w dziale 1. Plik eksportu w formacie xls zawiera dane pracowników i stanowi inicjalny plik importu.
 • osoby spoza jednostki [dotyczy wykazu 3 i 4]. Plik eksportu w formacie xls do uzupełnienia danych wymaganych przez ankietę stanowi inicjalny plik importu.Operacje związane z działem

Użytkownik posiadający rolę INST_OCENA_PARAMETRYCZNA lub INST_PR/ INST_NAUK_PR ma dostęp do Ankiety jednostki, w tym do edycji danych w ramach działu 9 dotyczącego mobilności naukowców.

Po kliknięciu na liście działów ankiety w Części B, w dział 9 lub po wybraniu w menu opcji „Ankieta jednostki> Mobilność naukowców” prezentowany jest ekran pozwalający:

 • pobrać plik w formacie xls służący później jako inicjalny plik do importu danych (akcja „Pobierz szablon importu”)
 • zaimportować plik w formacie xls z danymi dotyczącymi mobilności naukowców (akcja „Wgraj plik”)
 • pobrać plik w formacie PDF lub XML w celu weryfikacji wprowadzonych danych ( akcja „Pobierz raport”)

Ponieważ wykazy 3 i 4 mogą zawierać dane osób spoza jednostki, przygotowano dwa odrębne pliki excel, jeden do wprowadzenia danych dotyczących pracowników zawierający 4 arkusze, pozwalające wprowadzić dane dla poszczególnych wykazów oraz drugi do wprowadzenia danych dotyczących osób spoza jednostki zawierający 2 arkusze, pozwalające wprowadzić dane dla wykazów 3 i 4.

UWAGA
Aby przyciski Pobierz szablon importu i Wgraj plik stały się aktywne i umożliwiły pobranie/ załadowanie odpowiednich plików należy wybrać z listy rozwijalnej typ danych, który ma być importowany. Do wyboru są dwa:

 • Dane pracowników
 • Dane osób spoza jednostki

Po kliknięciu w przycisk Pobierz szablon importu można pobrać i zapisać plik w formacie xlsx. Dane w ramach arkusza zostały podzielone na dwie części:

 1. dane osobowe - dane pracowników znajdujących się w dziale 1, wyciągnięte automatycznie z systemu POL-on. UWAGA: nie powinny podlegać edycji
 2. dane stopnia/ tytułu - dane, które dla pracowników zostaną wyciągnięte z systemu, natomiast dla osób spoza jednostki należy uzupełnić UWAGA: jeśli dane dotyczące stopnia/ tytułu zostały już zaimportowane do systemu, przy kolejnym eksporcie te dane równie z znajdą się w pliku
 3. dane mobilności - dane, które należy uzupełnić UWAGA: jeśli dane dotyczące mobilności zostały już zaimportowane do systemu, przy kolejnym eksporcie te dane równie z znajdą się w pliku.

Plik stanowi inicjalny plik do importu danych dotyczących mobilności naukowców.
W rozporządzeniu mobilność naukowców została podzielona na 4 wykazy, analogicznie pliki zostały podzielone na 4 arkusze (dotyczy danych pracowników) oraz 2 arkusze (dotyczy danych osób spoza jednostki), z czego każdy arkusz odpowiada określonemu typowi wykazu:

 • WYKAZ_1 - wykaz pracowników jednostki biorących udział w prowadzeniu badań naukowych lub działalności artystycznej przez okres co najmniej 3 miesięcy w uczelni notowanej w Academic Ranking of World Universities lub w renomowanym ośrodku naukowym lub artystycznym niebędącym uczelnią, w tym w ramach prestiżowego stypendium, jeżeli zakończenie tego udziału nastąpiło w okresie objętym ankietą
 • WYKAZ_2 - wykaz pracowników jednostki biorących udział w prowadzeniu badań naukowych lub działalności artystycznej przez okres co najmniej 3 miesięcy w ośrodku zagranicznym innym niż wymieniony w pkt 1, w jednostce kategorii naukowej A+ lub A, lub w podmiocie wdrażającym wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, jeżeli zakończenie tego udziału nastąpiło w okresie objętym ankietą
 • WYKAZ_3 - wykaz osób biorących udział przez okres co najmniej 3 miesięcy w prowadzeniu badań naukowych lub działalności artystycznej w ocenianej jednostce, które stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki uzyskały w innej jednostce w okresie nie dłuższym niż 5 lat przed rozpoczęciem udziału w prowadzeniu badań naukowych lub działalności artystycznej w ocenianej jednostce, jeżeli jego zakończenie nastąpiło w okresie objętym ankietą
 • WYKAZ_4 - wykaz osób zatrudnionych w jednostce w ramach stosunku pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy w celu prowadzenia badań naukowych lub działalności artystycznej, które stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki uzyskały w innej jednostce w okresie nie dłuższym niż 5 lat przed zatrudnieniem w jednostce

Każdy z arkuszy w przypadku pliku dla pracowników zostaje zasilony inicjalnie danymi pracowników i danych stopnia i wiodącego obszaru/ dziedziny. Docelowo należy w pliku uzupełnić dane dotyczące mobilności pracowników jednostki:

 1. aby dodać mobilność określonej osobie, należy w wierszu z jego danymi, w kolumnach dotyczących mobilności uzupełnić wymagane dane
 2. jeśli pracownik nie posiada żadnej mobilności, należy w wierszu z jego danymi, w kolumnach dotyczących mobilności pozostawić puste komórki
 3. jeśli pracownik ma więcej niż jedną mobilność w ramach jednego wykazu, należy dodać je w kolejnych wierszach (dodać nowe wiersze), w których nie należy uzupełniać danych pracownika, a wyłącznie dane kolejnej mobilności danej osoby

W przypadku pliku dla osób spoza jednostki inicjalnie plik jest pusty. Docelowo należy w pliku uzupełnić inicjalnie wszystkie dane osoby oraz jej mobilności.

 1. aby dodać mobilność określonej osobie, należy w wierszu z jego danymi, w kolumnach dotyczących mobilności uzupełnić wymagane dane
 2. nie należy wprowadzać danych osób spoza jednostki, które nie posiadają żadnej mobilności
 3. jeśli osoba ma więcej niż jedną mobilność w ramach jednego wykazu, należy dodać je w kolejnych wierszach (dodać nowe wiersze), w których nie należy uzupełniać danych osobowych, a wyłącznie dane stopnia i kolejnej mobilności danej osoby


Po pierwszym imporcie danych, każdy kolejny wyciąga dane osób, które mają dodane dane dotyczące mobilności naukowców.


WAŻNE INFORMACJE:

 1. import danych dotyczy mobilności naukowców, dlatego dla pracowników nie należy w pliku importu modyfikować danych osobowych, wszelkie modyfikacje danych osobowych pracownika zostaną pominięte przy imporcie danych dotyczących członkostwa pracowników, w przypadku danych osób spoza jednostki należy inicjalnie wprowadzić wszystkie dane, w kolejnych importach należy co najwyżej modyfikować dane dotyczące mobilności.
 2. jeśli dane dotyczące mobilności naukowca są importowane po raz kolejny dla tej samej osoby, dane z pierwszego importu zostaną wykasowane, a następnie zastąpione danymi z aktualnego importu.
 3. osoby nie występujące w pliku eksportu nie są brane pod uwagę przy imporcie danych
 4. w arkuszach WYKAZ_3 i WYKAZ_4 w kolumnie Identyfikator obszaru wiedzy i dziedziny nauki/ sztuki należy wprowadzić kod dziedziny z arkusza OBSZAR_DZIEDZINA
 5. usunięcie danych dotyczących mobilności naukowca - należy pobrać plik xls z dotychczas wgranymi danymi dotyczącymi mobilności, który posłuży jako plik kolejnego importu danych, następnie osobie której ma być usunięta mobilność należy usunąć dane dotyczące mobilności w tym pliku, zapisać zmiany i wgrać plik do systemu POL-on. Wówczas dane z poprzedniego importu zostaną wykasowane i nadpisane danymi z aktualnego pliku importu
 6. WYKAZ 3 i 4 - Dane stopnia/ tytułu w wykazie WYKAZ_3 i WYKAZ_4 dotyczą stopnia naukowego doktora lub doktora sztuki. Niezależnie czy osoba posiada stopień naukowy doktora czy doktora sztuki w systemie POL-on prezentowana jest jako „„DR””. Dopuszczalne wartości w kolumnie: dr
 7. Brak osoby na WYKAZIE 3 i 4 - w przypadku kiedy pracownik nie jest prezentowany w pliku xls w arkuszu WYKAZ_3 i WYKAZ_4, należy sprawdzić w danych pracownika czy ma wprowadzony stopień naukowy (w metryczce pracownika, zakładka Uzyskane stopnie i tytuły > Stopień naukowy), jeśli nie należy uzupełnić te dane i ponownie pobrać szablon z danymi pracowników.
Pobranie danych w postaci pliku pdf lub XML pozwala zweryfikować dane, które zostały zaimportowane do systemu na potrzeby ankiety.

UWAGA: Weryfikacja poprawności wprowadzonych danych

Ponieważ dla danych dotyczących członkostw na obecnym etapie nie jest przewidziane zestawienie wprowadzonych danych, w celu weryfikacji ich poprawności należy pobrać plik xlsx lub pdf (w trakcie realizacji).


Mobilność naukowców - film szkoleniowyCzasowy spis treści:

 • Start: Opis interfejsu/instrukcja
 • 2:45: Pobieranie szablonu importu
 • 7:28: Edycja danych w pliku
 • 8:30: Wgrywanie pliku
 • 11:30: Próba wgrania nieprawidłowego pliku
 • 12:50 Wyjaśnienie kolumny UID
 • 15:30 Członkostwo pracowników ( Dział B11)Często zadawane pytania

Często zadawane pytania dostępne na stronie: 9. Mobilność naukowców

Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.