← Powrót

B3 - Najczęstsze powody braków danych w raportach ankiety


Działalność innowacyjna

Brak twórców będących pracownikami jednostki

Zgodnie z regułami R_2291 oraz R_2580 działalność innowacyjna jest uwzględniana tylko w przypadku gdy co najmniej jeden twórca osiągnięcia jest pracownikiem jednostki. Jako pracownika jednostki z kolei traktujemy osobę znajdującą się na wykazie B1 ankiety (tj. Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych).

Aby sprawdzić czy reguła została spełniona należy w pierwszej kolejności uzupełnić dział B1 ankiety. Jeśli na wykazie B1 oraz na liście twórców (Szczegóły produktu > zakładka „Twórcy”) znajduje się ta sama osoba warunek został spełniony


Jednostka posiadająca twórców a inna jednostka jest właścicielem

W przypadku jednostek, które posiadają twórców a właścicielem jest inna jednostka dane nie są pobierane jeśli w ramach patentu nie wskazano jednostki właściciela.
W dziale B3, wykaz 3 (wykaz patentów na wynalazek udzielonych w okresie objętym ankietą przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą na rzecz innego podmiotu niż oceniana jednostka, której pracownikiem jest twórca albo współtwórca wynalazku.) jednostka musi podać „nazwę podmiotu, na rzecz którego udzielono patentu na wynalazek”. Dlatego też brak tej informacji określany jest jak brak kompletności danych i patent nie jest pobierany do ankiety.


Prawa spoza okresu parametryzacji

Aby dane zostały pobrane do ankiety daty nadania prawa muszą zawierać się w okresie parametryzacji.

UwagaWyjątkiem jest jedynie wykaz 2 działu B3 (tj. wykaz wynalazków wdrożonych po raz pierwszy w okresie objętym ankietą, na które w okresie objętym ankietą albo przed tym okresem zostały udzielone patenty przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą na rzecz ocenianej jednostki, której pracownikiem jest twórca albo współtwórca wynalazku.). W tym przypadku data udzielenia patentu może być datą sprzed parametryzacji ale tylko wtedy gdy pierwsze jego wdrożenie nastąpiło w okresie parametryzacji.


Niezgodność liczby patentów i praw ochronnych na zestawieniu i w raporcie ankiety

Zestawienie w systemie prezentuje wszystkie patenty i prawa ochronne zarejestrowane przez jednostkę. Nie wszystkie jednak spełniają warunki ankiety (np. powyższe ograniczenia) dlatego też lista prezentowana na zestawieniu nie musi być zgodna z listą pobieraną do ankiety jednostki.

Źródło poszczególnych danych