← Powrót

B16 - Najczęstsze powody braków danych w raportach ankiety


Wykaz wydawanych przez jednostkę czasopism naukowych zamieszczonych w części A albo C wykazu czasopism naukowych, o których mowa odpowiednio w § 15 ust. 1 pkt 1 albo 3 rozporządzenia

Brak wartości w polu 'Część, w jakiej czasopismo umieszczone jest na wykazie czasopism naukowych'

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych w ankiecie jednostki uwzględniane będą jedynie czasopisma umieszczone w części A albo C wykazu czasopism naukowych, o których mowa odpowiednio w § 15 ust. 1 pkt 1 albo 3 rozporządzenia.
Pole należy uzupełnić w szczegółach czasopisma wybierając z listy wartość A lub C.


Źródło poszczególnych danych