← Powrót


Dział 11

Członkostwo pracowników jednostkiŹródło danych i wymagane role

Dane do ankiety jednostki w ramach działu B11 pobierane są z modułu Członkostwo pracowników (menu: Pracownicy > Działalność B+R > Członkostwo pracowników)
Wymagane role: zobaczPowiązane instrukcje i wyjaśnieniaSpecyfikacja danych

B. DANE KOMPLEKSOWEJ OCENY DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI NAUKOWEJ
Dział 11 - Członkostwo pracowników jednostki we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, pełnienie funkcji redaktorów naczelnych czasopism naukowych wymienionych w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, a także udział w jury konkursów lub festiwali artystycznych

11.1) członkostwo pracowników jednostki we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw

Rozporządzenie o przyznaniu kategorii Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on Uwagi
imiona Dostępny
nazwisko Dostępny
nazwa towarzystwa, organizacji lub instytucji
funkcja pełniona we władzach towarzystwa, organizacji lub instytucji w okresie objętym ankietą
rok wyboru

11.2) członkostwo pracowników jednostki w zespołach eksperckich powołanych przez organy lub instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe

Rozporządzenie o przyznaniu kategorii Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on Uwagi
imiona Dostępny
nazwisko Dostępny
nazwa zespołu eksperckiego
nazwa organu lub instytucji powołującej
rok powołania
opis zadań ekspertów

11.3) pełnione przez pracowników jednostki funkcje redaktorów naczelnych czasopism naukowych zamieszczonych w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia

Rozporządzenie o przyznaniu kategorii Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on Wykaz Uwagi
imiona Dostępny
nazwisko Dostępny
nazwa czasopisma naukowego
współczynnik wpływu
ISSN/ eISSN
rok objęcia funkcji

11.4) udział pracowników jednostki w jury konkursu lub festiwalu z dziedziny sztuk muzycznych, plastycznych, filmowych lub teatralnych, zorganizowanych poza jednostką przez renomowany ośrodek artystyczny, instytucję kultury lub uczelnię artystyczną

Rozporządzenie o przyznaniu kategorii Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on Uwagi
imiona Dostępny
nazwisko Dostępny
funkcję w jury
nazwa konkursu lub festiwalu
miejsce organizacji konkursu lub festiwalu
rok organizacji konkursu lub festiwalu


Kryteria doboru danych oraz reguły weryfikacji ich poprawności z punktu widzenia działu 11 ankiety jednostki

Do działu 11 ankiety jednostki brani są pracownicy, którzy zostali zakwalifikowani do ankiety w dziale 1. Plik eksportu w formacie xlsx zawiera dane pracowników i stanowi inicjalny plik importu.Operacje związane z działem

Użytkownik posiadający rolę INST_OCENA_PARAMETRYCZNA oraz INST_PR/ INST_NAUK_PR lub INST_PR_PODGLAD/INST_NAUK_PR_PODGLAD) ma dostęp do Ankiety jednostki, w tym do edycji danych w ramach działu 11 dotyczącego członkostw pracowników jednostki we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych oraz w zespołach eksperckich, pełnienie funkcji redaktorów naczelnych czasopism naukowych zamieszczonych w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, a także udział w jury konkursów lub festiwali artystycznych.

Po kliknięciu na liście działów ankiety w Części B, w dział 11 lub po wybraniu w menu opcji „Pracownicy> Działalność B+R> Członkostwa pracowników” prezentowany jest ekran pozwalający:

 • pobrać plik w formacie xlsx służący później jako inicjalny plik do importu danych (akcja „Pobierz szablon importu”)
 • zaimportować plik w formacie xlsx z danymi członkostw (akcja „Wgraj plik”)
 • pobrać plik w formacie pdf w celu weryfikacji wprowadzonych danych (akcja „Pobierz raport”)


Po kliknięciu w przycisk Pobierz szablon importu można pobrać i zapisać plik w formacie xlsx. Dane w ramach arkusza zostały podzielone na dwie części:

 1. dane osobowe - dane pracowników znajdujących się w dziale 1, wyciągnięte automatycznie z systemu POL-on. UWAGA: nie powinny podlegać edycji
 2. dane członkostwa - dane, które należy uzupełnić dla poszczególnych pracowników UWAGA: jeśli dane dotyczące członkostw pracowników zostały już zaimportowane do systemu, przy kolejnym eksporcie w pliku znajdą się również dane członkostw.


Plik stanowi inicjalny plik do importu danych dotyczących członkostwa pracowników.W rozporządzeniu członkostwa pracowników zostały podzielone na 4 wykazy, analogicznie plik został podzielony na 4 arkusze, z czego każdy arkusz odpowiada określonemu typowi członkostwa:

 • TOW_ORG_INST_NAUK_ART - członkostwo pracowników jednostki we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw
 • ZESP_EKSPERCKIE - członkostwo pracowników jednostki w zespołach eksperckich powołanych przez organy lub instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe
 • CZASOPISMA - pełnione przez pracowników jednostki funkcje redaktorów naczelnych czasopism naukowych zamieszczonych w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w §15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
 • KONKURSY_FESTIWALE - udział pracowników jednostki w jury konkursu lub festiwalu z dziedziny sztuk muzycznych, plastycznych, filmowych lub teatralnych, zorganizowanych poza jednostką przez renomowany ośrodek artystyczny, instytucję kultury lub uczelnię artystyczną

Każdy z arkuszy zasilony zostaje inicjalnie danymi pracowników. Docelowo należy w pliku uzupełnić dane dotyczące członkostw pracowników jednostki:

 1. aby dodać członkostwo określonej osobie, należy w wierszu z jego danymi, w kolumnach dotyczących członkostwa uzupełnić wymagane dane
 2. jeśli pracownik nie posiada żadnego członkostwa, należy w wierszu z jego danymi, w kolumnach dotyczących członkostwa pozostawić puste komórki
 3. jeśli pracownik ma więcej niż jedno członkostwo w ramach jednego wykazu, należy dodać je w kolejnych wierszach (dodać nowe wiersze), w których nie należy uzupełniać danych pracownika, a wyłącznie dane kolejnego członkostwa danej osoby

UWAGA

 1. import danych dotyczy członkostw pracowników, dlatego nie należy w pliku importu modyfikować danych osobowych pracowników, wszelkie modyfikacje danych osobowych pracownika zostaną pominięte przy imporcie danych dotyczących członkostwa pracowników.
 2. jeśli dane dotyczące członkostwo są importowane po raz kolejny dla tej samej osoby, dane z pierwszego importu dotyczące członkostw zostaną wykasowane, a następnie zastąpione danymi z aktualnego importu.
 3. osoby nie występujące w pliku eksportu nie są brane pod uwagę przy imporcie danych
 4. usunięcie danych dotyczących członkostwa pracownika - należy pobrać plik xls z dotychczas wgranymi danymi dotyczącymi członkostw, który posłuży jako plik kolejnego importu danych, następnie osobie której ma być usunięte członkostwo należy usunąć dane dotyczące tego członkostwa w tym pliku, zapisać zmiany i wgrać plik do systemu POL-on. Wówczas dane z poprzedniego importu zostaną wykasowane i nadpisane danymi z aktualnego pliku importu.
Pobranie danych w postaci pliku pdf lub XML pozwala zweryfikować dane, które zostały zaimportowane do systemu na potrzeby ankiety.


UWAGA: Weryfikacja poprawności wprowadzonych danych

Ponieważ dla danych dotyczących członkostw na obecnym etapie nie jest przewidziane zestawienie wprowadzonych danych, w celu weryfikacji ich poprawności należy pobrać plik xlsx lub pdf (w trakcie realizacji).


Mobilność naukowców - film szkoleniowyCzasowy spis treści:

 • Start: Mobilność naukowców (Dział B9)
 • 15:30: Członkostwo pracownikówCzęsto zadawane pytania

Często zadawane pytania dostępne na stronie: 11.Członkostwo pracowników jednostki

Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.