Raportowanie dorobku jednostek przekształconych


W Rozporządzeniu dotyczącym przyznawania kategorii występuje odniesienie do następujących typów przekształceń jednostek:

§ 4.

1. Niezależnie od terminu określonego na podstawie § 3 ust. 7 jednostka: 1) posiadająca kategorię naukową C, która występuje o ponowną kompleksową ocenę, może złożyć ankietę po upływie terminu określonego w

art. 19 ust. 4 ustawy; 2) utworzona po ostatnim terminie określonym na podstawie § 3 ust. 7, może złożyć ankietę po upływie 2 lat od dnia jej utworzenia; 3) powstała w wyniku podziału jednostki posiadającej kategorię naukową albo połączenia jednostek, z których co najmniej jedna posiadała kategorię naukową, składa ankietę w terminie 60 dni od dnia: a) dokonania zmian organizacyjnych, b) wpisania do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk – w przypadku instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, c) wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego − w przypadku innej jednostki, posiadającej osobowość prawną; 4) posiadająca kategorię naukową, do której przyłączono wydzieloną organizacyjnie część innej jednostki albo części innych jednostek, lub z której wyłączono wydzieloną organizacyjnie część, może złożyć ankietę w terminie, o którym mowa w pkt 3.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nowej jednostki, która, działając w innej formie organizacyjnej, prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe przez okres co najmniej 2 lat przed dniem utworzenia w tej formie organizacyjnej, oraz jednostki utworzonej z wydzielonych organizacyjnie części innej jednostki albo innych jednostek posiadających kategorię naukową.

§ 6. Zmiana nazwy jednostki niezwiązana ze zmianami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4, nie powoduje zmiany kategorii naukowej przyznanej tej jednostce działającej pod dotychczasową nazwą.Typy przekształceńZobacz: Szczegóły przekształceń

UWAGA

Zgodnie z decyzją KEJN jednostka:
 • z której wydzielono inną jednostkę
 • do której włączono inną jednostkę

traktowana jest jako jednostka przekształcona z datą przekształcenia (wydzielenia, włączenia).

UWAGA

Z punktu widzenia ankiety jednostki istotne są wyłącznie przekształcenia, które dotyczyły bezpośrednio jednostki naukowej, tj. została wskazana w tzw. związanych historycznych (Administracja > Instytucja > Związki historyczne)Raportowanie dorobku jednostek przekształconych w ankiecie

Główne założenia

 1. Jednostka sprawozdaje się za pełny okres kategoryzacji z uwzględnieniem okresu sprzed przekształcenia;
 2. W dziale B1 jednostki powstałej po przekształceniu brani pod uwagę są wyłącznie pracownicy przypisany do niej na dzień dokonania zmian organizacyjnych, co wynika wprost z § 13.6.2 rozporządzenia
 3. Tylko publikacje pracowników z działu B1 uznawane są jako jej dorobek. Publikacje pracowników z jednostki sprzed przekształcenia, którzy nie zostali uwzględnieni w dziale B1 będą traktowane jako publikacje obce w ramach określonych w rozporządzeniu limitów dorobku spoza jednostki. W opisanych przypadkach „podwójnej afiliacji” dorobek powinien zostać zaliczony dla obu jednostek.;
 4. Założenia 1-3 są w pełni obsługiwane w ramach przygotowanego oprogramowania ankiety w ramach głównego procesu obsługi na zasadach takich samych jak w przypadku jednostek nieprzekształconych;
 5. Z uwagi na brak jednoznacznych zapisów w rozporządzeniu określających zasady przypisywania pozostałego dorobku w procesie wprowadzona zostanie obsługa w ramach scenariusza ścieżki alternatywnej umożliwiająca jednostce składającej ankietę w sposób elastyczny wskazywanie poszczególnych elementów dorobku pochodzącego z jednostki przekształconej. W celu zapewnienia prawidłowej obsługi przygotowane zostanie również oprogramowanie w formie oddzielnej aplikacji możliwej do pobrania przez wybrane jednostki, dla których nie możliwe było oprogramowanie w tak krótkim czasie wszystkich możliwych wariantów przypisania dorobku w systemie POL-on. Scenariusz alternatywny umożliwia przypisywanie dorobku w obszarze danych dotyczących projektów, patentów, efektów praktycznych, dzieł artystycznych, wdrożeń oraz czasopism wydawanych przez jednostkę.


Weryfikacja, czy informacje o przekształceniu zarejestrowane w POL-on są poprawne i kompletne

Z punktu widzenia składania ankiety jednostki kluczowe jest prawidłowe odnotowanie informacji o przekształceniu w systemie POL-on.

Z tego względu dla jednostek powstałych w wyniku jakiegokolwiek przekształcenia należy zweryfikować, czy przekształcenie zostało zarejestrowane prawidłowo w systemie POL-on. W przypadku wykrycia nieprawidłowości dane dotyczące przekształcenia muszą zostać skorygowane.

Szczegóły weryfikacji i korekty danych przekształcenia


Weryfikacja, czy dla jednostki powstałej lub poszerzonej w wyniku przekształcenia zarejestrowane są w systemie wszystkie dane pobierane do ankiety

Należy sprawdzić, czy w systemie zarejestrowane są prawidłowo wszystkie dane dotyczące projektów, patentów, efektów praktycznych, dzieł artystycznych, wdrożeń, nadanych stopni i tytułów oraz czasopism wydawanych przez jednostkę składającą ankietę.

Wykryte podczas tej weryfikacji braki lub nieprawidłowości należy uzupełnić lub skorygować. (Szczegółowe instrukcje obsługi poszczególnych modułów znajdują się w artykułach pomocy systemu dotyczących tych modułów Specyfikacja działów).


Weryfikacja, czy dla jednostek przekształconych, powiązanych z jednostką, dla której jest składana ankieta, zarejestrowane są w systemie wszystkie dane, które powinny być pobrane do ankiety jednostki powstałej w wyniku przekształcenia

UwagaPoniższa instrukcja dotyczy jednostek podrzędnych uczelni.

Należy sprawdzić, czy w systemie zarejestrowane są prawidłowo wszystkie dane dotyczące projektów, patentów, efektów praktycznych, dzieł artystycznych, wdrożeń, nadanych stopni i tytułów oraz czasopism wydawanych przez przekształcone jednostki, powiązane związkami historycznymi z jednostką składającą ankietę.

Wykryte podczas tej weryfikacji braki lub nieprawidłowości należy uzupełnić lub skorygować (szczegółowe instrukcje obsługi poszczególnych modułów znajdują się w artykułach pomocy systemu dotyczących tych modułów Specyfikacja działów). Ta czynność może być wykonana przez użytkownika posiadającego uprawnienia do zarządzania poszczególnymi modułami zdefiniowane na poziomie uczelni (instytucji głównej).

Wskazanie danych, które powinny zostać zaraportowane do ankiety jednostki spośród tych zarejestrowanych w jednostkach historycznych możliwe będzie za pomocą dedykowanych zestawień. Zestawienia te dostępne będą dla użytkownika posiadającego rolę INST_OCENA_PARAMETRYCZNA w kontekście jednostki, która składa ankietę jednostki. Szczegóły


Raportowanie danych jednostek przekształconych w dziale B2 ankiety w systemie PBN

Jednostki przekształcone mogą przenieść swój dorobek w systemie PBN do nowopowstałych jednostek. W tym celu niezbędne jest posiadanie roli Importera Publikacji zarówno dla starej, jak i dla nowej jednostki.

System umożliwia wyeksportowanie z jego zasobów pliku z całością dorobku starej jednostki. Opcja ta znajduje się w Panelu głównym instytucji, w oknie w prawym dolnym rogu strony.

W wyeksportowanym pliku, System Identifier prac są zamieniane w stosunku do ich identyfikatorów w bazie (identyfikatory w samej bazie pozostają bez zmian). Zabieg ten ma na celu zapobieganie nadpisywaniu się prac z tożsamymi identyfikatorami w zasobach nowej jednostki do której plik będzie importowany (np. przy scaleniu jednostek możliwe jest dodanie nowych prac bez obawy, że nasze identyfikatory prac zbiegną się z identyfikatorami prac jednostki do której importujemy plik).

Przycisk „Eksport prac po przekształceniu” generuje w postaci pliku xml cały stan bazy danej jednostki. W przypadku podziału jednostki, podziału prac pomiędzy jednostki nowopowstałe należy dokonać już po wyeksportowaniu pliku, lokalnie. Nie ma możliwości wyeksportowania w ten sposób poszczególnych prac.

Po weryfikacji zawartości pliku należy zaimportować go do nowopowstałej jednostki w tradycyjny sposób.Jednostki przekształcone - film szkoleniowyCzasowy spis treści:

 • Start: Pomoc ankiety
 • 5:20: Tworzenie ankiety dla jednostki przekształconej
 • 10:15: Weryfikacja, czy informacje o przekształceniu zarejestrowane w POL-on są poprawne i kompletne
 • 12:15: Edycja zatrudnienia dla jednostki przekształconej
 • 19:33: Przygotowanie danych dla jednostki przekształconej
 • 23:30: Zapisywanie danych do ankiety