← Powrót

Wskazanie danych, które powinny zostać zaraportowane do ankiety jednostki spośród tych zarejestrowanych w jednostkach historycznych

Akcja umożliwiająca przejście do zestawień osiągnięć jednostek historycznych dla jednostki, która w okresie ankiety uległa przekształceniu dostępna będzie w przypadku spełnienia następujących warunków (R_2918):

  • Rola do edycji: INST_OCENA_PARAMETRYCZNA,
  • Rola do podglądu: INST_OCENA_PARAMETRYCZNA_PODGLAD, OPI_PODGLAD,
  • Jednostka w okresie ankiety posiadała przekształcenie
  • Dla jednostki istnieje ankieta


Ważne Wskazanie danych za pomocą powyższych instrukcji obejmuje następujące działy ankiety:

  • B3 - Działalność innowacyjna
  • B4 - Dzieła artystyczne
  • B10 - Międzynarodowe i krajowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe
  • B14 - Praktyczne efekty badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej
  • B16 - Wykaz wydawanych przez jednostkę czasopism naukowych zamieszczonych w części A albo C wykazu czasopism naukowych, o których mowa odpowiednio w § 15 ust. 1 pkt 1 albo 3 rozporządzenia
  • B17 - Wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowychOpis działania

Użytkownik w pierwszej kolejności powinien zweryfikować czy dane w jednostkach historycznych zostały uzupełnione Szczegóły. W przypadku gdy dane zostały uzupełnione, wybór właściwych osiągnięć do ankiety jednostki możliwy jest za pomocą dedykowanych do tego ekranów. Dostęp do nich posiada użytkownik z rolą INST_OCENA_PARAMETRYCZNA w kontekście jednostki, która uległa przekształceniu i składa ankietę jednostki.

Krok 1: Ścieżka do zestawień: Ankieta jednostki > jednostka przekształcona: Edytuj dane > Dział ..

Krok 2: Po wybraniu właściwego działu, który ma zostać edytowany zaprezentowany zostanie widok:

Krok 3: Następnie należy na liście wskazać jednostkę, której dane chcemy zaprezentować

Krok 4: Na liście prezentują się dane spełniające warunki uwzględnienia osiągnięć w ankiecie Patrz plik reguł. Przy pomocy checkboxów należy oznaczyć te, które zostały „przeniesione” do nowej jednostki w ramach przekształcenia.
Gdy wszystkie właściwe pozycje zostały już oznaczone, należy zapisać ten stan przy pomocy akcji „Zapisz dane do ankiety”.W przypadku gdy już wcześniej plik taki został stworzony, użytkownik jest informowany o tym fakcie odpowiednim komunikatem:


Uwaga

Ponowny zapis pliku spowoduje nadpisanie już istniejącego.

Uwaga

Zaistnieć może przypadek, iż osiągnięcie będzie prezentowane na zestawieniu lecz w raporcie się nie ukaże. Jest to konsekwencją dwuetapowej walidacji danych.
Przykład:
Wdrożenie prezentuje się na liście jednostki przekształconej. W raporcie pdf jednak po oznaczeniu się nie prezentuje. System generując raport (zapisując dane) sprawdza dodatkowy warunek czy przychody są większe niż 0.Dodatkowe informacje


Do czasu wysłania ankiety występowały będą minimum 2 pliki (ilość plików zależy od ilości jednostek uczestniczących w przekształceniu). Obecnie dla jednostki przed przekształceniem istnieje możliwość wygenerowania raportu jedynie z poziomu zestawienia „z checkboxami” (krok nr 4 powyżej). W następnych wersjach możliwość generowania takich raportów zostanie dodana do paska ankiety na zestawieniu oraz do głównego ekranu ankiety. Po wybraniu projektów (osiągnięć) poprzez zaznaczenie checkboxów na zestawieniu i zapisaniu ich, projekty te wciąż są widoczne na zestawieniu.
Wybrane i oznaczone checkboxami elementy zapisywane są w pliku, który można pobrać przy użyciu zielonych przycisków widocznych nad zestawieniem (rysunek poniżej) W przypadku chęci dokonania zmiany konieczne jest ponowne oznaczenie rekordów w zestawieniu i ich zapisanie.