Masowe przekazywanie skanów faktur


Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

§3
2. Jednostka składa ankietę w systemie, z tym że:
1) kartę wdrożenia produktu, o której mowa w części B ust. 17 załącznika nr 1 do rozporządzenia i
2) kartę aplikacji produktu, o której mowa w części B ust. 18 załącznika nr 1 do rozporządzenia
– w formie skanów.

4. Do ankiety jednostka dołącza, w formie skanów, kopie następujących dokumentów:
1) potwierdzających uzyskanie patentu lub prawa ochronnego;
2) faktur potwierdzających wdrożenie wynalazku oraz przychody w złotych dotyczące parametrów, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 2–4;
3) potwierdzających zastosowanie praw ochronnych lub autorskich.

Wielkości plików oraz formaty jakie można dołączyć do ankiety

Obszar Maksymalny rozmiar Format pliku
Otrzymane patenty 1024,00 kB pdf
Prawa ochronne, Prawa z rejestracji 1024,00 kB pdf
Wyłączne prawo do odmiany roślin 1024,00 kB pdf
Wykorzystane prawa autorskie 1024,00 kB pdf
Wdrożenia 1024,00 kB pdf
Efekty praktyczne 1024,00 kB pdf
Aplikacje produktu 1024,00 kB pdf
Mechanizm importu załączników jest obecnie projektowany. Szczegóły rozwiązania zostaną zaprezentowane na późniejszym etapie