Moduł Sprawozdawczy systemu PBN powstał na kanwie Rozporządzenia w sprawie Systemu Informacji o Nauce, które obliguje jednostki naukowe do wprowadzania do niego informacji o swoim dorobku publikacyjnym. Kluczowym celem gromadzenia danych przez system jest wykorzystanie ich na potrzeby parametryzacji, na podstawie której przyznane zostaną kategorie naukowe jednostkom naukowym. Parametryzacja, o której mowa, odbywać się będzie na bazie kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (zwane dalej Rozporządzeniem ws. Kategoryzacji). W związku z tym, że Rozporządzenie ws. Kategoryzacji określa dodatkowe dane, którymi muszą zostać opatrzone publikacje, aby mogły zostać poddane ocenie, konieczne będzie uzupełnienie tychże informacji w systemie PBN.

Widok specjalny – Dane do ankiety jednostki z PBN

Ankieta Jednostki będzie kompleksowo realizowana po stronie Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on. Jednak dane do działu drugiego ankiety, „Publikacje i monografie naukowe”, pobrane zostaną bezpośrednio z systemu PBN. Uproszczony proces pobierania danych z PBN do ankiety jednostki przedstawiony został poniżej:W samym systemie PBN powstanie specjalny widok „Dane do ankiety jednostki”, który umożliwi użytkownikowi wgląd w to, które publikacje spełniają wymogi formalne, aby mogły zostać pobrane do ankiety w POL-on. Będzie on ukazywał stan bazy PBN na daną chwilę, który będzie uwzględniony w ankiecie jednostki. Widok ten nie będzie umożliwiał edycji pracy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do publikacji należy nanieść w Module Sprawozdawczym PBN, po czym konieczne będzie odświeżenie przez importera publikacji danych w widoku ankiety.

Z nowego widoku specjalnego wszystkie publikacje zostaną automatycznie przekazane do systemu POL-on, aby mogły stać się częścią ankiety danej jednostki naukowej.

UWAGA!

Ze względu na ograniczenia technologiczne, cały proces ankiety jednostki ze strony PBN będzie realizowany jedynie za pomocą nowej aplikacji PBN.