Pobieranie danych o publikacjach z systemu PBN do ankiety jednostki

Na potrzeby ankiety jednostki dane o publikacjach i monografiach pobierane będą z systemu Polska Bibliografia Naukowa bezpośrednio do działu 2. Publikacje i monografie na podstawie odpowiednich kryteriów automatycznie przyporządkowujących je do poszczególnych wykazów.

Do celów weryfikacji danych i ich uzupełnienia w związku z rozszerzonym zakresem wynikającym z treści „rozporządzenia w w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych” zostanie stworzony w systemie PBN dedykowany moduł, które podstawowe funkcje zostały przedstawione w kolejnych akapitach oraz na stronach pomocy pbn.

Podręcznik użytkownika PBN

Podręcznik użytkownika systemu PBN


UWAGA!

Ze względu na ograniczenia technologiczne, cały proces ankiety jednostki ze strony PBN będzie realizowany jedynie za pomocą nowej aplikacji PBN. Czytaj więcej...

Zamykanie działu B2 Publikacje naukowe i monografie naukowe ankiety jednostki w systemie POL-ON

W momencie kiedy po stronie systemu POL-on, przy dziale drugim ankiety (publikacje i monografie) wybrany zostanie przycisk „Oznacz jako gotowe” pobrany zostanie plik z danymi z PBN 1). Następnie dane zostaną zapisane po stronie POL-on.

W tym przypadku do Ankiety Jednostki w systemie POL-on trafi już raport publikacji zapisany przez ten system – po oznaczeniu działu drugiego w POL-on jako gotowy, edycja w PBN nie będzie miała wpływu na dane przesyłane do Ankiety.

Użytkownik POL-on (administrator ankiety) może jednak przywrócić dział do edycji (akcja „Przywróć do edycji”) - wtedy plik z publikacjami jest usuwany z bazy POL-on a dane znów zaciągną się z PBN w momencie ponownego oznaczenia działu jako gotowy.

Z uwagi na to, niezwykle ważne jest ustalenie harmonogramu prac pomiędzy Administratorem Ankiety Jednostki w POL-on (użytkownik z rolą INST_OCENA_PARAMETRYCZNA) oraz Importerem Publikacji w PBN.

Ostatecznym terminem wyznaczonym przez Ministra na złożenie całej Ankiety Jednostki w systemie POL-on jest 31 marca 2017 roku.

Identyfikacja autorów

W celu odpowiedniego przeprowadzenia parametryzacji jednostek, konieczne będzie powiązanie autorów z PBN z osobami w systemie POL-on. Około 80% autorów wprowadzonych do PBN zostało powiązanych w sposób automatyczny. Pozostałych autorów należy powiązać ręcznie za pomocą panelu „Ujednolicanie autorów” dostępnego w zakładce „Widoki Specjalne” . Czytaj więcej...


Ujednolicanie czasopism

W celu odpowiedniego przeprowadzenia parametryzacji jednostek, konieczne będzie powiązanie czasopism z których artykuły zostały sprawozdane do PBN z czasopismami na listach ministerialnych. Takie powiązanie udało się utworzyć automatycznie dla większości czasopism. Czytaj więcej...


Składanie monografii z rozdziałów

Na potrzeby Ankiety, jednostki naukowe mogą wybrać czy chcą sprawozdać swój dorobek jako poszczególne rozdziały czy połączyć je w monografie Czytaj więcej...


Uzupełnianie dodatkowych danych na potrzeby kategoryzacji

Konieczność uzupełnienia danych na potrzeby parametryzacji dotyczy informacji, które nie były wymienione w Rozporządzeniu w Sprawie Sytemu Informacji o Nauce. Potrzeba wprowadzenia dodatkowych danych jest motywowana wymogami stawianymi przez Rozporządzenie ws. Kategoryzacji. Czytaj więcej...


Moduł na potrzeby ankiety jednostki w systemie PBN

W celu ułatwienia Importerom Publikacji pracy związanej bezpośrednio z przygotowywaniem danych do Ankiety Jednostki, w nowej aplikacji PBN powstał Moduł Danych do Ankiety, który realizuje zapisy dedykowanego ewaluacji rozporządzenia. Będzie on jedynym źródłem z którego publikacje będą trafiały do działu drugiego Ankiety Jednostki w systemie POL-on. Czytaj więcej...


Informacje dodatkowe

Dbając o to, aby żadna publikacja nie została odrzucona w procesie weryfikacji, z powodów innych niż niewystarczające uzupełnienie danych, należy zweryfikować czy spełnia ona dodatkowe kryteria Czytaj więcej...


1)
Operacja zatwierdzania działów zostanie udostępniona w wersji 9.7 systemu: https://polon.nauka.gov.pl/polon/wersje-systemu