Dziedzina dominująca w okresie objętym ankietą

Dziedzina_wiodoca

System POL-on umożliwia (zgodnie z ustawą o zasadach finasowania nauki) wprowadzenie informacji o dziedzinach i dyscyplinach nauki lub sztuki, w których pracownik naukowy prowadzi działalność badawczo-rozwojową (Wyjaśnienia dotyczące dziedzina wiodącej). Informacje te podawane są w przedziale czasowym i aktualizowane przez Państwa w sposób ciągły od roku 2013 (obowiązek wynikający z Ustawy o zasadach finansowania nauki).

Na potrzeby kategoryzacji istnieje konieczność zdefiniowania jednej dominującej dziedziny w okresie objętych ankietą w związku z czym przygotowany został oddzielny interfejs, umożliwiający Państwu zawężenie wyboru na podstawie dotychczas wprowadzonych do systemu POL-on informacji. Na ekranie prezentowane są wyłącznie dane pracowników uwzględnionych w dziale 1 ankiety jednostki „Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych”.

Edycja odbywa się w sposób bezpośredni po wybraniu odpowiedniej wartości z pola wyboru (combo) z opcji dostępnych w rejestrze pracowników. Brak możliwości wybrania jakiejkolwiek opcji oznacza, że dla pracownika nie zostały wprowadzone jakiekolwiek informacje określające prowadzoną przez niego działalność badawczo-rozwojową w okresie objętym ankietą. W tej sytuacji należy skorzystać z dostępnych opcji w rejestrze pracowników (wykaz pracowników naukowych i nauczycieli akademickich lub masowo poprzez XML / API).Łączna, co najmniej 3-letnia przerwa w świadczeniu pracy

N0 – oznacza liczbę pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, uwzględnianych przy określeniu liczby N, którzy byli zatrudnieni w jednostce łącznie przez co najmniej 3 lata w okresie objętym kompleksową oceną i nie byli autorami lub współautorami osiągnięć naukowych i twórczych, o których mowa w § 10 ust. 1, z wyłączeniem pracowników inżynieryjno-technicznych oraz inżynieryjnych i technicznych, a także pracowników, którzy w okresie objętym kompleksową oceną przebywali na urlopach związanych z rodzicielstwem, udzielonych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), albo pobierali zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej łącznie przez okres co najmniej 3 lat.

Ponieważ w systemie nie są zbierane informacje wrażliwe określające przyczyny wykluczenia z liczby N0 z uwagi na łączna, co najmniej 3-letnią przerwę w świadczeniu pracy prosimy o bezpośrednie wskazanie osób do wykluczenia bez podawania jakichkolwiek dodatkowych informacji.


Jak edytować dane? - Przejdź do scenariusza