Ocena jednostek niejednorodnych

Jednostki niejednorodne będą oceniane osobno w każdym obszarze wiedzy, w którym posiadają pracowników. Każdy obszar oceniany będzie jak osobna jednostka zaś wynik końcowy jednostki niejednorodnej będzie ustalany na podstawie wyników uzyskanych w każdym z obszarów wiedzy. Wymóg określania w ankiecie obszaru wiedzy dla wszystkich zgłaszanych osiągnięć jest konieczny do przeprowadzania podziału dorobku jednostki na obszary wiedzy w których będzie oceniana.

Jednostki referencyjne dla jednostek niejednorodnych ustalane będą na podstawie dyscyplin pracowników jednostki podanych w wykazie pracowników i jednostek referencyjnych dla odpowiadających im GWO.

Weryfikacja niejednorodności

R_2691
Każdy pracownik w wykazie ma dodane informacje o obszarze, dziedzinie i dyscyplinie. Posiadając wyznaczone liczby N pracowników i całej jednostki wyznaczamy liczby N w każdym obszarze wiedzy. (na podstawie pracowników określonych w raporcie liczby N) N_obsz = suma liczb N wszystkich pracowników grupowanych wg. obszaru wiedzy.
Wartość % wyznaczane jest jako (N_obsz/N_ jednostki)*100


Jednostkę uznajemy za jednorodną jeżeli w dowolnym obszarze wiedzy Wartość % w N wynosi więcej niż 65%. Jednostki, które nie uzyskały w żadnym obszarze wyniku % wyższego niż 65% uznawane są za niejednorodne.

gdzie:

 1. Wyliczamy N_obszaru dla każdego roku wchodzącego w zakres ankiety:
  • N_obszaru_2013 = suma etatów 2013
  • N_obszaru_2014 = suma etatów 2014
  • N_obszaru_2015 = suma etatów 2015
  • N_obszaru_2016 = suma etatów 2016
 2. Wyliczamy N_obszaru jako suma N_obszarów za wszystkie lata ankiety / liczbę lat ankiety:
  • N_obszaru = (N_obszaru 2013 + N_obszaru 2014 + N_obszaru 2015 + N_obszaru 2016) / 4Rozszerzenie zakresu danych raportowanych w ankiecie przez jednostki niejednorodne

W przypadku jednostek niejednorodnych z uwagi na konieczność wyznaczenia odpowiednich wartości jednostek referencyjnych w algorytmie oceny zachodzi konieczność określenia dla większości zdarzeń ewaluowanych w procesie przyznawania kategorii przypisania do odpowiedniego obszaru/dziedziny/dyscypliny.

Dodatkowe dane

Dział ankiety Dodatkowe dane
2. PUBLIKACJE NAUKOWE I MONOGRAFIE NAUKOWE (…) oraz obszar wiedzy dominujący w zakresie działalności naukowej prowadzonej przez te osoby
10. MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE PROJEKTY OBEJMUJĄCE BADANIA NAUKOWE LUB PRACE ROZWOJOWE obszar wiedzy, w ramach którego projekt jest realizowany
14. PRAKTYCZNE EFEKTY BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ obszar wiedzy, w ramach którego opracowano produkt
15. INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘCIACH JEDNOSTKI W OKRESIE OBJĘTYM ANKIETĄ W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I ARTYSTYCZNEJ obszar wiedzy właściwy dla osiągnięcia
16. WYKAZ WYDAWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ CZASOPISM NAUKOWYCH ZAMIESZCZONYCH W CZĘŚCI A ALBO C WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH, O KTÓRYCH MOWA ODPOWIEDNIO W § 15 UST. 1 PKT 1 ALBO 3 ROZPORZĄDZENIA obszar wiedzy, którego dotyczy tematyka publikacji naukowych w czasopiśmie naukowym
17. WDROŻENIA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH obszar wiedzy właściwy dla zadania badawczego, w wyniku realizacji którego powstał produkt
18. APLIKACJE PRODUKTÓW BĘDĄCYCH WYNIKAMI BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH PROWADZONYCH W JEDNOSTCE DOKONANE PRZEZ INNE PODMIOTY obszar wiedzy właściwy dla zadania badawczego, w wyniku realizacji którego powstał produkt