Skany dokumentów potwierdzających


Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

§3
2. Jednostka składa ankietę w systemie, z tym że:
1) kartę wdrożenia produktu, o której mowa w części B ust. 17 załącznika nr 1 do rozporządzenia i
2) kartę aplikacji produktu, o której mowa w części B ust. 18 załącznika nr 1 do rozporządzenia
– w formie skanów.

4. Do ankiety jednostka dołącza, w formie skanów, kopie następujących dokumentów:
1) potwierdzających uzyskanie patentu lub prawa ochronnego;
2) faktur potwierdzających wdrożenie wynalazku oraz przychody w złotych dotyczące parametrów, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 2–4;
3) potwierdzających zastosowanie praw ochronnych lub autorskich.Wielkości plików oraz formaty jakie można dołączyć do ankiety bezpośrednio w systemie POL-on

Obszar Maksymalny rozmiar Format pliku
Otrzymane patenty 1024,00 kB pdf
Prawa ochronne, Prawa z rejestracji 1024,00 kB pdf
Wyłączne prawo do odmiany roślin 1024,00 kB pdf
Wykorzystane prawa autorskie 1024,00 kB pdf
Wdrożenia 1024,00 kB pdf
Efekty praktyczne 1024,00 kB pdf
Aplikacje produktu 1024,00 kB pdfInstrukcja przesyłania skanów faktur potwierdzających wdrożenie wynalazku oraz środki finansowe i przychody w złotych na elektronicznych nośnikach danych poza systemem POL-on

Komunikat MNiSW w sprawie masowego przekazywania danych o fakturach

Uwzględniając zgłaszane przez środowisko naukowe postulaty dotyczące zmniejszenia obowiązków administracyjnych związanych z przygotowaniem danych do ankiety, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało o możliwości przesyłania skanów faktur na elektronicznych nośnikach danych poza systemem POL-on, w sytuacji gdy ich liczba przekracza w jednostce naukowej 500 sztuk. Poniżej znajdują się instrukcje techniczne związane z procesem przygotowania i przesyłania danych na nośnikach. Zachowanie poniższych zasad umożliwi powiązanie załączonych plików z raportowanymi elementami dorobku jednostki naukowej, sprawozdawanymi w ankiecie oraz jego dalsze prawidłowe procesowanie na etapie ewaluacji.

Reguły skanowania, zapisywania na nośniku i nazywania plików skanów dokumentów:

  1. Dopuszczalne nośniki danych: płyta CD, DVD, pendrive, dysk zewnętrzny;
  2. Dopuszczalny format skanów: pdf, rekomendowana rozdzielczość od 200 do 260 dpi;
  3. Organizacja plików na nośniku: pliki należy umieścić w katalogach zgodnie z określoną strukturą (szczegółowa instrukcja poniżej);
  4. Nośnik powinien zostać oznaczony kodem jednostki składającej ankietę z systemu POLON (szczegółowa instrukcja poniżej).Struktura katalogów na nośniku

W celu zapewnienia odpowiednich powiązań pomiędzy danymi przekazywanymi na płycie na dorobkiem raportowanym w ankiecie konieczne będzie zachowanie odpowiednie struktury katalogów wraz metadanymi. W tym celu zostanie w systemie POL-on udostępniona opcja automatycznego generowania metadanych dla praktycznego efektu oraz wdrożenia, dla którego wysyłane będą potwierdzenia przychodów.

Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia struktury danych na nośnikach zewnętrznych

Instrukcja tworzenia struktury danych na nośniku