← Powrót

Role i uprawnienia niezbędne do wypełnienia i złożenia ankiety

Zakładanie i obsługa kont systemu POL-on opisana została na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/informacje/konta_w_systemie

INST_OCENA_PARAMETRYCZNA - Administrator ankiety jednostki, dysponujący możliwością założenia i ostatecznego wysłania ankiety, możliwością generowania danych do wszystkich działów ankiety oraz edycją wybranych działów.

Role z dostępem do edycji (domyślnie LUB) Role z dostępem do podglądu (domyślnie LUB)
A. DANE PODSTAWOWE
1. Okres objęty ankietą INST_OCENA_PARAMETRYCZNA INST_OCENA_PARAMETRYCZNA
2. Dane jednostki INST_ADM, INST_NAUK_ADM INST_ADM, INST_NAUK_ADM
3. Informacja o Kierowniku jednostki INST_PR, INST_NAUK_PR
4. Informacja o przeprowadzeniu w jednostce obowiązkowego zewnętrznego audytu INST_OCENA_PARAMETRYCZNA, INST_ADM, INST_NAUK_ADM INST_OCENA_PARAMETRYCZNA, INST_ADM, INST_NAUK_ADM
B. DANE DO PRZEPROWADZENIA KOMPLEKSOWEJ OCENY
1. Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych INST_PR, INST_NAUK_PR, INST_OCENA_PARAMETRYCZNA (jeśli w główce jest rola INST_PR lub INST_NAUK_PR) INST_OCENA_PARAMETRYCZNA, INST_ADM, INST_NAUK_ADM
2. Publikacje naukowe i monografie naukowe MANAGER_BIBLIOGRAFII lub MANAGER_IMPORTU_BIBLIOGRAFII w systemie PBN INST_OCENA_PARAMETRYCZNA
3. Działalność innowacyjna INST_PATENTY_ADM INST_PATENTY_ADM, INST_PATENTY_PODGLAD
4. Dzieła artystyczne INST_OSIAG_ART_ADM INST_OSIAG_ART_ADM, INST_OSIAG_ART_PODGLAD
5. Dzieła architektoniczne lub wzornicze INST_DZIELA_ARCH_ADM INST_DZIELA_ARCH_ADM, INST_DZIELA_ARCH_PODGLAD
6. Dzieła z zakresu architektury krajobrazu INST_DZIELA_ARCH_ADM INST_DZIELA_ARCH_ADM, INST_DZIELA_ARCH_PODGLAD
7. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz stopni w zakresie sztuki INST_DR_DRHAB, INST_OCENA_PARAMETRYCZNA INST_DR_DRHAB, INST_DR_DRHAB_PODGLAD, INST_PR, INST_PR_PODGLAD, INST_NAUK_PR, INST_NAUK_PR_PODGLAD, INST_OCENA_PARAMETRYCZNA
8. Rozwój kadry naukowej INST_OCENA_PARAMETRYCZNA INST_OCENA_PARAMETRYCZNA
9. Mobilność naukowców INST_PR, INST_NAUK_PR, INST_OCENA_PARAMETRYCZNA INST_PR, INST_PR_PODGLAD, INST_NAUK_PR, INST_NAUK_PR_PODGLAD, INST_OCENA_PARAMETRYCZNA
10. Międzynarodowe i krajowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe INST_PROJEKTY_NAUKOWE_ADM INST_PROJEKTY_ADM, INST_PROJEKTY_PODGLAD
11. Członkostwo pracowników we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, pełnienie funkcji redaktorów naczelnych czasopism naukowych wymienionych w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, a także udział w jury konkursów lub festiwali artystycznych INST_PR, INST_NAUK_PR, INST_OCENA_PARAMETRYCZNA INST_PR, INST_PR_PODGLAD, INST_NAUK_PR, INST_NAUK_PR_PODGLAD, INST_OCENA_PARAMETRYCZNA
12. Laboratoria badawcze z poświadczeniem uprawnień i wdrożone międzynarodowe systemy jakości INST_LAB_ADM INST_LAB_AD, INST_LAB_PODGLAD
13. Udział w tworzeniu strategicznej infrastruktury badawczej INST_INFR_ADM INST_INFR_AD, INST_INFR_PODGLAD
14. Praktyczne efekty badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej INST_PATENTY_ADM INST_PATENTY_ADM, INST_PATENTY_PODGLAD
15. Informacja o najważniejszych osiągnięciach jednostki w okresie objętym ankietą w zakresie pozostałych efektów działalności naukowej i artystycznej INST_NAGRODY_ADM, INST_OCENA_PARAMETRYCZNA
16. Wykaz wydawanych przez jednostkę czasopism naukowych zamieszczonych w części A albo C wykazu czasopism naukowych, o których mowa odpowiednio w § 16 ust. 2 pkt 1 albo 3 rozporządzenia INST_CZASOPISMA_ADM INST_NAGRODY_ADM, INST_NAGRODY_PODGLAD, INST_OCENA_PARAMETRYCZNA
17. Wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych INST_PATENTY_ADM INST_PATENTY_ADM, INST_PATENTY_PODGLAD
18. Aplikacje produktów będących wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w jednostce dokonane przez inne podmioty INST_PATENTY_ADM INST_PATENTY_ADM, INST_PATENTY_PODGLAD
20. Informacja o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie ankiety INST_OCENA_PARAMETRYCZNA INST_OCENA_PARAMETRYCZNAZasięg ról - poziom uczelni oraz jednostki podstawowej

W systemie POL-on istnieje możliwość przydziału niektórych ról oraz wyboru kontekstu logowania na poziom centralny (uczelnia) oraz lokalny (wydziały). O dostępie do poszczególnych danych decyduje struktura logiczna określona na poziomie wybranych relacji pomiędzy obiektem (np. projektem naukowym, patentem, zatrudnieniem) oraz jednostką przyporządkowania. Posiadając rolę nadaną na poziomie jednostki podrzędnej użytkownik widzi (i może edytować) tylko te obiekty, które zostały powiązane z tą jednostką, nie widzi natomiast obiektów powiązanych z całą instytucją (jednostką nadrzędną).

Istnieje też możliwość zawężenia zakresu widocznych na zestawieniach danych do danych dla jednej jednostki poprzez filtr „aktualna jednostka” dostępny na górnym pasku menu aplikacji.Dostęp do rejestru pracowników

Z punktu widzenia procesu złożenia ankiety jednostki szczególną rolę odgrywa poziom uprawnień związanych z danymi pracowników naukowych. Z zatrudnieniem powiązane są wszystkie elementy danych zbieranych o pracownikach w skali całego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym. W ich skład wchodzą m.in. minima kadrowe, oświadczenia o zaliczeniu do liczby N, uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Tylko te elementy określają prawną relację pracownika z jednostką podrzędną (np. wydział. Ponieważ zatrudnienie określane jest jako relacja pracownika z uczelnią, a nie jednostką podrzędną, dlatego uprawnienie do rejestru pracowników (INST_PR) może być nadawane wyłącznie na poziomie całej uczelni. Jednak dane pracowników mogą, za pomocą wspomnianych elementów, zostać odfiltrowywane do poziomu wydziału. Na potrzeby ankiety jednostki zostanie wprowadzonych szereg rozwiązań mających ułatwić pracę pracownikom z rolą INST_OCENA_PARAMETRYCZNA przypisaną do poziomu jednostki podstawowej, na które składają się:

  • możliwość przypisywania warunków zatrudnienia (podrzędny element danych o zatrudnieniu) do poziomu wydziału, rozumiany jako miejsce wykonywania prac B+R
  • edycja działów mobilność oraz członkostwa naukowców bez konieczności posiadania roli INST_PR
  • możliwość wyboru kontekstu podczas logowania do jednostki podrzędnej (z założeniem, że użytkownik posiada przy swoim koncie uprawnienia INST_PR lub INST_PR_PODGLAD) z zawężeniem zakresu wyświetlanych danych do tej jednostki.