Pracownicy zaliczeni do liczby N

§ 13. 1. Ważona liczba publikacji naukowych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1–5, łącznie z liczbą osiągnięć naukowych i twórczych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 6 i 11–13, uwzględnianych przy kompleksowej ocenie, nie mogą być większe niż:

(3N-2N0)*T/48

gdzie:
N – oznacza średnią arytmetyczną, z okresu objętego ankietą, liczby pracowników zatrudnionych w jednostce w poszczególnych latach przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ustaloną na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 4c ust. 11 ustawy, składanych przez tych pracowników do celów ubiegania się przez jednostkę o przyznanie środków finansowych na działalność statutową;

N0 – oznacza liczbę pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, uwzględnianych przy określeniu liczby N, którzy byli zatrudnieni w jednostce łącznie przez co najmniej 3 lata w okresie objętym ankietą i nie byli autorami lub współautorami osiągnięć naukowych i twórczych, o których mowa w § 10 ust. 1, z wyłączeniem: pracowników inżynieryjno-technicznych; pracowników inżynieryjnych i technicznych; pracowników, którzy w okresie objętym ankietą przebywali na urlopach związanych z rodzicielstwem, udzielonych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 i 2138), albo pobierali zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej łącznie przez okres co najmniej 3 lat;

T – oznacza liczbę miesięcy okresu objętego ankietą ocenianej jednostki.

2. Liczbę (3N-2N0)*T/48 zaokrągla się w górę do liczby całkowitej.

3. Pracownikami, o których mowa w ust. 1, są w przypadku:
1) podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni i uczelni, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych – pracownicy, o których mowa w art. 108 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 i 1933), oraz pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni, zatrudnieni w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych,
2) jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk – pracownicy, o których mowa w art. 87 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311 i 1933),
3) instytutów badawczych – pracownicy, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079 i 1311), Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 2154
4) pozostałych jednostek – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych – zwani dalej „pracownikami jednostki”.

4. Liczba N jest określana:
1) na podstawie wykazów pracowników jednostki zamieszczonych przez tę jednostkę w ankiecie, zawierających informacje, o których mowa w części B ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia,
2) według stanu na dzień złożenia wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową składanych w każdym roku objętym ankietą
– i nie może być mniejsza od liczby pracowników podanej przez jednostkę we wnioskach, o których mowa w pkt 2, chyba że zmniejszenie jest wynikiem kontroli przeprowadzonej w jednostce.

5. W przypadku zmniejszenia liczby N, o którym mowa w ust. 4, jednostka dokonuje w ankiecie szczegółowego wyjaśnienia powodów zaistniałych różnic.

6. Przepisy ust. 1–3 stosuje się także do jednostek:
1) które nie składały wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową w roku objętym ankietą,z tym że do określenia liczby N uwzględnia się pracowników jednostki zatrudnionych w danym roku przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, według stanu na dzień 31 grudnia danego roku objętego ankietą;
2) o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4, z tym że do określenia liczby N w latach poprzedzających rok wprowadzenia zmian organizacyjnych, w których jednostka ta nie składała wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową, przyjmuje się liczbę pracowników jednostki ustaloną na dzień wejścia w życie zmian organizacyjnych.

Jednostki, które składały wniosek o dotację statutową

W celu sprawdzenia, którzy pracownicy zostaną uwzględnieni w liczbie N jednostki naukowej w procesie parametryzacji należy na wykazie złożonych oświadczeń o zaliczeniu do liczby N (Pracownicy > Działalność B+R > Wykaz złożonych oświadczeń o zaliczeniu do liczby N) oznaczyć następujące właściwy filtr w ramach Najczęściej stosowane ścieżki filtrowania danychJednostki, które nie składały wniosku o dotację statutową

W celu sprawdzenia, którzy pracownicy zostaną uwzględnieni w liczbie N jednostki naukowej w procesie parametryzacji należy na wykazie złożonych oświadczeń o zaliczeniu do liczby N (Pracownicy > Działalność B+R > Wykaz złożonych oświadczeń o zaliczeniu do liczby N) oznaczyć następujące właściwy filtr w ramach Najczęściej stosowane ścieżki filtrowania danychReguła pobierania danych do raportu symulacji N

Uwaga

Symulacja wyliczeń liczby N nie jest informacją końcową. Ostateczna liczba N liczona będzie w systemie wspomagającym proces ewaluacji jednostek naukowych (SEDN). Obecne wyliczenie ma jedynie charakter informacyjny.

Liczba N liczona jest dla poszczególnych lat wchodzących w zakres ankiety jednostki.

Dla roku sprawdzane jest czy jednostka składała wniosek o dotację statutową czy nie (dane z OSF)

REGUŁA 1 - Jednostka składała wniosek o dotację. Bierzemy pod uwagę wszystkich pracowników którzy:

 • posiadali aktywne warunki na datę złożenia wniosku (DD.MM.RRRR - data z OSF)
 • (dla rocznego) złożyli oświadczenie na rok następny niż rok złożenia wniosku (RRRR+1) AND data złożenia oświadczenia ⇐ data wniosku AND data końca oświadczenia > data wniosku
 • (dla bezterminowego) okres obowiązywania oświadczenia zawiera w sobie datę złożenia wniosku
 • są pracownikami-badawczo-rozwojowymi
 • bierzemy pod uwagę powiązanie z jednostką poprzez oświadczenie o zaliczeniu do N

rok = null AND data_wniosku zawiera się <data_złożenia; data końca)
rok = not null AND data_wniosku zawiera się <data_złożenia; data końca) AND rok= RRRR+1

REGUŁA 2 - Jednostka NIE składała wniosku o dotację. Bierzemy pod uwagę wszystkich pracowników którzy:

 • posiadali aktywne zatrudnienie na datę 31.12.RRRR
 • są pracownikami-badawczo-rozwojowymi
 • bierzemy pod uwagę powiązanie z jednostką określona w warunkach zatrudnienia w polu „Przypisanie do jednostki”

REGUŁA 3 - Jednostka przekształcona. Bierzemy pod uwagę wszystkich pracowników którzy:

 • posiadali aktywne zatrudnienie na datę przekształcenia
 • są pracownikami badawczo-rozwojowymi
 • bierzemy pod uwagę powiązanie z jednostką określona w warunkach zatrudnienia w polu „Przypisanie do jednostki”Sprawdzamy dane dla każdego z lat (RRRR) wchodzących w zakres ankiety. Daną regułę dla roku stosujemy gdy:

REGUŁA 1:

 • został złożony wniosek o dotację statutową AND
 • data przekształcenia jednostki ⇐ data złożenia wniosku o dotację statutową OR data przekształcenia jednostki = null (nie było przekształcenia)

REGUŁA 2:

 • jednostka nie składała wniosku o dotację statutową AND
 • data przekształcenia jednostki ⇐ porównywany rok OR data przekształcenia jednostki = null (nie było przekształcenia)

REGUŁA 3:

 • data przekształcenia > porównywany roku

Przejdź aby zobaczyć wszystkie reguły weryfikacji danych ankiety jednostkiZałożenie: Ankieta jednostki składana za okres 2013.01.01 - 2016.12.31

Data złożenia oświadczenia Okres obowiązywania Czy uwzględniane w N Opis dodatkowy
2012.06.01 2013 Nie Oświadczenie roczne składane przez okresem ankiety
2013.06.01 2013 Nie Oświadczenie roczne składane w danym roku na ten sam rok
2013.06.01 2014 Tak Oświadczenie roczne składane w danym roku (objętym ankietą) na rok następny
2016.06.01 2017 Tak Oświadczenie roczne składane w danym roku (objętym ankietą) na rok następny

Oświadczenia roczne brane przy wyliczaniu licz N
Założenie: Ankieta jednostki składana za okres 2013.01.01 - 2016.12.31

Data złożenia oświadczenia Okres obowiązywania N dla roku
<2013.01.01 - 2013.12.31> 2014 2013
<2014.01.01 - 2014.12.31> 2015 2014
<2015.01.01 - 2015.12.31> 2016 2015
<2016.01.01 - 2016.12.31> 2017 2016