Ankieta jednostki naukowej zostanie zrealizowana bezpośrednio w systemie jako moduł POL-on.

Zalety rozwiązania:

  • Bazowanie na informacjach dotychczas wprowadzonych przez jednostki w Systemie Informacji o Nauce - systemie teleinformatycznym;
  • Brak synchronizacji danych pomiędzy wieloma systemami;
  • Wykorzystanie istniejących interfejsów POL-on;
  • Możliwość pracy z danymi przez wielu użytkowników w tym samym czasie;
  • Wykorzystanie obecnego mechanizmu autoryzacji użytkownika – istniejące konta i role użytkowników 1)
  • Masowe zasilanie danych – wykorzystanie dostępnych interfejsów masowego wprowadzania danych.

Informacje, które zostały już zarejestrowane w systemie, a które pokrywają się z zakresem danych wymaganych na potrzeby Ankiety jednostki będą wyświetlane bezpośrednio z systemu POL-on, z istniejących już wykazów. Działanie to ma na celu ograniczenie konieczności wprowadzania przez Państwa ponownie zaraportowanych już do POL-on informacji. W celu umożliwienia Państwu dodatkowej weryfikacji stworzone zostaną dedykowane interfejsy użytkownika oraz raporty powiązane wyłącznie z procesem składania danych na potrzeby kategoryzacji.

Prosimy o zgłaszanie propozycji i uwag dotyczących technicznej strony rozwiązania poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.
Masowe wprowadzanie danych

Obszary, które nie pokrywają się z zakresem gromadzonym w systemie POL-on będą musiały zostać dodatkowo uzupełnione przez jednostki naukowe. W tym celu zostaną opracowane dedykowane interfejsy umożliwiające rejestrację i edycję danych. Przewidywane jest udostępnienie interfejsów do masowego zasilania danych poprzez użycie generowanych z systemu szablonów w formacie xlsx z możliwością ich uzupełnienia i ponownego wgrania (dla jednostek nie posiadających odpowiedniego zaplecza informatycznego) oraz rozszerzenia API REST w Polon.


Publikacje z PBN

Do ankiety pobrane zostaną również dane już zgromadzone w systemie Polska Bibliografia Naukowa (PBN). System PBN zostanie rozbudowany o dane i mechanizmy niezbędne do przygotowania wymaganego sprawozdania z dorobku naukowego w okresie kategoryzacji. Do powodzenia całego przedsięwzięcia kluczowe jest zapewnienie pełnej integracji danych o pracownikach naukowych, ich zatrudnieniu oraz publikacjach pomiędzy systemami POL-on i PBN.


Proces wysłania i korekty ankiety


1)
Role i uprawnienia – w celu zarzadzania i nadzorowania ankietą wymagane będzie posiadanie roli Administratora ankiety jednostki. Użytkownicy obecnie posiadający uprawnienia do zarządzania poszczególnymi rejestrami takimi jak np. pracownicy, projekty naukowe itp. będą w ramach tych uprawnień mogli uzupełniać i edytować dane również w zakresie informacji wymaganych przez ankietę jednostki. W celu uzupełnienia jednak nowych z punktu widzenia Systemu Informacji o Nauce zakresów danych (np. dzieła architektoniczne) konieczne będzie nadanie uprawnień do nowo powstałych ról.