← Powrót

Jednostki niejednorodne

Ogólne podstawy prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

§ 20.

  1. Kompleksową ocenę przeprowadza się w GWO.
  2. Komitet ustala składy poszczególnych GWO, przyporządkowując do nich jednostki, które złożyły ankiety w terminie określonym na podstawie § 3 ust. 7, z uwzględnieniem specyfiki każdej z grup nauk oraz wielkości i rodzaju jednostek, określonych w szczególności na podstawie analizy publikacji naukowych ich pracowników oraz uprawnień do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki, a także dziedzin nauki albo dziedzin sztuki, w których pracownicy ocenianych jednostek uzyskali stopnie lub tytuły naukowe albo stopnie lub tytuły w zakresie sztuki.
  3. Do oceny jednostek niejednorodnych Komitet tworzy odrębne GWO, po jednej dla każdego rodzaju jednostek.
  4. Jednostki reprezentujące różne dziedziny nauki albo sztuki w ramach tego samego obszaru wiedzy nie mogą być uznane za jednostki niejednorodne.
  5. Komitet uznaje jednostkę za jednostkę niejednorodną, jeżeli stopień niejednorodności, określony jako udział pracowników jednostki prowadzących działalność naukową lub badawczo-rozwojową w innych obszarach wiedzy niż obszar wiedzy dominujący dla danej jednostki w liczbie N, wynosi co najmniej 35%. Jako obszar wiedzy dominujący dla danej jednostki uznaje się obszar wiedzy, w którym większość pracowników jednostki uwzględnionych w liczbie N prowadzi działalność naukową lub badawczo-rozwojową.Dodatkowe dane

Dział ankiety Dodatkowe dane
2. PUBLIKACJE NAUKOWE I MONOGRAFIE NAUKOWE (…) oraz obszar wiedzy dominujący w zakresie działalności naukowej prowadzonej przez te osoby
10. MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE PROJEKTY OBEJMUJĄCE BADANIA NAUKOWE LUB PRACE ROZWOJOWE obszar wiedzy, w ramach którego projekt jest realizowany
12. LABORATORIA BADAWCZE Z POŚWIADCZENIEM UPRAWNIEŃ I WDROŻONE MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY JAKOŚCI obszar wiedzy (dotyczy jednostek spełniających warunek uznania za jednostki niejednorodne określony w § 20 ust. 5 rozporządzenia),
14. PRAKTYCZNE EFEKTY BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ obszar wiedzy, w ramach którego opracowano produkt
15. INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘCIACH JEDNOSTKI W OKRESIE OBJĘTYM ANKIETĄ W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I ARTYSTYCZNEJ obszar wiedzy właściwy dla osiągnięcia
16. WYKAZ WYDAWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ CZASOPISM NAUKOWYCH ZAMIESZCZONYCH W CZĘŚCI A ALBO C WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH, O KTÓRYCH MOWA ODPOWIEDNIO W § 15 UST. 1 PKT 1 ALBO 3 ROZPORZĄDZENIA obszar wiedzy, którego dotyczy tematyka publikacji naukowych w czasopiśmie naukowym
17. WDROŻENIA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH obszar wiedzy właściwy dla zadania badawczego, w wyniku realizacji którego powstał produkt
18. APLIKACJE PRODUKTÓW BĘDĄCYCH WYNIKAMI BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH PROWADZONYCH W JEDNOSTCE DOKONANE PRZEZ INNE PODMIOTY obszar wiedzy właściwy dla zadania badawczego, w wyniku realizacji którego powstał produkt