Harmonogram ankiety jednostki

Harmonogram ankiety uzależniony jest od postępów prac nad Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.

Z uwagi na fakt, iż Ankieta bazować będzie na stanie rejestrów systemu POL-on planujemy częściowe udostępnianie dla Państwa nowych funkcjonalności (działów) ankiety już od listopada br, tak byście mogli Państwo możliwie jak najwcześniej zweryfikować i przygotować dane konieczne do kategoryzacji. Kolejne części ankiety zamierzamy udostępniać etapami, by dać Państwu możliwie jak najwięcej czasu na weryfikację i uzupełnienie danych. Nie będziemy czekać z udostępnieniem pełnej wersji ankiety do momentu zakończenia prac, bo znacząco skróciłoby to czas potrzebny na jej wypełnienie oraz ewentualne korekty nieprawidłowości. Równolegle odpowiednie funkcjonalności udostępniane będą również na środowisku testowym. Nie przewidujemy możliwości importu danych ze środowiska testowego do produkcyjnej wersji systemu.

Informacje o aktualnych zmianach wprowadzonych w systemie:


Rejestr zmian systemu POL-on

Harmonogram dostosowania systemów POL-on / PBN do potrzeb przyszłorocznej oceny jednostek naukowych

Oprogramowanie będzie wdrażane równolegle na środowisku produkcyjnym i testowym (https://polon-demo.opi.org.pl/)

W dniu 24.11.2016 udostępniona została wersja 9.0 systemu POL-on zawierająca zestaw dodatkowych funkcji, umożliwiających przygotowanie dotychczas wprowadzonych danych do potrzeb przyszłorocznej oceny jednostek naukowych (tryb edycji i podglądu wybranych działów bez możliwości wysłania) .

W ramach zaktualizowanego oprogramowania dostarczone zostały następujące funkcjonalności:

 • Główne menu ankiety z podziałem na działy i integracją z poszczególnymi modułami systemu POL-on wchodzącymi w skład ankiety, dla których występuje pokrycie większości informacji w obecnej wersji systemu;
 • System uprawnień do obsługi ankiety, w tym rola administratora ankiety w jednostce (INST_OCENA_PARAMETRYCZNA);
 • Możliwość zainicjowania nowej ankiety jednostki w wersji roboczej;
 • Zestaw raportów PDF/XML umożliwiających podgląd danych zakwalifikowanych z poszczególnych modułów systemu POL-on do poszczególnych działów ankiety w zakresie części B:
  • Dział 1: Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych
  • Dział 3: Działalność innowacyjna
  • Dział 4: Dzieła artystyczne
  • Dział 5: Dzieła architektoniczne lub wzornicze (w grupie nauk ścisłych i inżynierskich)
  • Dział 6: Dzieła architektoniczne lub wzornicze (w grupie nauk o życiu)
  • Dział 7: Uprawnienia do nadawania stopni
  • Dział 10: Międzynarodowe i krajowe projekty
  • Dział 13: Udział w tworzeniu strategicznej infrastruktury
  • Dział 16: Wykaz wydawanych przez jednostkę naukową czasopism naukowych
  • Dział 17: Wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych
  • Dział 18: Aplikacje wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dokonane przez inne podmioty
 • Nowe moduły na potrzeby zbierania danych do ankiety jednostki:
  • Dzieła architektoniczne i wzornicze
  • Aplikacje wyników badań
  • Najważniejsze osiągnięcia jednostki
 • Rozszerzone interfejsy systemu POL-on dla potrzeb ankiety jednostki:
  • Zestawienie złożonych oświadczeń o zaliczeniu do liczby N;
  • Masowa edycja oświadczeń o zaliczeniu do liczby N
  • Czasopisma wydawane przez jednostkę
  • Dzieła artystyczne
  • Działalność innowacyjna (patenty i prawa ochronne)
  • Wdrożenia wyników badań
 • Udostępnienie informacji o wnioskach na dotację statutową z lat 2013-2016 z systemu OSF ( data złożenia wniosku oraz liczba pracowników z wniosku) w module Dotacje statutowe.

GRUDZIEŃ
W grudniu wdrożone zostały dodatkowe modyfikacje w zakresie:


STYCZEŃ
W styczniu wprowadzono modyfikacje w zakresie:

 • Masowego zasilania działów „dzieła architektoniczne lub wzornicze” przy pomocy plików zewnętrznych;
 • Raportu roboczego w formacie XML/PDF z działu 2 Publikacje naukowe i monografie naukowe;
 • Raportu PDF symulacji wyliczenia liczby N;
 • Modyfikacji umożliwiającej pracownikowi z rolą INST_OCENA_PARAMETRYCZNA w wydziale uczelnie edycję działu 2 ankiety;
 • Rozszerzenie działu 7 Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz stopni w zakresie sztuki o informację dotyczącą liczby postępowań przeprowadzonych na podstawie każdego uprawnienia w okresie objętym ankietą
 • Udostępnienia działu 14 Praktyczne efekty badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej
 • Udostępnienia nowych pól w dziale 16 Wykaz wydawanych przez jednostkę czasopism naukowych zamieszczonych w części A albo C wykazu czasopism naukowych, o których mowa odpowiednio w § 16 ust. 2 pkt 1 albo 3 rozporządzenia
 • Udostępnienia działu 8 Rozwój kadry naukowej
 • Udostępnienia działu 14 członkostwo we władzach oraz pełnione funkcje w zagranicznych lub międzynarodowych towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych, pełnione funkcje redaktora naczelnego czasopisma naukowego znajdującego się na liście JCR oraz członkostwo w zespołach eksperckich
 • Operacja wykluczania z ankiety wybranych działów, dla których brak informacji do zaraportowania


LUTY
W lutym wprowadzono modyfikacje w zakresie:

 • Rozbudowy systemu PBN do potrzeb kategoryzacji (utworzenie oddzielnego modułu do zarządzania danymi publikacji i monografii na potrzeby ankiety jednostki);
 • Raportu XML/PDF z działu 12 Laboratoria badawcze z poświadczeniem uprawnień i wdrożone międzynarodowe systemy jakości;
 • Udostępnienia działu 9 Mobilność naukowców


MARZEC
W marcu planowane jest wdrożenie dodatkowych modyfikacji w zakresie:

 • Operacji wysłania całej ankiety
 • Operacji oznaczania działów jako gotowe
 • Rozszerzenie opcji dodawania załączników do ankiety (skany dokumentów) o mechanizm importu masowego Zgodnie z decyzją MNiSW przekazywanie danych faktur w sposób masowy będzie mogło odbywać się poza systemem, na elektronicznych nośnikach danych
 • Rozszerzenie operacji dodawania załączników z interfejsu użytkownika o możliwość wgrania więcej niż jednego pliku podczas jednej operacji.
 • Weryfikacji w ankiecie czy jednostka powinna być oceniana jako niejednorodna
 • Mechanizm importu masowego w plikach xlsx osiągnięć artystycznych