← Powrót

1. Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych


Co mam zrobić gdy nie widzę danych w raporcie?

Dane do raportu pobierają się na podstawie zdefiniowanych reguł. W pierwszej kolejności należy zweryfikować czy dane spełniają te reguły.
Przejdź do reguł weryfikacji danych
Przejdź do szczegółów specyfikacji działu

Możesz również sprawdzić Najczęstsze powody braków danych w raportach ankiety

Czy istnieje podstawa prawna, na podstawie której w oświadczeniach o zaliczaniu do liczby N jako okresu obowiązywania wpisywać 'bezterminowy'?

Nie ma ograniczeń, co do daty złożenia oświadczenia o zaliczeniu do liczby N przez pracownika jak również do tego, żeby oświadczenia były zbierane co roku. Wpisywanie oświadczenia jako „bezterminowe” wprowadzono na prośbę jednostek żeby w przypadku, gdy pracownik nie zmienia warunków pracy ani nie rozwiązał umowy o pracę (automatyczne wygaśnięcie oświadczenia) jednostki nie musiały co roku wprowadzać oświadczenia pracownika nadal uczestniczącego w badaniach i nieodwołującego oświadczenia.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02

Czy oświadczenia dot. liczby N należy wpisywać od 2013 roku?

Zgodnie z art. 9 ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 249), jednostki naukowe wprowadzą do Systemu Informacji o Nauce dane i informacje, o których mowa w art. 4c ust. 3 i 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Dane i informacje wprowadza się za okres od dnia 1 stycznia 2013 r.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02

Czy oświadczenie o zaliczeniu do liczby N na rok kalendarzowy traci ważność w przypadku zwolnienia pracownika i ponownego zatrudnienia pracownika w tej samej jednostce naukowej w obrębie danego roku, którego dotyczy oświadczenie - czy pracownik musi ponownie złożyć oświadczenie na dany rok?

Oświadczenie o zaliczenie do liczby N powiązane jest z zatrudnieniem i traci swoją ważność wraz z ustaniem zatrudnienia. Jeśli pracownik ponownie zostanie zatrudniony w jednostce, ponownie powinien złożyć oświadczenie.

Dlaczego na liście osób zaliczonych do N nie wyświetlają się wszyscy pracownicy jednostki?

Na liście osób zaliczonych do N wyświetlają się:

1) jeżeli jednostka w danym roku składała wniosek o datację statutową i nie została przekształcona* po dacie złożenia wniosku:

  • pracownicy jednostki, którzy byli zatrudnieni przy prowadzeniu działalności B+R w jednostce w dniu złożenia wniosku o dotację statutową, oraz
  • mieli w tym dniu obowiązujące oświadczenie o zaliczeniu do osób uwzględnianych we wspomnianym wniosku,

2) jeżeli jednostka w danym roku NIE składała wniosku o datację statutową i nie została przekształcona* po dacie złożenia wniosku:

  • pracownicy jednostki, którzy byli zatrudnieni przy prowadzeniu działalności B+R w jednostce w dniu 31 grudnia tego roku (roku, w którym nie był składany wniosek) NIEZALEŻNIE od złożonych oświadczeń o zaliczeniu do osób uwzględnianych we wspomnianym wniosku,

UWAGA!
W tym przypadku, ze względu na brak oświadczenia, które wskazuje konkretną jednostkę naukową, konieczne jest przypisanie pracownika do jednostki za pomocą pola „Przypisanie do jednostki”.
TYLKO OSOBY W TEN SPOSÓB POWIĄZANE Z JEDNOSTKĄ zostaną w tym przypadku pobrane do wykazu pracowników jednostki.

3) jeżeli jednostka została przekształcona*:
a) za wszystkie lata poprzedzające przekształcenie: pracownicy jednostki, którzy byli zatrudnieni przy prowadzeniu działalności B+R w jednostce W DNIU PRZEKSZTAŁCENIA,

UWAGA!
W tym przypadku, ze względu na brak oświadczenia, które wskazuje konkretną jednostkę naukową, konieczne jest przypisanie pracownika do jednostki za pomocą pola „Przypisanie do jednostki”.
TYLKO OSOBY W TEN SPOSÓB POWIĄZANE Z JEDNOSTKĄ zostaną w tym przypadku pobrane do wykazu pracowników jednostki.

b) za lata PO PRZEKSZTAŁCENIU:

  • jeżeli jednostka w danym roku składała wniosek – zgodnie z zasadą opisaną w punkcie 1,
  • jeżeli jednostka w danym roku nie składała wniosku – zgodnie z zasadą opisaną w punkcie 2.* Jako jednostkę przekształconą, zgodnie z decyzją KEJN, rozumie się również jednostkę, do której włączono inną jednostkę lub z której wydzielono inną jednostkę

Dlaczego przy generowaniu raportu liczby N jako liczbę N z wniosku OSF rok 2014 (wniosek składany był w 2013!! a nie w 2014) jest liczba 32?

W raporcie liczby N jako rok nie należy traktować roku, którego dotyczy wniosek, lecz rok, w którym wniosek był składany i dla którego wyliczana była liczba N.

Dotyczy datowania oświadczeń o przynależności do liczby N: Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie POL-onu (w pomocy systemowej) oświadczenia powinny mieć datę złożenia o rok wcześniejszą niż rok wykazany na takim oświadczeniu (czyli podpisane w 2015, ale dotyczące 2016), przy czym do ankiety jednostki i obliczania liczby N będzie brana pod uwagę data podpisania oświadczenia. Co zrobić, gdy jeden z pracowników naukowo-dydaktycznych naszej jednostki w 2016 zdecydował się powiększyć liczbę N w innej jednostce, w której jest zatrudniony i nam takiego oświadczenia za ten rok nie podpisał? Jakie rozwiązanie byłoby najlepsze w tej sytuacji? Nie chcielibyśmy stracić jego dorobku za rok 2015, ale nie możemy przedstawić dokumentu, w którym jest wskazany rok 2016, ponieważ będzie to kolidowało z oświadczeniem złożonym przez pracownika naukowo-dydaktycznego w innej jednostce

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2154), liczba N jest określana: 1) na podstawie wykazów pracowników jednostki zamieszczonych przez tę jednostkę w ankiecie, 2) według stanu na dzień złożenia wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową składanych w każdym roku objętym ankietą – i nie może być mniejsza od liczby pracowników podanej przez jednostkę we wnioskach, o finansowanie działalności statutowej, chyba, że zmniejszenie jest wynikiem kontroli przeprowadzonej w jednostce. Jeśli pracownik, o którym mowa był wykazywany w 2015 r. we wniosku o finansowanie działalności statutowej na 2016 r. to jego dorobek będzie uwzględniany w ocenie, pod warunkiem jej afiliacji do jednostki.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02

Dotyczy dotacji statutowej i wskazywania osób zaliczanych do liczby N, na podstawie oświadczeń na dzień składania wniosku: Za jaki okres czasu dane te powinny zostać wprowadzone do systemu POL-on? Jeżeli dotyczy to również lat ubiegłych, to w jaki sposób zaznaczyć te dane dla osób, które już nie są zatrudnione w jednostce - osoby te nie są widoczne w systemie POL-on. Czy dla aktualnie składanego wniosku (wniosek na rok 2016) w systemie POL-on, jako rok dotyczący oświadczenia powinien zostać wybrany rok 2015 (rok złożenia wniosku) czy 2016 (rok, na który składany jest wniosek)?

Jednostka, ubiegając się o przyznanie środków finansowych na działalność statutową, przy składaniu wniosku o finansowanie działalności statutowej winna podać liczbę pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, aktualną na dzień złożenia wniosku i tylko tych, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N. Ponadto, w przypadku, gdy pracownik złożył oświadczenie np. do 15 września n-go roku, zostanie on uwzględniony przy określaniu dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (n+1) roku. Jeśli po terminie złożenia wniosku na dzielność statutową, pracownik odwołałby swoje oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w danej jednostce, rozwiązał umowę o pracę, lub złożył oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w przypadku jego wcześniejszego braku, nie wpłynęłoby to na określanie dotacji na (n+1) rok, lecz dopiero na (n+2) rok. Wynika to z tego, że zgodnie z przepisami przy określaniu wysokości dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, przyjmuje się liczbę N z dnia złożenia wniosku. Obecnie, jeśli pracownik nie odwoła oświadczenia lub nie nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę (automatyczne wygaśnięcie oświadczenia o zaliczeniu do liczby N), to będzie on uwzględniany przy określaniu dotacji na (n+1) rok a także na lata kolejne. Liczba pracowników podana we wniosku o finansowanie działalności statutowej i liczba pracowników, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N powinna być taka sama w POL-onie jak i we wniosku, na dzień złożenia wniosku. Zgodnie z ustawą, dane do POL-onu wprowadza się za okres od 1 stycznia 2013 r. Obecnie w systemie nie zaznacza się roku, którego dotyczy oświadczenie. Odnotowywana jest jedynie data złożenia oświadczenia. Informacja o roku, którego dotyczy oświadczenie dotyczy roku, na który jednostka składa wniosek o finansowanie potencjału badawczego. Informacja o liczbie pracowników, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N jest brana pod uwagę przy określeniu dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02

Dotyczy rejestru pracowników. Czy na dzień dzisiejszy mają być ujęci pracownicy naukowi, badawczo-techniczni tylko, czy również inżynieryjno-techniczni czy należy ograniczyć import jedynie do pracowników zatrudnionych przy B+R?

Zgodnie z art. 4c ust. 9 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Minister właściwy do spraw nauki, prowadzi centralny wykaz pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, oraz pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, zatrudnionych w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych. Tylko pracownicy, zatrudnieni w jednostkach naukowych ubiegających się o środki finansowe na finansowanie działalności statutowej, składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby (liczba N) pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02

Dotyczy uzupełnienia obszaru wiedzy przy pracownikach. Na stronie 'Pomocy' jest wskazana podstawa prawna - art. 3 ust. 1 ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym ... (Dz. U. z 2016 r. poz. 882, z późn. zm.) a brakuje informacji o rozporządzeniu MNISW z dnia 8 sierpnia 2011. Właśnie w tym rozporządzeniu jest wskazany wykaz obszarów wiedzy, dziedzin i dyscyplin.

Zgodnie z cz. B ust. 1 pkt 4 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, wykaz pracowników zawiera następujące dane pracownika jednostki: – obszar wiedzy, dziedzinę nauki lub sztuki i dyscyplinę naukową lub artystyczną, określone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882, z późn. zm.), dominujące w zakresie działalności naukowej prowadzonej przez pracownika jednostki

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02

Jak należy rozumieć 'datę złożenia wniosku o dotację statutową'?

Data złożenia wniosku o dotację statutową to data pierwszego elektronicznego złożenia wniosku w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania).

Jak rozumieć określenia 'wiodąca' i 'dominująca' dziedzina nauki/obszar nauki?

Określenia „wiodące” i „dominujące” traktowane są jako synonimy.

Jak rozumieć określenie 'rok którego dotyczy' w oświadczeniach składanych przez pracowników jednostki naukowej? Jak definiować 'liczbę pracowników podanych w ankiecie za dany rok'?

Przez liczbę pracowników podanych w ankiecie za dany rok podlegający ocenie, należy rozumieć tych samych pracowników, którzy byli uwzględnieni w składanym w tym samym roku wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na rok następny.

Jakie wnioski o dotację statutową są uwzględniane przy wyliczaniu pracowników i liczby N?

Wnioski o dotacje składane są w określonym roku na rok następny. W związku z czym do ankiety będą brane dane w wniosków złożonych odpowiednio:

  • w 2013 na 2014
  • 2014 na 2015
  • 2015 na 2016
  • oraz 2016 na 2017


nie będą brane wnioski z roku 2012 na 2013.

Osoby z przypisanym obszarem kosztochłonności

W kontekście ankiety i uzupełniania dominującego obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny, w której pracownik jednostki prowadzi działalność badawczo-rozwojową obszary kosztochłonności nie zostały uwzględnione.

Zgodnie z cz. B ust. 1 pkt 4 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, wykaz pracowników zawiera następujące dane pracownika jednostki:

  • obszar wiedzy, dziedzinę nauki lub sztuki i dyscyplinę naukową lub artystyczną, określone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882, z późn. zm.), dominujące w zakresie działalności naukowej prowadzonej przez pracownika jednostkiScenariusz postępowania w przypadku przypisanych obszarów kosztochłonności znajduje się na stronie: B1 - Najczęstsze powody braków danych w raportach ankiety

Osoby zaliczane do liczby N i pozostałe „osoby przebywające w jednostce” w kontekście oceny jej dorobku

W przypadku, gdy w rozporządzeniu, w wykazach jest mowa o pracownikach jednostki, brane są pod uwagę osoby znajdujące się na wykazie B1.
W przypadku, gdy mowa o osobach (bez wskazania pojęcia pracownik) istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej osoby (w zakresie danych zdefiniowanych przez rozporządzenie: np. imiona, nazwisko, stopień/tytuł itd.).

Po wygenerowaniu raportu osób zatrudnionych w danej jednostce przy każdym z pracowników pojawia się informacja, że 'dominująca dziedzina wymaga uzupełnienia'. Po sprawdzeniu pracownika w systemie POL-on wszystkie dane są uzupełnione, dziedzina dominująca jest zaznaczona natomiast po wygenerowaniu raportu pojawia się informacja o braku tej dziedziny. Czy jest to problem techniczny?

Na potrzeby kategoryzacji istnieje konieczność zdefiniowania jednej dominującej dziedziny w okresie objętych ankietą w związku z czym przygotowany został oddzielny interfejs umożliwiający Państwu zawężenie wyboru na podstawie dotychczas wprowadzonych do systemu POL-on informacji. Szczegóły dostępne na stronach pomocy:

Przypadek: Jesteśmy spółką prawa handlowego o statusie jednostki naukowej – prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe. Nie podlegamy zatem Ustawie o Szkolnictwie Wyższym. Dlaczego zatem nie możemy do systemu wprowadzić grupy pracowników, którzy wskazują spółkę, jako I miejsce zatrudnienia, ale nie są u nas zatrudnieni na pełny etat? Podstawą prawną jest Ustawa o Szkolnictwie Wyższy. Spółka jej jednak nie podlega

Podstawowe miejsce pracy wskazywane jest (zgodnie z informacją zamieszczoną w systemie) zgodnie z ustawą: Prawo o szkolnictwie wyższym, co nie jest zgodne z innymi ustawami. W przypadku podstawowego miejsca pracy przepisy mówią również o zatrudnieniu na pełnym etacie. Czyli informacja o pierwszym miejscu pracy nie są rejestrowane przez system jako „podstawowe zatrudnienie”.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02

W przypadkach pracowników inżynieryjno-technicznych nie ma możliwości zmian ich uczestnictwa w pracach badawczych. Istnieje możliwość tylko 'TAK'. W przypadkach pracowników naukowych istnieje możliwość korekt i jest wybór 'TAK' lub 'NIE'. Dlaczego?

Zgodnie z art. 4c ust. 9 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Minister właściwy do spraw nauki, prowadzi centralny wykaz pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, oraz pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, zatrudnionych w celu wykonywania prac pomocniczych jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych. Jeżeli nie uczestniczą przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w badaniach nie powinni być umieszczeni w wykazie.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02

W rozporządzeniu dotyczącym parametryzacji jest mowa o wskazaniu dla pracownika 'obszaru wiedzy (..), w którym pracownik prowadzi działalność naukową lub badawczo-rozwojową'. Czy zatem dla pracownika w ankiecie podaje się tylko jeden obszar (który?) czy wiele, w przypadku gdy pracownik prowadzi działalność w wielu obszarach wiedzy lub w okresie objętym ankietą dokonał zmiany obszaru?

Dla każdego pracownika konieczne jest wskazanie obszaru/dziedziny/dyscypliny dominującej w zakresie działalności naukowej prowadzonej przez tego pracownika.
„Dziedzina dominująca” to dziedzina wiodąca w działalności naukowej pracownika, do której został on zaliczony przez jednostkę naukową w składanych przez nią wnioskach o przyznanie dotacji na działalność statutową.
Konieczne jest wskazanie jednego obszaru/dziedziny/dyscypliny za cały okres parametryzacji.

W zakładce 'Pracownicy' uczelnia ma obowiązek wprowadzić oświadczenie o zaliczeniu do liczby N. Czy wpisując rok, którego dotyczy oświadczenie, ma być on jednocześnie datą złożenia tego oświadczenia (np. czy jeśli pracownik złożył oświadczenie 25.06.2014 to uczelnia wpisując rok, którego dotyczy złożone oświadczenie powinna wpisać 2014 czy 2015)?

Oświadczenie dotyczy roku następującego po roku, w którym jest składane oświadczenie (decyduje data oświadczenia). Od roku 2015 ( po wejściu w życie nowego rozporządzenia, dotyczącego dotacji statutowej) składane oświadczenie dotyczy roku 2016 i następnych (do czasu wycofania oświadczenia). Informacja o roku, którego dotyczy oświadczenie odnosi się do roku, na który jednostka składa wniosek o finansowanie potencjału badawczego. Informacja o liczbie pracowników, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N jest brana pod uwagę przy określeniu dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. Nie ma ograniczeń, co do daty złożenia oświadczenia przez pracownika. Składając wniosek o finansowanie działalności statutowej podaje się liczbę pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych na dzień złożenia wniosku i tylko tych, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02

Wyjaśnienie interpretacji dat składania oświadczeń dotyczących zgody na zaliczenie do liczby N . Wątpliwości, co do przyjętej zasady, że oświadczenia składane w danym roku kalendarzowym odnoszą się do następnego roku kalendarzowego. Przykładowo, w instytucie zbierane są oświadczenia zazwyczaj już w styczniu danego roku i wydaje się nielogicznym przyjęcie, że pracownik składa, np. w styczniu 2017 zgodę na zaliczenie do liczby N na rok 2018. Wniosek o przyznanie dotacji będzie składany na jesieni 2017 i podana przecież będzie liczba osób, które zgodę na zaliczenie do N wyraziły na dzień składania wniosku - czyli w 2017, a nie w 2018 roku. Proszę zauważyć, że w roku 2011 z pewnością nie zbierano oświadczeń o zgodzie na zaliczenie do liczby N, które miałyby obowiązywać w roku 2012, bo w 2011 brane było pod uwagę wyłącznie zatrudnienie na podstawowym miejsca pracy. Tak więc, oświadczenia zbierane w roku 2012 z pewnością dotyczyły roku właśnie 2012, a nie 2013, i tak dalej. Można by uznać, że to tylko kwestia nazewnictwa i zbierane w styczniu 2017 oświadczenia traktować, jako dotyczące roku 2018. Jednak powstaje wtedy pytanie czy dla celów kategoryzacji użyte zostaną oświadczenia 'obowiązujące' w latach 2014-2017 (co byłoby logiczne) czy też jednak 'obowiązujące' w latach 2013-2016, co będzie skutkowało uwzględnieniem danych faktycznie z lat 2012-2015.

Nie istnieją ograniczenia, co do daty złożenia oświadczenia przez pracownika. Istotna jest liczba pracowników, którzy są zatrudnieni w ramach stosunku pracy oraz w dniu złożenia wniosku o finansowanie działalności statutowej mają złożone oświadczenia o zaliczeniu do liczby N. Liczba pracowników podawana w składane w danym roku kalendarzowym wniosku o finansowanie działalności statutowej, ustalona na podstawie oświadczeń pracowników, jest brana pod uwagę przy określaniu dotacji na utrzymanie potencjału badawczego następnego roku kalendarzowego. Składając wniosek o finansowanie działalności statutowej podaje się liczbę pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych na dzień złożenia wniosku i tylko tych, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N. Jeśli po terminie złożenia wniosku na dzielność statutową, pracownik odwołałby swoje oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w danej jednostce, nie miałoby to znaczenia przy określaniu dotacji na finansowanie działalności statutowej na który był składany wniosek. Wynika to z tego, że zgodnie z przepisami przy określaniu wysokości dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, przyjmuje się liczbę N z dnia złożenia wniosku. Obecnie, jeśli pracownik nie odwoła oświadczenia lub nie nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę (automatyczne wygaśnięcie oświadczenia o zaliczeniu do liczby N), to będzie on uwzględniany przy określaniu dotacji na kolejne lata.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02

Wyjaśnienie kwestii wprowadzania pracowników naukowo-technicznych do systemu POL-on biorących udział w pracach B+R, ale niewyrażających zgody na zaliczenie ich do liczby N, przyjmując, że zakład pracy jest jego podstawowym miejscem pracy.

Zgodnie z art. 4c ust. 9 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Minister właściwy do spraw nauki prowadzi centralny wykaz pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, w przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni - będących pracownikami, o których mowa w art. 108 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz pracownikami naukowo-technicznymi i inżynieryjno-technicznymi, zatrudnionymi w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych. Tylko pracownicy, zatrudnieni w jednostkach naukowych ubiegających się o środki finansowe na zadania, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby (liczba N) pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych. Pracownik może być zatrudniony w pełnym wymierze czasu pracy i może nie wyrazić zgody do zaliczenia do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych. Pracownik może również nie wyrazić zgody na zaliczenia do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w przypadku, kiedy jednostka nie jest jego podstawowym miejscem pracy (zatrudnienie na ½, ¾ itp. etatu). Również pracownik naukowo-techniczny i inżynieryjno-techniczny, może być zatrudniony w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych i może nie wyrazić zgody do zaliczenia do liczby N.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02